Bild på data från geofysiska flygmätningar.
15 januari 2024

Data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2023 nu klara

Data från de flygmätningar SGU genomförde under sommaren 2023 är nu tillgängliga och kan beställas. Mätningarna omfattade Kalmar, Jönköping, Östergötland och Gävleborgs län och fokuserade på mineralintressanta områden.

Nu är data från SGU:s flyggeofysiska mätningar säsongen 2023 tillgängliga. Två mätområden har flugits. Det ena mätområdet omfattar huvudsakligen Kalmar län, men berörde även Jönköpings och Östergötlands län. Det andra mätområdet låg inom Gävleborgs län. Båda mätområdena är markerade i kartbilderna nedan. Totalt flögs knappt 45 000 linjekilometer.

Initialt kommer det enbart gå att beställa data för de delar av mätområdena som är över fastlandet. Data över kust- och havsområden kommer att bli tillgängliga senare.

Data från flygmätningarna innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartläggning, mineralprospektering och samhällsplanering.

Mätningarna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 1960-talet. De senaste åren har SGU:s flygmätningar fokuserat på mineralintressanta områden snarare än på helt nya områden. Detta för att komplettera tidigare undersökningar med riktningsoberoende elektromagnetiska data.

Kontakta SGU:s kundtjänst (kundservice@sgu.se) för att beställa data. De finns ännu inte med i SGU:s webbaserade kartvisare, men kommer att läggas till där under året.

Senast granskad 2024-01-15