ClimeMarines logga.

ClimeMarine

ClimeMarine är ett treårigt kunskapsbyggande projekt om klimatförändringarnas påverkan på våra svenska hav.

Klimatförändringar bidrar till förändrad temperatur, syrehalt och salthalt i våra hav. Detta påverkar livsmiljöerna för marina djur och växter. Inom havsplanering finns det idag bristande kunskaper bland beslutsfattare angående klimatförändringars påverkan på ekosystemen i haven. Det finns även kunskapsbrist angående hur osäkerheter i klimatprojektioner bör hanteras.

Inom projektet ClimeMarine ska klimatdata integreras i Havs – och vattenmyndighetens bedömningsmetod Symphony, som ger en bild av mänskliga verksamheters påverkan på växt- och djurliv i havet.

Den kompletterande informationen ska hjälpa beslutsfattare som arbetar med havsplanering eller samhällsplanering i en kustkommun eller kustlänsstyrelse att ta rätt beslut för Sveriges hav.

Deltagande myndigheter är SMHI, SGU, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Göteborgs universitet. SGU kommer att bidra med kartläggning och ökad kunskap om miljötillståndet för havsbottnar och sediment.

Projektet har ansökt om förlängning ett år och kommer att avslutas under 2022. Det finansieras av Nationella forskningsprogrammet för klimat (Formas).

Läs mer på SMHI:s hemsida

Senast granskad 2021-11-26