Byggnadsgeologisk information

Information om jordlagrens och berggrundens sammansättning och struktur behövs såväl inför som under projekteringen av ett infrastrukturprojekt.

I samband med de olika projektens avslut tas inte alltid värdefull information om hand på ett konsekvent sätt. Därför arbetar SGU kontinuerligt med att samla in, lagra och tillhandahålla geologisk information från externa aktörer. Tillsammans med SGU:s egen information skapar detta ett förbättrat planeringsunderlag för framtida byggnationer och infrastruktursatsningar.

: Identifierade svaghetszoner/förkastningar i centrala Stockholm. Linjernas färg visar de olika zonernas konfidens. De rödfärgade zonerna är tredimensionella objekt klassade som hög konfidens och är tolkade utifrån observationer i tunnlar.

Identifierade svaghetszoner/förkastningar i centrala Stockholm. Linjernas färg visar de olika zonernas konfidens. De rödfärgade zonerna är tredimensionella objekt klassade som hög konfidens och är tolkade utifrån observationer i tunnlar.

Senast granskad 2020-11-26