Stöd till havsplanering och förvaltning

Vi är många som ska samsas om havet. Vi använder oss av havets tjänster och tillgångar samtidigt som vi måste se till att bevara dem för framtiden.

Havsplanering och förvaltning är båda viktigt verktyg i EU:s nya integrerade havspolitik för havens långsiktiga och hållbara utveckling. Planeringen innebär att man tar till vara olika intressen där nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra.

För att uppnå en effektiv havsplanering och förvaltning krävs omfattande kunskaps- och planeringsunderlag. SGU skapar, utvecklar, förvaltar och tillhandahåller grundläggande maringeologisk information för havsplaneringens och förvaltningens behov på kort och lång sikt. Behoven tas fram i dialog och samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra användare för att främja en god samhällsutveckling och för att uppnå nationella miljömål.

SGU:s vision är att havs- och kustzonsplanering sker med stöd av geologiska underlag. Vår kompetens och information är ett stöd till havsförvaltningen och bidrar till en hållbar utveckling av våra kust och havsområden.

Vi har sammanfattat våra allmänna synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering i pdf-dokumentet nedan. Där ingår även planering kring hav och kust.

SGU:s generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering 2016-06-07 (nytt fönster)

 

 

 

Senast granskad 2022-06-09