För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Användarråd

SGU har ett antal användarråd för informationsutbyte och diskussion mellan företag, kommuner, organisationer, forskare och myndigheter om frågor som rör användningen av geologisk kunskap och information inom respektive samhällssektor.

Användarråden utgör en plattform för konstruktiva diskussioner i syfte att skapa klara och goda förutsättningar för en hållbar utveckling. SGUs användarråd är inte rådgivande.

SGUs tre användarråd

Fram till 2018 fanns även SGUs bergmaterialråd. Detta råd är nedlagt och de frågor som tidigare behandlades av Bergmaterialrådet tar nu istället SGUs samhällsbyggnadsråd hand om.

Genomförande

SGU, övriga myndigheter, övriga organisationer samt forskarna informerar i råden om verksamhet av betydelse för företagen i branschen. Företagen och branschorganisationer lämnar på motsvarande sätt information om planerad verksamhet och redovisar eventuella hinder eller problem i utvecklingen av näringen.

Användarrådens olika inriktning och uppdrag, liksom personella sammansättning beskrivs i en instruktion för varje råd. Råden träffas normalt två gånger per år. Minnesanteckningar från rådens möten, liksom material som delas ut och/eller presenteras är offentlig handlingar och redovisas på SGUs webbplats, se respektive råds webbsida.

Sammansättning

SGUs generaldirektör (GD) är ordförande och medarbetare från SGU utgör rådens sekreterare. Vid behov kan GD utse annan medarbetare från SGU att vara ordförande för enskilda möten. Berörda medarbetare från SGU deltar vid behov.

Ledamöter i råden ska utgöra en bred representation från företag inklusive konsulter, myndigheter, akademi och intresseorganisationer av betydelse för respektive samhällssektor. Mer specifik önskad sammansättning framgår av respektive användarråds instruktion.

Ledamöter utses av SGUs generaldirektör och normalt för tre år i taget, med möjlighet till omval. Normalt är en tredjedel av ledamöterna föremål för omval varje år. En jämn könsfördelning eftersträvas.

Senast granskad 2019-12-04