Foto på havsbotten med lera och alger.

Vacker formation av hård deformerad lera täckt med alger. Foto tagen vid Hoburgs bank på 19 meters djup.

Foto: SGU.

Hoburgs bank

Under perioden 2016–2017 kartlade SGU 1344 kvadratkilometer havsbotten vid Hoburgs bank. Det är ett relativt grunt havsområde som inom karteringsområdet uppmätte cirka 10–63 meter djup med ett medeldjup på 26 meter.

Genom provfiske tillsammans med SLU Aqua (Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet) samt analys av videofilmer från karteringen undersöktes kopplingen mellan de karterade bottenmiljöerna och förekomsten av bottenlevande fisk såsom torsk, flundra och simpa.

Dynamisk bottenmiljö

Vågrörelser spolar konstant bort finkorniga sediment och skapar en dynamisk bottenmiljö med sand och grus i ständig rörelse över den steniga botten. Block, moränryggar och hårda ler-rev (cirka 0,5% av ytan) erbjuder fasta bottenytor som sanden inte når och där makroalger och musslor trivs extra bra.

Ungefär 47% av havsbottnen vid Hoburgs bank består av hårda bottnar varav en del tidvis täcks av sand. Sand- och grusbotten på banken (cirka 53 %) visar tydliga böljeslagsmärken ner till 30–35 meter. Djupare ner (cirka 40–63 m) består den väl syresatta botten mestadels av finsand, med inslag av uppstickande hårdbotten. Här finns organiskt material (detritus) som blir mat till talrika pungräkor, även östersjömusslan Macoma balthica är vanligt förekommande.

Nyckelarten blåmusslor

Utsjöbankarnas mest karakteristiska nyckelart är blåmusslor och dess kolonier som täcker stora delar av de hårda bottnarna. Blåmusselkolonierna har en extra hög täckningsgrad där moränryggar och block skapar förutsättningar för högt vattenutbyte samt skyddar musslorna från påverkan av sandens rörelser. Blåmusslorna utgör ett viktigt skafferi för fisk och de många sjöfåglar som vistas på Hoburgs bank vintertid.

Blåmusslor påträffas ända ner till 65 meters djup, men är mest talrika på bottnar mellan 10–40 meters djup. Det klara utsjövattnet skapar även förutsättningar för rödalger att växa på över 30 meters djup, men makroalgernas artrikedom och biomassa är högst på bankens grundare delar 10–20 meter.

Senast granskad 2022-09-21