Markanvändning

Geologin påverkar livsbetingelserna för växter och djur, och därmed också förutsättningarna för jordbruk, skogsbruk och fiske.

Markens egenskaper är avgörande för jord- och skogsbruk. De påverkar bland annat markens näringsinnehåll, vattenhållande förmåga och känslighet för försurning men också hur stor risken är för läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel till bland annat grundvattnet.

Även fiskerinäringen är beroende av de geologiska förhållandena. Havsbottnens beskaffenhet styr val av fiskemetoder samt är helt avgörande för skyddet av olika arters yngel och uppväxtplatser.

Jordbruk, skog och fiske

Sverige är ett av världens torvtätaste länder och torvmarker utgör 15 % av den svenska landarealen. Torvmarker har under lång tid brukats av människan och skogsbruk är idag den mest betydande användningen.

Torvbruk

 

 

Senast granskad 2020-12-09