2022

 • SGU publicerar förhandssiffror ur kommande rapport om den svenska ballastproduktionen

  Sveriges geologiska undersökning är just nu i slutskedet med att sammanställa statistik över 2021 års svenska produktion av ballast. Resultatet kommer att redovisas i en rapport i början av nästa år, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  21 december 2022

 • Granskning visar stort behov av geologisk information – effektivare insatser föreslås

  Under 2022 har Sveriges geologiska undersökning ingått i Riksrevisionens granskning av statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön. Riksrevisionen bedömer att ansvariga expertmyndigheter har skapat en god grund för klimatanpassning av den byggda miljön, men att behovet av geologiskt planeringsunderlag är större än vad myndigheterna kan leverera inom nuvarande budgetramar.

  20 december 2022

 • Kartvisaren Geoenergi visar värmeledningsförmågan i berggrunden

  SGU lanserar nu kartvisaren Geoenergi. Kartvisaren innehåller information om den beräknade värmeledningsförmågan utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover. Informationen kan tillsammans med uppgifter om brunnar, jorddjup och hur mycket vatten marken släpper igenom användas som underlag för planering av geoenergianläggningar.

  13 december 2022

 • Ny berggrundskarta över södra Norrbotten viktig för svensk gruvnäring

  Som ett resultat av SGU:s systematiska kartering publiceras en ny berggrundskarta över södra Norrbottens län, från Hornavan i väster till Haparanda i öster. Området som kartlagts är sedan tidigare förhållandevis outforskat. Förhoppningen är att den nya kartan ska bidra till att främja hållbar utvinning av mineralfyndigheter.

  12 december 2022

 • Nya öppna data om Östersjön kan främja en hållbar blå ekonomi

  Två områden i Sveriges största marina Natura 2000-område i Östersjön har kartlagts av SGU. Kartläggningen, som består av högupplösta kartor och modeller av havsbottnens egenskaper, tillstånd och livsmiljöer har nu släppts som öppen data. Datat kan bidra till att utveckla kunskapsbaserade verksamheter till havs, till exempel havsbaserad energi.

  8 december 2022

 • Prisnedgången bruten för många metaller

  Priser på flera metaller tog ett glädjeskutt under novembers första veckor. Inflationstakten i USA var lägre än vad som befarades av amerikanska centralbanken. Smittspridning av covid-19 i Kina satte spår i utvecklingen under månadens sista veckor och flera priser föll tillbaka. Kinas lättnader i nolltoleransen mot covid-19 bidrog till en viss ökning av metallpriser mot slutet av månaden.

  6 december 2022

 • Grundvattensituationen i november

  Under de senaste månaderna har grundvattennivåerna i Götaland och Svealand börjat stiga från låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin. Nivåerna förväntas stiga ytterligare de närmaste månaderna. I Norrland är de på många håll normala till mycket över de normala för årstiden, men förväntas sjunka under vintern.

  29 november 2022

 • SGU vill se modernisering av kontinentalsockellagen

  I dag, den 29 november, har SGU hemställt till regeringen att kontinentalsockellagen, som reglerar utvinning på och användning av havsbotten, behöver skrivas om. Orsaken är att lagen inte är anpassad efter dagens förhållanden utan i stället riskerar att hämma den gröna omställningen.

  29 november 2022

 • SGU anordnar seminarium om alternativa bindemedel till betong

  Hur tar vi fram hållbart, långsiktigt och klimatsmart byggnadsmaterial för framtiden? Det har SGU i uppdrag av regeringen att ta reda på. Nu är utredningen i sin slutfas. Den 12 december klockan 13 hålls ett öppet seminarium om de preliminära resultat som hittills nåtts.

  21 november 2022

 • SGU förbereder sanering av förorenat villaområde i Jönköping

  I dag, den 18 november, lämnar SGU in en bidragsansökan till Länsstyrelsen i Jönköping för efterbehandling av en förorening inom ett villakvarter i västra Jönköping. I kvarteret finns föroreningar från en kemtvätt som tidigare legat där. I ansökan framgår att den lämpligaste åtgärden är en kombination av termisk och biologisk behandling av jord och berg.

  18 november 2022

 • Oroligt världsläge fick metallpriserna att falla i oktober

  Oktober bjöd på minskad global efterfrågan och förväntningar om minskad BNP-tillväxt. Både Europa och USA riskerar ytterligare räntehöjningar och därmed ligger en lågkonjunktur nära tillhands under nästkommande år.

  8 november 2022

 • SGU kan få nytt regeringsuppdrag som rör nationell koldioxidlagring

  Regeringen vill ge SGU i uppdrag att utreda lämpliga platser för att lagra koldioxid, så kallad CCS, i Sverige. Uppdraget till SGU är en del av den större satsning på både CCS och bio-CCS som regeringen tidigare aviserat att de vill göra om deras föreslagna budget går igenom.

  4 november 2022

 • Erik Jonsson är Årets geolog

  I morgon utses Erik Jonsson till Årets geolog, ett pris instiftat av Geosektionen inom Naturvetarna. Erik är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor på Uppsala universitet.

  3 november 2022

 • Grundvattensituationen i oktober

  Under oktober månad har grundvattennivåerna i viss mån börjat återhämta sig, men är fortfarande mycket låga i delar av Götaland och Svealand i både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna kommer att fortsätta stiga, vilket kommer att förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen normal eller över det normala för årstiden, och förväntas också vara det den närmaste tiden.

  1 november 2022

 • Nystart för SGU:s internationella utbyte om gruvor och miljö

  Efter uppehåll under pandemin återupptar nu SGU det internationella samarbetet om gruvor och miljö. Tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet har utbildningsprogrammet ITP308 – Mine water and mine waste management kört igång igen med deltagare från fem länder i Afrika.

  21 oktober 2022

 • Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

  Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier. 

  17 oktober 2022

 • Rapport om grundvattnet på Gotland

  I rapporten redogör SGU för grundvattnets förekomst och hydrogeologiska förhållanden på Gotland. Beskrivningen består av text och kartor som kan ligga till grund för planering när det rör enskild och kommunal vattenförsörjning och skydd av grundvatten, samt vid diverse undermarksarbeten. Rapporten baseras på ett stort antal underlag och data som tillkommit det senaste decenniet, dels från projekt på SGU, som till exempel de helikopterburna mätningarna som täcker över 30 % av ön, men även från en mängd konsultrapporter.

  12 oktober 2022

 • Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 2023

  Rapporten ingår som en del i den fördjupade utvärdering inom miljömålsarbetet som genomförs vart fjärde år. Syftet är att ge regeringen och myndigheter underlag till prioriteringar i arbetet med att uppnå miljömålen. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Naturvårdsverket är sammanhållande i arbetet med den fördjupade utvärderingen.

  10 oktober 2022

 • Ny kartvisare om geologiskt intressanta platser i Sverige och Norge

  I den gränsöverskridande kartvisaren finns platser som är skyddsvärda, besöksvärda och användbara för att sprida geologisk kunskap.

  10 oktober 2022

 • Sanktioner mot Ryssland påverkar Sveriges geologiska undersöknings upphandlingar och avtal

  Från och med den 9 april 2022 får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU. Tillsammans med dig som är leverantör till Sveriges geologiska undersökning (SGU) behöver myndigheten nu säkerställa att sanktionerna följs. Förbudet mot att ryska medborgare och företag inte får delta i en upphandling är en följd av en EU-förordning. Förordningen är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

  7 oktober 2022

 • Sök stöd till geovetenskaplig forskning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot mineralresurser.

  6 oktober 2022

 • Metallprisernas utveckling i september

  September präglades till stor del av fallande metallpriser. Oron i världsekonomin på grund av inflation och räntehöjningar påverkade marknaden för flera olika metaller. Förnyad smittspridning av covid-19 med nedstängningar i Kina påverkade också den ekonomiska utvecklingen.

  5 oktober 2022

 • Grundvattensituationen i september

  I slutet av september är grundvattennivåerna mycket låga i stora delar av Götaland och Svealand för både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna inom kort kommer börja stiga och göra detta förhållandevis snabbt i framförallt små magasin vilket kommer förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen mer normal och förväntas också vara det den närmaste tiden.

  27 september 2022

 • Ny rapport om hur grundvattennivåer påverkas vid våtmarksrestaurering

  Rapporten bygger på modeller som visar att de omgivande jordarnas genomsläpplighet spelar stor roll för grundvattennivåerna när man lägger igen dräneringsdiken i en våtmark.

  26 september 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Glöm inte att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg. Grundvattendagarna är den självklara samlingsplatsen för alla som arbetar med Sveriges grundvatten.

  23 september 2022

 • Ny beskrivning av berggrundskartorna söder om Eskilstuna

  SGU har genomfört nya geologiska kartläggningar söder om Eskilstuna. Projektet har resulterat i uppdaterade lokala berggrunds- och geofysiska databaser, ett viktigt underlag för planering och resursförvaltning för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

  21 september 2022

 • Rapport om berggrunden under Sudret

  SGU har undersökt berggrunden på Sudret, på södra Gotland, med syfte att öka kunskapen om förutsättningarna för grundvattenuttag, geotermi och koldioxidlagring. Tolkning och bearbetning av både äldre och nya borrningar, geofysiska mätningar och tekniska analyser har resulterat i en detaljerad bild av berggrundens uppbyggnad och egenskaper på djupet.

  13 september 2022

 • SGU medverkar i fältträffar om våtmarksrestaurering

  SGU stöttar på olika sätt länsstyrelsernas och kommunernas arbete med våtmarksrestaurering. Genom medverkan i fältträffar tillsammans med bland annat våtmarkssamordnare bidrar SGU med relevant jordartsgeologisk och hydrogeologisk kunskap.

  9 september 2022

 • Metallprisernas utveckling under sommaren 2022

  Perioden juni till och med augusti präglades av oro på världsmarknaden. Inflationshotet, räntehöjningar men också lättnader i Kinas tillverkningsindustrin och positiva signaler om framtiden bidrog både till ned- och uppgångar i metallpriserna.

  8 september 2022

 • SGU:s undersökningar i området Grycksbo-Insjön ger bättre berggrundsdata

  SGU har utfört berggrundsgeologiska och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön i Leksands och Falu kommuner. Projektet förbättrar den berggrundsgeologiska kartbilden i området och presenteras i en ny rapport.

  7 september 2022

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Småland och Västergötland

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Småland och Västergötland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  6 september 2022

 • Miljöföroreningar i Vättern undersöks

  I höst påbörjar SGU en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

  31 augusti 2022

 • Grundvattensituationen i augusti

  Under augusti har grundvattennivåerna i de små magasinen varit under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i normal takt och är fortsatt mycket under de normala för årstiden i östra Svealand och Götaland. I dessa områden tyder beräkningar på att grundvattennivåerna kommer att vara fortsatt låga för årstiden kommande månader. I Norrland har nivåerna varit normala eller över de normala för årstiden under augusti i både de små och stora magasinen.

  30 augusti 2022

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun

  I en ny rapport från SGU beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Fagersta kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  23 augusti 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg.

  15 augusti 2022

 • Grundvattensituationen i juli

  Under juli månad har grundvattennivåerna i de små magasinen fortsatt att sjunka medan de är relativt oförändrade i de stora magasinen. Större delen av Götaland och Svealand har fortsatt nivåer under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka men med olika kraft beroende på väderutveckling. Det finns risk för vattenbrist i ett flertal län, framför allt i Götaland och Svealand.

  26 juli 2022

 • Fortsatt hög malmproduktion och mer prospektering under 2021

  Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och ökade med 27 procent. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  11 juli 2022

 • Nya föreskrifter för grundvattenförvaltning

  SGU vill ha synpunkter på nya föreskrifter för förvaltningen av grundvatten.

  5 juli 2022

 • Regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft

  Myndigheter ska peka ut områden för havsbaserad vindkraft som kan ge ytterligare 90 terawattimmar i årlig elproduktion.

  4 juli 2022

 • Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln

  Den 1 juli 2022 träder en ändring av kontinentalsockelförordningen i kraft. Ändringen innebär att SGU nu blir beslutsfattande myndighet i ansökningsärenden som rör undersökning av kontinentalsockeln, med några få undantag.

  1 juli 2022

 • SGU yttrar sig om nytt tillstånd i Slite

  Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen för ett nytt tillstånd pågår, och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet.

  30 juni 2022

 • Grundvattensituationen i juni

  Under juni har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka i praktiskt taget hela landet. Även i de stora magasinen sjunker nivåerna, dock i långsammare takt. Beräkningar tyder på att nivåerna i främst de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka och vara under de normala för årstiden i större delen av landet under sommaren. Risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer ökar.

  29 juni 2022

 • Ny rapport om bottenföroreningar i Sveriges havsområden

  SGU beskriver i en ny rapport halter av olika föroreningar på Sveriges havsbottnar i utsjön. Bland resultaten, som bygger på SGU:s provtagningar av bottensediment, finns oväntat höga halter av fluorerade ämnen, PFAS, i Bottenviken och Bottenhavet.

  28 juni 2022

 • SGU:s kartvisare visar landhöjningen

  Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. Allteftersom isen smälte lättade trycket på jordskorpan som började röra sig uppåt igen. Med hjälp av en ny webbaserad kartvisare går det att se strandlinjernas förskjutning tillbaka i tiden och därmed följa landhöjningen historiskt.

  22 juni 2022

 • Öppet fartyg ger ökad kunskap för hållbara hav

  I torsdags invigdes eventet Öppet fartyg i Stockholm. Evenemanget vill visa betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

  14 juni 2022

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Maj präglades överlag av minskad efterfrågan och sjunkande metallpriser. Nya utbrott av covid-19 och nedstängningar i Kina gav dämpad ekonomisk aktivitet i landet. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina och räntehöjningar sätter också spår i världsekonomin.

  9 juni 2022

 • Grundvattensituationen i maj

  Under maj månad har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka mer än normalt i stora delar av landet medan situationen i de stora magasinen är tämligen oförändrad. Beräkningar tyder på att nivåerna kommer att vara fortsatt under de normala i stora delar av landet under sommaren såvida det inte kommer rikligt med nederbörd.

  31 maj 2022

 • Alternativa kalkstensförekomster till Slite, Gotland

  Geologiskt sett har kalkstensförekomsterna på Gotland, i Sydvästskåne, i Västergötland och på Öland bäst egenskaper för att kunna ersätta ett bortfall av produktionen i Slite. När det gäller ersättning via import är kapaciteten hos producenter i utlandet begränsad, och en leverans skulle i så fall troligen ske från många olika länder.

  31 maj 2022

 • SGU är kritiska till deponi vid Åsbymon

  SGU är kritiska till en ansökan om en deponi av externa massor vid Åsbymon i Eskilstuna kommun. SGU har föreslagit att ansökan ska avslås.

  25 maj 2022

 • Flygmätningar på låg höjd i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län

  Från 23 maj till slutet av augusti utför SGU geofysiska flygmätningar i Västernorrlands län, Gävleborgs och Jämtlands län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  20 maj 2022

 • Regeringsuppdrag om ersättningsmaterial till cement

  SGU har fått ett regeringsuppdrag som ska sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel till betong och föreslå åtgärder för att underlätta tillhandahållandet av dessa.

  11 maj 2022

 • SGU bidrar till forskning om grundvatten

  SGU:s utlysning av forskningsbidrag på temat grundvatten har resulterat i att SGU stöttar två projekt; ett om grundvattnets roll i kolets kretslopp och ett annat om hur kritiska metaller förekommer och transporteras i grundvatten.

  10 maj 2022

 • Metallprisernas utveckling i april

  April präglades av minskad efterfrågan och prisnedgångar på de flesta metallerna. Ökad smittspridning av COVID-19 i Asien samt Rysslands invasion av Ukraina sätter fortfarande stora spår i världsekonomin.

  5 maj 2022

 • SGU efterlyser samarbete med universitet för att utveckla efterbehandling av PFAS

  SGU söker tillsammans med SGI samarbete med universitet kring forskningsprojekt inom utvärdering och utveckling av åtgärdsmetoder vid områden förorenade med PFAS.

  4 maj 2022

 • Grundvattendagarna den 18-19 oktober i Göteborg

  Återigen kan SGU välkomna kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

  2 maj 2022

 • Grundvattensituationen i april

  I de små grundvattenmagasinen har nivåerna under april fortsatt att sjunka mer än normalt i Götaland och Svealand medan situationen i de stora magasinen har förändrats obetydligt under våren. Beräkningar tyder på att grundvattensituationen fram till sommaren kommer försämras i framför allt små magasin, men även till viss del i stora magasin, om vädret de närmaste månaderna är normalt.

  27 april 2022

 • Ny beskrivning av jordarterna i södra Kalmar län och östligaste Blekinge

  Det sista området i södra Sverige med äldre jordartskarta har fått ny och förbättrad jordartsinformation.

  19 april 2022

 • SGU har undersökt karst på Gotland

  SGU har i en pilotstudie undersökt förekomst av ytnära karst i fyra mindre områden på Gotland. Arbetet är ett led i att öka kunskapen om karst, om var karst förekommer och om dess betydelse för grundvattnet på ön.

  11 april 2022

 • Nio län får nya och uppdaterade jordartsdata

  Nu finns nya geologiska data för samhällsplanering i flera områden i Sverige. Informationen kring Slite kan exempelvis användas som underlag vid en kommande tillståndsprocess.

  8 april 2022

 • Nytt avtal ska göra det möjligt att lagra svensk koldioxid i Norge

  Sverige och Norge är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal som genom norsk-svenska samarbeten gör det möjligt att lagra svensk koldioxid i den norska kontinentalsockeln.

  7 april 2022

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Rysslands invasion av Ukraina gav störningar i både råvaruhandel och leveranskedjor. Mars präglades samtidigt av hög inflation och centralbankernas åtgärder för att dämpa en alltför stegrande prisutveckling.

  5 april 2022

 • SGU:s roll inom gruvsektorn

  Det har i viss media publicerats felaktiga uppgifter om att SGU svarar för tillsyn av den svenska gruvindustrin. SGU välkomnar uppmärksamheten kring dessa viktiga frågor, och passar på att förtydliga SGU:s roll.

  1 april 2022

 • Viktiga insatser för miljömålen

  Nu har den årliga uppföljningen av miljömålen redovisats till regeringen. De insatser som har gjorts under året är viktiga steg i arbetet för att nå miljömålen.

  31 mars 2022

 • Grundvattensituationen i mars

  I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna under mars sjunkit mer än normalt i Götaland och Svealand medan de har stigit mer än normalt i större delen av Norrland. I de stora magasinen har nivåerna förändrats obetydligt. Beräkningar tyder på ett dåligt utgångsläge inför sommaren för de små magasinen.

  29 mars 2022

 • Regeringen beviljar koncession för Kallak

  Regeringen beviljar bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. I beslutet ingår långtgående och unika villkor för att motverka störningar på renskötseln.

  22 mars 2022

 • Världsvattendagen lyfter fram vårt grundvatten

  Världsvattendagen den 22:a mars har i år grundvatten som huvudtema. Detta uppmärksammar SGU genom att tillsammans med Stockholm Water Institute (SIWI) och Sydvatten arrangera ett seminarium.

  15 mars 2022

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Norberg

  SGU har publicerat en ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Norbergs kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  14 mars 2022

 • Ukrainakonfliktens påverkan på försörjningen av kritiska ämnen

  Kriget i Ukraina har stor påverkan på försörjningen av kritiska råvaror för Sverige och EU. Både Ryssland och Ukraina producerar många material på EU:s lista över kritiska ämnen.

  11 mars 2022

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Det ryska krigshandlingarna i Ukraina i slutet av februari drev upp priset på många metaller som aluminium, bly, järn och ädelmetaller. Fortsatt ökad efterfrågan på elfordon gjorde att också priset på batterimetaller som litium och nickel steg.

  4 mars 2022

 • Lokal kunskap behövs för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet

  SGU har svarat på remissen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som är ett betänkande av 2020 års dricksvattenutredning. SGU efterlyser i utredningen ett större fokus på dricksvattenproducenternas ansvar för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet.

  2 mars 2022

 • Ukrainakonflikten sätter fokus på importberoendet av kritiska råvaror

  Europa är till stor del beroende av import av råvaror som är kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Råvarorna kommer i många fall från länder som är inblandade i konflikter vilket gör tillgången mycket sårbar. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

  28 februari 2022

 • Uppdaterad byggnadsgeologisk information för Göteborg

  SGU har tagit fram en rapport över Göteborgsområdets geologi, som underlag till den byggnadsgeologiska kartan. Informationen riktar sig till aktörer inom bygg-, planerings-, och transport- och infrastruktursektorn.

  21 februari 2022

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2021

  SGU bidrar på många sätt till att rusta samhället inför de utmaningar som en ökad uppvärmning medför, som mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, perioder av torka och extremt väder. Det visar en genomgång av SGU:s arbete med klimatanpassning under 2021.

  17 februari 2022

 • Naturnära jobb leder till fler anställningar och utbildningstillfällen

  Över två tusen åtgärder i framför allt naturreservat har de anställda inom regeringsuppdraget Naturnära jobb gjort sedan starten. Var tredje medarbetare har gått vidare till utbildning eller anställning hos annan arbetsgivare.

  15 februari 2022

 • Ny portal för efterbehandling av sediment

  Nu lanseras portalen ”renasediment.se” – laddad med kunskap, fakta och verktyg för alla som är engagerade i arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sediment.

  14 februari 2022

 • Metallprisernas utveckling i januari

  I januari stabiliserades priserna på basmetaller. Några metaller vars priser stack iväg uppåt var aluminium, vars produktion påverkats av de höga elpriserna, och batterimetallerna litium och nickel, vars priser känner av den starka efterfrågan på elfordon.

  8 februari 2022

 • Geopark Indalsälven utsedd till svensk nationell geopark

  SGU har beslutat att utse Geopark Indalsälven i Ragunda till Svensk Geopark. I och med beslutet får Sveriges sin andra nationella geopark. Utnämningen är viktig för att öka intresset för områdets säregna geologi och för att stärka besöksnäringen.

  3 februari 2022

 • Samordnat underlag hjälper beslutsfattare att planera våtmarksprojekt

  Nu finns samlad information om våtmarker, både ur ett hydrologiskt och geologiskt perspektiv. Syftet med underlaget är att öka kunskapen om våtmarker och underlätta för dem som driver våtmarksprojekt att hitta nödvändig information för planering.

  2 februari 2022

 • SGU:s bidrag under 2021 för att utveckla Östersjöregionen

  SGU har under 2021 arbetat med ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

  1 februari 2022

 • Användarstöd vid bedömning av kust- och erosionsförhållanden

  SGU har tagit fram ett användarstöd för bedömning av kust- och erosionsförhållanden längs med Hallands, Skånes samt Blekinges kust. Hjälpen ges i form av filmade presentationer som visar vilken geologisk information och kunskap som finns tillgänglig i rapporter, kartor och kartverktyg, och hur den kan användas.

  31 januari 2022

 • Grundvattensituationen 2021

  Under 2021 varierade utvecklingen av grundvattensituationen i Sverige. Den snabbaste förändringen skedde i slutet av augusti då påfyllningen av grundvatten på många platser var mycket större än normalt för årstiden. Jämfört med för ett år sedan är nu nivåerna på många håll lägre i Svealand, medan de är jämförelsevis högre i stora delar av Götaland och Norrland.

  26 januari 2022

 • Kalkstensfyndigheten Brunflo har detaljavgränsats som riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat fyndigheten Brunflo i Östersunds kommun, Jämtland, för dess innehåll av kalksten.

  25 januari 2022

 • Uppdatering av läget för geologisk lagring av koldioxid (CCS) i Europa

  En ny stor sammanfattning av läget för koldioxidlagring i Europa har publicerats av det vetenskapliga forskningsnätverket CO2GeoNet, med bidrag från nationella experter.

  24 januari 2022

 • Nu beskrivs yrken inom bergmaterialbranschen i jobbguiden Geopraktisk

  Geopraktisk – SGU:s jobbguide för nyanlända, utökas med yrken inom bergmaterialbranschen. Guiden ger arbetssökande nyanlända lättbegriplig information om praktiska yrken i stenbrott.

  24 januari 2022

 • Metallpriser under 2021

  Under 2021 blev prisbilden rätt så skiftande för de olika metallslagen. Prisökningar på bas- och batterimetaller visade på en stark optimism bland metallproducenter och industri efter att stora delar av världen gått på sparlåga genom pandemin. I priserna går det också att avläsa omställningen till elfordon. I december stannade optimismen av något i spåren av den nya covid-19-varianten omikron.

  14 januari 2022

 • Rapport om grus, sand och krossberg för 2020

  Rekordstor ballastproduktion, 101 miljoner ton, och ytterligare minskad produktion av naturgrus. Det framgår i SGU:s sammanställning över 2020 års svenska produktion av ballast som nu finns i en ny rapport.

  4 januari 2022

 • Geofysiska flygdata 2021

  Idag, den 3:e januari, släpps data från 2021 års flyggeofysiska mätningar.

  3 januari 2022