Bild på vindkraftverk i havet.

Foto: SGU.

4 juli 2022

Regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft

Myndigheter ska peka ut områden för havsbaserad vindkraft som kan ge ytterligare 90 terawattimmar i årlig elproduktion.

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om havsplaner för Bottniska viken, Västerhavet och Östersjön. Havsplanerna ger myndigheter, kommuner och regioner vägledning om hur havsområden bör användas för en långsiktig och hållbar utveckling.

För att nå energi- och klimatmålen förväntas ett ökat behov av elproduktion. Enligt havsplanernas preliminära bedömning finns det utrymme för att bygga ut havsbaserad vindkraft som ger 20–30 terawattimmar i årlig elproduktion. Regeringen bedömer att fler områden för energiutvinning bör identifieras till de nya havsplanerna som tas fram 2024.

Nio myndigheter har fått i uppdrag att peka ut områden där havsbaserad vindkraft kan ge ytterligare 90 terawattimmar i årlig elproduktion. Myndigheternas bedömningar ska ta hänsyn till intressen från kulturmiljövården, naturvården, sjöfarten, totalförsvaret och yrkesfisket.

I uppdraget deltar:

  • Affärsverket svenska kraftnät
  • Energimyndigheten
  • Försvarsmakten
  • Havs-och vattenmyndigheten
  • Naturvårdsverket
  • Riksantikvarieämbetet
  • Sjöfartsverket
  • Statens jordbruksverk
  • Sveriges geologiska undersökning

SGU bidrar med expertis samt maringeologiska underlag som har tagits fram med hjälp av våra undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan.

Energimyndigheten samordnar uppdraget. Delredovisning till Regeringskansliet sker senast den 31 mars 2023.

Läs mer om regeringsuppdraget på vår webbplats

Läs mer om våra undersökningsfartyg

Läs mer om Sveriges energi- och klimatmål på Energimyndighetens webbplats (nytt fönster) 

Läs mer om havsplaner på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster) 

 

Senast granskad 2022-07-04