Bild på en fartygsbrygga i förgrunden och en havshorisont i bakgrunden.

Undersökningsfartygen Ocean Surveyor och Ugglan. Foto: Gustav Kågesten, SGU.

Marin kartläggning i Stockholms skärgård

I Stockholms skärgård pågår ett arbete med att bilda en nationalpark som delvis omfattar marin miljö. Under 2022 tog SGU fram maringeologiska underlag till utredningen om den nya nationalparken.

I Stockholms skärgård finns värdefulla naturmiljöer som har potential att bli en ny nationalpark. Under 2022 karterade SGU havsbottnen och provtog sediment i Stockholms skärgård. Kartläggningen syftar till att ta fram information om områdets marina miljöer och bevarandevärden samt att identifiera eventuella miljögifter.

SGU tar fram information om havsbottnens tillstånd och egenskaper. Det behövs i utredningen om den nya nationalparken. Bland annat ger informationen underlag för att ta fram skötselplaner, föreskrifter och avgränsningar av nationalparken.

Informationen blir även ett viktigt komplement till Havs- och vattenmyndighetens nationella kartläggning om bottenlevande arters utbredning, förutsättningar och livsmiljöer längs Sveriges kust.

Den maringeologiska kartläggningen och miljöövervakningen ger viktiga underlag för att kunna bevara god havsmiljö, skydda värdefulla naturmiljöer och öka kunskapen om våra hav. Kartläggningen görs med SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan.

Arbetet med att bilda nationalparken drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

 

Senast granskad 2022-12-19