Foto av havsbotten med hård lera.

Karakteristisk hårdbotten på Norra Midsjöbanken, 20 meters djup. Hård lera delvis överlagrad med sten och grus, täckt med blåmusslor och rödalger.

Foto: SGU.

Norra Midsjöbanken

Under 2018 kartlade SGU cirka 1000 kvadratkilometer av Norra Midsjöbanken med ekolod, provtagning och film. Djupet i det karterade området varierar mellan 10–70 meter med ett medeldjup på 33 meter.

Det finns många geologiska och biologiska likheter mellan Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken men även skillnader. Liksom Hoburgs bank dominerar makroalger och blåmusslor på de grundare hårda bottnarna av Norra Midsjöbanken.

Det finns gott om små distinkta rev bestående av moränformationer och hårda leror, men mestadels är det en blandning av sand, grus och stenbotten. Vågmönster på sand och grusbottnarna visar tecken på en tidvis kraftig transport ner till ca 40 meter.

I de djupare delarna dominerade fina sediment med förekomster av detritus, dött organiskt material av algdelar, östersjömussla och pungräkor. Några utmärkande observationer för Norra Midsjöbanken inkluderade:

  1. 15 observationer av små distinkta rev på cirka 20 meters djup täckta med sillrom,
  2. stora relativt platta bottenytor täckta med sten och hård lera med höga förekomster av musslor ända ner till 40–50 meters djup,
  3. förekomster av blåmussla ner till 65 meter på strömsatta uppstickande hårdbottnar i bankarnas utkant, 
  4. vidsträckta hårda ler-rev formationer över 500 meter långa, varav en av de större genomkorsas av en gasledning.

Den fullständiga rapporten för Norra Midsjöbanken beräknas vara klar våren 2023. Data och samtliga kartor finns redan nu tillgängliga på vår webbplats.

 

Senast granskad 2022-09-21