För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Regional planering

Geologin följer inte kommungränser. Områden där geologiska förutsättningar har stor betydelse för regionala eller mellankommunala frågor är främst materialförsörjning, vattenförvaltning och havs- och kustzonsplanering.

Hållbar materialförsörjning

För att fatta välgrundade beslut för god samhällsbyggnad behövs kunskap om tillgången till ballast för användning i uppbyggnad och underhåll av infrastruktur och städer.

För att säkerställa att samhällets framtida behov av material kan tillgodoses på ett hållbart sätt behövs därför materialförsörjning integreras som en del i samhällsplaneringen. För detta måste man till exempel se på framtida tillgång och efterfrågan på ballast, hur länge befintliga täkter räcker, hur geologin påverkar val av lämpliga platser och kvalitet på det material som produceras, hur man kan minska transportavstånd och klimatpåverkan från tunga transporter genom en optimerad täktlokalisering.

Läs mer om Hållbar materialförsörjning

Vattenförvaltning

EUs ramdirektiv för vatten, Direktiv 2000/60/EG, syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten omfattas.

Sverige har till största delen införlivat ramdirektivet för vatten i den nationella lagstiftningen. Genom vattenförvaltningsförordningen ska SGU ge instruktioner om hur vattenförvaltningsarbetet ska utföras genom föreskrifter och vägledning.

Läs mer om Vattenförvaltning

Hav och kust

Havet är en naturresurs. Det ger oss värdefulla tjänster som energi, livsmedel, råmaterial, rekreation och transportvägar. För att säkra dessa tjänster för framtiden behövs det en hållbar planering och förvaltning  baserad på goda kunskaper om havet och dess ekosystem.

Läs mer om Hav och kust

Senast granskad 2020-11-25