November

 • Grundvattensituationen i november

  Under de senaste månaderna har grundvattennivåerna i Götaland och Svealand börjat stiga från låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin. Nivåerna förväntas stiga ytterligare de närmaste månaderna. I Norrland är de på många håll normala till mycket över de normala för årstiden, men förväntas sjunka under vintern.

  29 november 2022

 • SGU vill se modernisering av kontinentalsockellagen

  I dag, den 29 november, har SGU hemställt till regeringen att kontinentalsockellagen, som reglerar utvinning på och användning av havsbotten, behöver skrivas om. Orsaken är att lagen inte är anpassad efter dagens förhållanden utan i stället riskerar att hämma den gröna omställningen.

  29 november 2022

 • SGU anordnar seminarium om alternativa bindemedel till betong

  Hur tar vi fram hållbart, långsiktigt och klimatsmart byggnadsmaterial för framtiden? Det har SGU i uppdrag av regeringen att ta reda på. Nu är utredningen i sin slutfas. Den 12 december klockan 13 hålls ett öppet seminarium om de preliminära resultat som hittills nåtts.

  21 november 2022

 • SGU förbereder sanering av förorenat villaområde i Jönköping

  I dag, den 18 november, lämnar SGU in en bidragsansökan till Länsstyrelsen i Jönköping för efterbehandling av en förorening inom ett villakvarter i västra Jönköping. I kvarteret finns föroreningar från en kemtvätt som tidigare legat där. I ansökan framgår att den lämpligaste åtgärden är en kombination av termisk och biologisk behandling av jord och berg.

  18 november 2022

 • Oroligt världsläge fick metallpriserna att falla i oktober

  Oktober bjöd på minskad global efterfrågan och förväntningar om minskad BNP-tillväxt. Både Europa och USA riskerar ytterligare räntehöjningar och därmed ligger en lågkonjunktur nära tillhands under nästkommande år.

  8 november 2022

 • SGU kan få nytt regeringsuppdrag som rör nationell koldioxidlagring

  Regeringen vill ge SGU i uppdrag att utreda lämpliga platser för att lagra koldioxid, så kallad CCS, i Sverige. Uppdraget till SGU är en del av den större satsning på både CCS och bio-CCS som regeringen tidigare aviserat att de vill göra om deras föreslagna budget går igenom.

  4 november 2022

 • Erik Jonsson är Årets geolog

  I morgon utses Erik Jonsson till Årets geolog, ett pris instiftat av Geosektionen inom Naturvetarna. Erik är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor på Uppsala universitet.

  3 november 2022

 • Grundvattensituationen i oktober

  Under oktober månad har grundvattennivåerna i viss mån börjat återhämta sig, men är fortfarande mycket låga i delar av Götaland och Svealand i både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna kommer att fortsätta stiga, vilket kommer att förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen normal eller över det normala för årstiden, och förväntas också vara det den närmaste tiden.

  1 november 2022