Vatten som sprutar ur rör. Fjäll i bakgrunden.

Foto: Fredrik Theolin, SGU

Miljöövervakning

Den svenska miljöövervakningen dokumenterar fortlöpande miljötillståndet i Sverige. Detta gäller både på land, i sjöar och i hav. SGU utför miljöövervakning av grundvatten och i utsjösediment.

Miljöövervakningens resultat används i uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen, för internationell rapportering samt i vattenförvaltningen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. En annan viktig uppgift för miljöövervakningen är att avslöja nya, hittills okända miljöstörningar.
 
SGU är utförare inom den nationella miljöövervakningen vad avser grundvatten och utsjösediment på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. SGU är även nationell datavärd för grundvatten och miljögifter. Datavärdskapet innebär att data från den nationella och regionala övervakningen av grundvatten och utsjösediment kan hämtas via SGU:s webbplats.

Den statligt finansierade nationella miljöövervakningen är indelad i tio olika programområden. SGU genomför delprogram inom tre av dessa, Sötvatten, Kust och hav samt Skog.

Senast granskad 2018-01-25