Fotomosaik som visar en blockig revmiljö med blåmusslor och rödalger täckta med sillrom.

Blockig revmiljö med blåmusslor och rödalger täckta med sillrom. Fotomosaik över havsbotten i Norra Midsjöbanken på 20 meters djup.

Foto: SGU.

Marin kartläggning av utsjöbankar i Östersjön

Högupplöst kartläggning av Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken ger ny kunskap om havslandskapets bottenförhållanden med varierande geologi och höga naturvärden. Information från kartläggningen finns tillgängligt som öppen data.

SGU har kartlagt Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken söder om Gotland och tagit fram öppen geografisk information om geologi, djupförhållanden och det marina livet på havsbottnen på en yta av cirka 2350 kvadratkilometer.

Kartläggningen är unikt högupplöst och fångar nya detaljer jämfört med äldre kartor i området. SGU har mätt sedimentprofiler samt heltäckande djup- och bottenreflektionsmätningar med 50cm upplösning, och modellerat sandmäktighet, substrat och artförekomster med 5m upplösning.

Höga naturvärden kopplade till geologi

Undersökningarna visar att den varierade geologin i området och energin från vågorna har skapat komplexa och artrika bottenmiljöer. Miljöerna är artrika både på bankarnas grundare delar (10-30m) och djupare ner (30-65m).

En utmärkande upptäckt är att små revmiljöer (mellan 25–1000 kvadratmeter stora) som består av grus och sten på hård lera har betydelse för djurlivet. Dessa miljöer fungerar som lekbotten för sill och gömställen för torsk och andra bottenlevande fiskar. Revmiljöerna är talrika och finns utspridda över bankarna men täcker endast cirka 0,5% av den karterade ytan.

Studier av dessa miljöers roll i havslandskapet kan tillämpas på olika sätt. Exempelvis kan kunskapen om naturliga rev man lära oss om hur fundamenten för havsbaserad vindkraft kan fungera som artificiella rev i liknande miljöer.

Varför karterade SGU havsbottnen på utsjöbankarna?

Huvudsyftet med kartläggningen var att ta fram detaljerade underlag för områdesskydd och skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem. Informationen från kartläggningen är även viktig som underlag för beslut om nyttjande av havsområden. Till exempel i dialogen om samexistens mellan verksamheter till havs, för en hållbar blå tillväxt. Öppna data av hög kvalitet kan bidra till förkortade tillståndsprocesser.

Kartläggningen medfinansierades av Havs- och Vattenmyndigheten genom EU:s havs-och fiskerifond och utfördes med SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor. Ocean Surveyor är specifikt utrustad för att studera havsbottnens egenskaper och tillstånd.

Senast granskad 2022-09-21