För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Produktionsstatistik energitorv

SGU har sedan 1980 kartlagt produktionen av energitorv i Sverige. Producenter har bidragit med information om hur stora volymer som utvunnits varje år, samt hur stora arealer torvmark som nyttjats. Rapporteringen baseras på förfrågningar via enkäter till de aktörer som innehar koncession för torvbrytning.

Statistik för åren 1980-2019 visar att produktionen av energitorv i Sverige var som högst under slutet av 80-talet samt under vissa år på 90-talet. Under rekordåret 1994 gjordes ett uttag av drygt 3,7 miljoner kubikmeter torv för energiändamål. I början av 2000-talet startar en trend mot minskad produktion. Uttaget av energitorv under 2019 motsvarar endast runt en tredjedel av nittiotalets nivåer. Energitorv förbränns främst för produktion av el och fjärrvärme. Under senare år har torv- och torvbrikettsförbränningen stått för cirka en procent av de totala växthusgasutsläppen i Sverige.

Diagrammet visar hur produktionen av olika typer av energitorv varierat över tid. Statistiken bygger på enkätundersökningar riktade till producenter och har genomförts av SGU mellan åren 1980-2020.

I takt med att uttaget av energitorv minskat, har produktionen av så kallad odlingstorv ökat. Denna typen av torv används främst i odlingsjord och som strötorv. Uttaget av odlingstorv i Sverige har ökat under de senaste 40 åren, enligt data från SCB. Sedan 2015 är totala uttaget av odlingstorv större än uttaget av energitorv.

Diagrammet visar hur totala volymuttaget energi- samt odlingstorv mellan åren 1980-2019. Statistiken över odlingstorv är hämtat från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Läs mer om den årliga rapporteringen av torvstatistik i SGUs löpande rapporter och PM:

PM Energitorv i Sverige 2019.pdf

PM Energitorv i Sverige 2018

2017 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2017-12-31, SGU-rapport 2018:18 (nytt fönster)

2016 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2016-12-31, SGU-rapport 2017:08 (nytt fönster)

 

SGU förmedlar statistiken över energitorvproduktion till Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik över den totala svenska produktionen av torv finns att tillgå på Statistiska centralbyråns webbplats.

Senast granskad 2020-06-03

Kontaktperson

  • Elin Norström

    Telefon: 018-179279018-179279
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post