Yttranden

SGU lämnar ofta synpunkter på olika förslag, utredningar och remisser. På den här sidan hittar du ett urval av våra aktuella yttranden. Hittar du inte det yttrande du söker? Kontakta SGU:s diarium via vår kundtjänst så hjälper vi dig.

För närvarande yttrar sig SGU endast över remisser från departement och förelägganden från domstolar samt nationella myndigheter vid behov. I övrigt avstår vi från att yttra oss. Undantag kan gälla för remisser som rör mineralfrågor såsom till exempel tillståndsansökningar för gruvor, kalkstensbrytning, etcetera samt ärenden som påverkas av eller påverkar riksintressen för värdefulla ämnen eller material.

2024

Maj

Begäran om planföreläggande avseende Stenbrottet 2:1, Nunasvaara, Kiruna kommun 2024-05-15

Livsmedelsberedskap för en ny tid 2024-05-07

April

Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 2024-04-08

Mars

Förslag på förordning om kärnämneskontroll 2024-03-25

Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet 2024-03-25

Yttrande över förslag till förtydliganden av förordningsbestämmelser om Natura 2000 2024-03-12

Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort 2024-03-05.

Januari

Synpunkter på ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19) 2024-01-31

Yttrande över begäran om planföreläggande avseende detaljplanerna för ett område i Östra Malmberget, Gällivare kommun 2024-01-22

2023

December

En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50) 2023-12-20

Oktober

Yttrande angående inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik 2023-10-31

EU-kommissionens förslag till förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon 2023-10-30

Yttrande angående förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter 2023-10-30

Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall 2023-10-30

EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens 2023-10-30

Yttrande över Finansdepartementets Promemoria Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid 2023-10-25

September

Yttrande över remiss av förslag till vissa förenklingar i regelverket för prospektering 2023-09-18

Remissutskick av EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel 2023-09-18

Remiss av promemoria Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden 2023-09-15

Yttrande over betankandet Värdet av vinden (SOU 2023:18) 2023-09-04

Augusti

Yttrande över departementsskrivelsen (Ds 2023:5) – Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen 2023-08-31

Juni

En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier 2023-06-12

Samråd gällande regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning 2023-06-12

Maj

Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM (2023)94 2023-05-29

EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act 2023-05-04

Remiss av promemoria Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden 2023-05-02

April

Remiss angående EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act (CRMA) 2023-04-20

Mars

Yttrande rörande U2022/04089 ”Remiss av promemorian Långsiktig reglering av  forskningsdatabaser” 2023-03-27

Yttrande om promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg 2023-03-27

Februari

Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet 2023-02-07

Senast granskad 2024-04-18