Produktion av energitorv i Sverige

SGU har sedan 1980 kartlagt produktionen av energitorv i Sverige. Producenter har bidragit med information om hur stora volymer som utvunnits varje år, samt hur stora arealer torvmark som nyttjats. Rapporteringen baseras på förfrågningar via enkäter till de aktörer som innehar koncession för torvbrytning.

Statistik för åren 1980-2021 visar att produktionen av energitorv i Sverige var som högst under slutet av 80-talet samt under vissa år på 90-talet. Under rekordåret 1994 gjordes ett uttag av drygt 3,7 miljoner kubikmeter torv för energiändamål. I början av 2000-talet startar en trend mot minskad produktion. Uttaget av energitorv under 2021 uppgick till cirka 0,4 miljoner kubikmeter. Energitorv förbränns främst för produktion av el och fjärrvärme.

Energitorv_typer_1980-2021.png
Diagrammet visar hur produktionen av olika typer av energitorv varierat över tid. Statistiken bygger på enkätundersökningar riktade till producenter och har genomförts av SGU mellan åren 1980-2021.

I takt med att uttaget av energitorv minskar, har produktionen av odlingstorv ökat. Denna typ av torv används främst i odlingsjord och som strötorv. Sedan 2015 är det totala uttaget av odlingstorv större än uttaget av energitorv i Sverige, enligt uppgifter från SCB. Produktionen av odlingstorv uppgick till 2,2 miljoner kubikmeter under 2021.

Energi o odling_1980-2021.png

Diagrammet visar hur totala volymuttaget energi- samt odlingstorv mellan åren 1980-2021. Statistiken över odlingstorv är hämtat från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Läs mer om den årliga rapporteringen av torvstatistik i SGU:s löpande rapporter och PM:

PM_Energitorv i Sverige 2021.pdf

PM Energitorv i Sverige 2020.pdf (nytt fönster)

PM Energitorv i Sverige 2019.pdf (nytt fönster)

PM Energitorv i Sverige 2018 (nytt fönster)

2017 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2017-12-31, SGU-rapport 2018:18 (nytt fönster)

2016 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2016-12-31, SGU-rapport 2017:08 (nytt fönster)

SGU förmedlar statistiken över energitorvproduktion till Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik över den totala svenska produktionen av torv finns att tillgå på Statistiska centralbyråns webbplats.

Besök Statistiska centralbyråns webbplats med torvstatistik (nytt fönster)

Senast granskad 2022-08-29