Bild på torv.

Foto: Kristian Schoning, SGU

Energitorv

I energisammanhang används torv framför allt för industriell värme- och elproduktion. I Sverige finns stora områden med torvmark, cirka 15 procent av landets yta är täckt av torv. Produktionen av energitorv sker på cirka 10 000 hektar av landets totalt cirka 6,4 miljoner hektar torvmarker.

Energiinnehållet i torrsubstansen i landets torvresurser beräknas till omkring 57 000 TWh. Endast en mindre del av denna bruttoresurs är av tekniska, ekonomiska och naturskyddsskäl utvinningsbar. I en inventering bedömdes 340 000 hektar som utvinningsbart, vilket motsvarar cirka 3 800 TWh. Av miljö- och klimatskäl styrs numera torvutvinningen mot dikade torvmarker. Dessa är dels dikad skogs- och jordbruksmark och dels äldre, nu nedlagda täkter där det fortfarande finns kvar torv. 

Energitorv omfattas av kravet på utsläppsrätter, men är vid elproduktion berättigad till elcertifikat. Elcertifikat ges till el som är producerad med förnybar teknik och för en viss andel av använd el ska det finnas certifikat.

Läs mer om hur produktionen av energitorv varierar över tid i Sverige 

Läs mer om torvbruk

Senast granskad 2019-05-16