Bilden visar när citybanan byggdes i Stockholm. Vy över vattnet.

Foto: SGU.

Hållbar undermarksplanering

Mark är en bristvara i många städer. Undermarken är därför en viktig resurs för stadsutvecklingen, främst i storstäderna.

Ett problem idag är att den kommunala fysiska planeringen i stor utsträckning begränsas till markytan och därmed saknar den tredje dimensionen. Detta leder till att olika verksamheter och resursutnyttjanden, till exempel byggande, infrastruktur och geoenergisystem, planeras och genomförs utan att man beaktar och följer upp de sammanlagda effekterna. Det är därför önskvärt att beskriva hur samhällsplaneringen kan förbättras för att uppnå en resurseffektiv, hållbar och långsiktig stadsutveckling.

I undermarksplanering måste hänsyn tas till olika användningar, resurser och hinder, till exempel bergrum och tunnlar, geoenergi, grundvatten, bergmaterial och föroreningar.

För en fysisk planering där också undermarken beaktas behövs kunskap om berg, jord och grundvatten. Behovet av geologisk information är stort. Att bygga tätt, både ovan och under mark kräver mer detaljerad information än vad SGU normalt tillhandahåller. Underlag med en högre detaljrikedom som är bättre anpassad för stadsplanering tas vanligen fram av andra aktörer än SGU. Genom samverkan med Trafikverket samlar SGU in geologisk information och återanvänder resultaten genom att inkludera, tolka och på så sätt ständigt förbättra underlaget inför framtida samhällsbehov. Insamlad information databashålls och utgör underlag för tolkningar som redovisas i kartor och 3D-modeller.

En förstudie om behovet av undermarksplanering gjordes i samverkan mellan SGU och Trafikverket 2017.

Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering (länk till rapport som öppnas i nytt fönster)

Film: Bättre planering av marken under ytan ger smartare städer (länk till youtube, nytt fönster)

Undermarkens geosystemtjänster

För att belysa värdet av geologiska resurser och funktioner i planeringsprocessen vidareutvecklar SGU begreppet Geosystemtjänster. De resurser och tjänster som undermarken erbjuder samhället identifieras, struktureras och värdesätts för att underlätta i den fysiska planeringen. SGU har, tillsammans med Chalmers tekniska universitet, Malmö Universitet och Göteborgs stad, för detta arbete beviljats planeringsbidrag från FORMAS för utvecklingen av projektet "Samhällseffekter genom integrering av geosystemtjänster i undermarksplanering". SGU förbereder tillsammans med nämnda parter ett flerårigt forskningsprojekt som planeras att inledas under 2021.

nyatunnelbanan_MartinThelander_Kartillustration_se.jpg

Nya tunnelbanans dragning i profil under Saltsjön och Södermalm, Stockholm.

Illustration: Kartillustration.se

 

Senast granskad 2020-11-25