26 juli 2022

Grundvattensituationen i juli

Under juli månad har grundvattennivåerna i de små magasinen fortsatt att sjunka medan de är relativt oförändrade i de stora magasinen. Större delen av Götaland och Svealand har fortsatt nivåer under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka men med olika kraft beroende på väderutveckling. Det finns risk för vattenbrist i ett flertal län, framför allt i Götaland och Svealand.

Juli månad har i enlighet med vad som är normalt inneburit sjunkande grundvattennivåer i de små magasinen. I vissa delar av Götaland har nivåerna sjunkit något snabbare än normalt vilket lett till att grundvattensituationen, det vill säga grundvattennivåerna i förhållande till de normala för årstiden, försämrats. I större delen av Norrlands inland och fjälltrakter är grundvattennivåerna däremot normala eller över de normala.

De stora grundvattenmagasinen reagerar långsamt på väderförhållanden och förändringar sker därför långsammare än för de små magasinen. Under juli månad har inte de stora magasinen sjunkit avsevärt mer eller mindre än vad som är normalt, varför grundvattensituationen är tämligen oförändrad. Grundvattennivåerna är nu under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland med särskilt låga nivåer i Östergötlands län, Södermanlands län och på Gotland. I Norrland är nivåerna generellt över de normala.

Grundvattensituationen vecka 30

Grundvattennivåer-2022-v30.png

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under de normala för årstiden i större delen av landet. Dessa kommer att fortsätta sjunka men med olika kraft beroende på väderutveckling. Beräkningar indikerar att grundvattennivåer under de normala består i framför allt Götaland och Svealand. För att förbättra grundvattensituationen krävs en blöt och kall fortsättning på sommaren.

Med anledning av de låga nivåerna, och de prognoser som beräkningar visar, bedömer SGU att det i nuläget finns risk för vattenbrist i ett flertal län i framför allt Götaland och Svealand. Detta kan medföra en ansträngd situation för många hushåll med egen brunn, i synnerhet de som har haft problem med vattenförsörjningen under tidigare perioder med låga nivåer. Lokala variationer förekommer och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen fungera utan problem.

Gällande de stora magasinen tyder beräkningar på att låga nivåer i sydöstra Svealand och nordöstra Götaland kommer att bestå. SGU bedömer därför att det finns risk för vattenbrist i sex län med avseende på stora magasin. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar.

Beräknad grundvattensituation med normal väderutveckling

Grundvattennivåer-2022-v30-Predic.png

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier

Senast granskad 2022-07-26