Foto på en strand.

Foto: Pichaya Zerne/SGU.

SeaMoreEco

I de grunda bottnarna i norra Bottenviken finns områden med hög biodiversitet. Här finns exempelvis unika undervattensväxter och platser där flera arter spenderar delar av sin livscykel. På grund av klimatförändringar och mänsklig aktivitet riskerar de känsliga marina ekosystemen att försvinna.

För att kunna skydda de värdefulla miljöerna behöver havsförvaltningen bättre underlag om var olika arter finns, hur de kan övervakas och hur bestånden av de hotade arterna kan återställas. I projektet SeaMoreEco samlas information som behövs för att kunna sätta in skyddsåtgärder. Dessutom utvecklas metoder för uppföljning och återställning av hotade arter, samt bekämpning av invasiva främmande arter.

Inom SeaMoreEco deltar geologer och marinbiologer från både Finland och Sverige. På den svenska sidan arbetar SGU tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten för att undersöka de grunda bottnarna i norra Bottenviken.

Undersökningarna görs i fält genom bland annat drönarflygning, snorkling, hydroakustiska mätningar och sedimentprovtagningar. Med hjälp av de insamlade data görs sedan satellitbildsanalyser för att skapa heltäckande kartor över de värdefulla grunda havsområdena inom hela projektområdet.

De geologiska förhållandena på havsbottnen påverkar zoneringen och biodiversiteten av det marina livet. Inom SeaMoreEco bidrar SGU med detaljerad maringeologisk information som behövs för att klassificera habitaten och inventera de hotade arterna i norra Bottenviken.

Fakta

SeaMoreEco – Seamless Monitoring, Restoration and Conservation in the northern Gulf of Bothnia är ett Interreg Aurora-projekt som pågår mellan den 1 januari 2023 till 31 december 2025. Projektet finansieras, förutom av EU genom Interreg Aurora, också av Havs-och vattenmyndigheten. Projektet genomförs i samarbete med finska organisationer och finansiärer. De svenska aktörerna i projektet är Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten och Sveriges geologiska undersökning (SGU). De finska aktörerna är NTM-centralerna i Södra och Norra Österbotten, och Geologiska forskningscentralen (GTK).

Senast granskad 2023-06-29