Järnmalm i närbild.

Tillsammans med Kiirunavaara står järnmalmsfyndigheten i Malmberget för cirka 85 procent av EU:s totala järnmalmsproduktion.

24 januari 2024

SGU betonar vikten av Malmberget som riksintresse för Sveriges råvaruförsörjning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) pekar i ett yttrande till regeringen på att ett antal gällande detaljplaner i Gällivare kommun riskerar att försvåra utvinning av flera råvaror som behövs för samhällets behov. Redan 1991 pekade SGU ut det berörda området som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

I november 2023 vände sig gruvbolaget LKAB till regeringen för att få ett antal detaljplaner för ett område i Östra Malmberget i Gällivare kommun upphävda. Det gäller ett område som i dagsläget, trots att det varken finns någon bebyggelse eller går att bebygga till följd av befintlig gruvdrift, styrs av de äldre detaljplanerna. Enligt mark- och miljödomstolen kan dessa planer komma att bli ett hinder för gruvbolagets miljötillståndsansökan både för nuvarande och planerad verksamhet.

På regeringens anmodan har SGU nu lämnat in ett yttrande om LKAB:s begäran om planföreläggande. Enligt miljöbalken får regeringen förelägga en kommun att inom viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan om det behövs för att säkerställa att ett riksintresse tillgodoses. Det aktuella området i Gällivare kommun pekades 1991 ut av SGU som ett riksintresse för värdefulla ämnen och material.

– Vår uppfattning är att området i allra högsta grad kvarstår som riksintressant för utvinning. Fyndigheten är av stor betydelse både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för Sveriges och EU:s försörjning av järnmalm, säger Peter Åkerhammar, utredare på SGU.

Järnmalmsfyndigheten i Malmberget är i dagsläget, näst efter Kiirunavaara, världens största underjordsgruva för järnmalm. Inom området skulle även utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor – ämnen som står med på EU:s lista över kritiska och strategiska råvaror – kunna bli aktuell.

Enligt den nya EU-förordningen om kritiska råvaror, Critical Raw Materials Act, som förväntas bli svensk lag under våren ska utvinning av kritiska råvaror inom EU påskyndas både i syfte att öka unionens försörjningsberedskap och för att klara den gröna omställningen.

– Vi ser en risk för att såväl nuvarande som framtida utvinning kraftigt försvåras om inte nödvändiga detaljplaner är relevanta och går hand i hand med utvecklingen. Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning när det gäller att säkra vår råvaruförsörjning och det är viktigt att de riksintressen som vi pekat ut verkligen beaktas och får genomslag i markanvändningsfrågor, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Läs yttrandet här:
Yttrande över begäran om planföreläggande avseende detaljplanerna för ett område i Östra Malmberget, Gällivare kommun (sgu.se)

Läs mer om SGU:s arbete med riksintressen:
Riksintresse för värdefulla ämnen och material

Senast granskad 2024-01-24