Bild på tunnel.

Foto: SGU

Infrastruktur­projekt

Som stöd för en hållbar markanvändning vid anläggning av vägar, järnvägar, vindkraftparker och annan infrastruktur, har SGU tagit fram en handledning i form av en checklista som beskriver vilka underlag som behöver tas fram i planeringen.

Anläggning av vägar, järnvägar, vindkraftparker och annan infrastruktur innebär ofta betydande konsekvenser för markanvändningen och en påverkan på grundvattnet, såväl under byggskedet som under driftskedet. För att skapa förutsättningar för en resurseffektiv och hållbar markanvändning behövs bra planeringsunderlag som beskriver markförhållandena och påverkan på till exempel grundvattenförekomster. Checklistan är tänkt som stöd såväl till planerare och som till dem som granskar planerna.

Checklista för infrastrukturprojekt och vindkraft SGU v2020-11-03 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vid planering av anläggningar i havet och vid kusten finns råd och rekommendationer under Hav och kust:

Anläggning till havs

 

 

Senast granskad 2020-11-25