Yttranden

SGU lämnar ofta synpunkter på olika förslag, utredningar och remisser. På den här sidan hittar du ett urval av våra aktuella yttranden. Hittar du inte det yttrande du söker? Kontakta SGU:s diarium via vår kundtjänst så hjälper vi dig.

För närvarande svarar vi endast på remisser från departement och förelägganden från domstolar samt nationella myndigheter vid behov. I övrigt avstår vi från att svara. Undantag kan gälla för remisser som rör mineralfrågor.

2023

Oktober

Yttrande angående inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik 2023-10-31

EU-kommissionens förslag till förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon 2023-10-30

Yttrande angående förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter 2023-10-30

Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall 2023-10-30

EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens 2023-10-30

Yttrande över Finansdepartementets Promemoria Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid 2023-10-25

September

Yttrande över remiss av förslag till vissa förenklingar i regelverket för prospektering 2023-09-18

Remissutskick av EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel 2023-09-18

Remiss av promemoria Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden 2023-09-15

Yttrande over betankandet Värdet av vinden (SOU 2023:18) 2023-09-04

Augusti

Yttrande över departementsskrivelsen (Ds 2023:5) – Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen 2023-08-31

Juni

En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier 2023-06-12

Samråd gällande regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning 2023-06-12

Maj

Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM (2023)94 2023-05-29

EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act 2023-05-04

Remiss av promemoria Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden 2023-05-02

April

Remiss angående EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act (CRMA) 2023-04-20

Mars

Yttrande rörande U2022/04089 ”Remiss av promemorian Långsiktig reglering av  forskningsdatabaser” 2023-03-27

Yttrande om promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg 2023-03-27

Februari

Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet 2023-02-07

Senast granskad 2023-10-31