2024

 • Kartläggning inför marin nationalpark är klar

  Undersökningen av havsbottnen i Nämdö skärgård, som Sveriges geologiska undersökning (SGU) gjort, visar på en miljö med musselbankar, algsamhällen och andra levande organismer. De maringeologiska underlagen bidrar till utredningen om en ny nationalpark. Resultaten är avgörande för att förstå och bevara ekosystemet i området.

  11 juni 2024

 • Nu blir SGU:s geologiska data öppna och kostnadsfria

  SGU har nu släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir fria att hämta och använda. SGU:s webbplats har också byggts om så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

  10 juni 2024

 • SGU och Livsmedelsverket föreslår nationell insamling av dricksvattendata

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Trots det saknar Sverige idag samlad tillgång till information om det betydelsefulla vattnet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket presenterar nu ett förslag på en ny it-lösning för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning.

  31 maj 2024

 • Minskad svensk malmproduktion 2023 på grund av skakig världsekonomi

  Minskad produktion av malm och därmed också minskad omsättning för den svenska gruvnäringen. Det blev resultatet för 2023 enligt den senaste upplagan av rapporten Bergverksstatistik från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Orsaken till minskningarna var den försvagade världsekonomin.

  30 maj 2024

 • Utsikterna för grundvattnet ganska bra inför sommaren

  Trots det torra och varma vädret under maj är utgångsläget för våra grundvattenmagasin inför sommaren fortfarande ganska bra. Men det finns undantag.

  28 maj 2024

 • Nu blir EU-förordning om ökad utvinning av kritiska metaller och mineral svensk lag

  I dag, den 23 maj, träder EU-förordningen om kritiska råvaror i kraft som svensk lag. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med förordningen, vars syfte är att minska EU:s importberoende av de metaller och mineral som krävs för viktiga samhällsfunktioner och för klimatomställningen. Förordningen kommer också att bidra till en ökad beredskapsförmåga och att digitala mål uppfylls.

  23 maj 2024

 • SGU:s generaldirektör på plats i Malå för att prata prospektering och gruvbrytning

  I dag, den 22 maj, deltog Sveriges geologiska undersökning (SGU) på en företagarfrukost arrangerad av Malå kommun i Västerbotten. Temat var geologi och prospektering. Inledningstalade gjorde SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén som berättade om vad regeringens ökade satsningar på mineralinformation i Malå kommer innebära.

  22 maj 2024

 • Nu lyfter SGU för att kartlägga Sveriges berggrund – först ut är Västernorrland

  Var finns de kritiska mineral som behövs för klimatomställningen? Vårt viktiga grundvatten? Och var kan säker infrastruktur byggas? Att bidra till svaren är syftet när Sveriges geologiska undersökning (SGU) i dag, den 21 maj, inleder sina geofysiska flygmätningar som kommer att pågå hela sommaren. Mätningarna börjar i ett område i Västernorrlands län.

  21 maj 2024

 • Miljöföroreningar i Vättern undersöks

  Under 2022 och 2023 har Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlagt föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter. Nu tar nya undersökningar vid, som delvis baseras på det tidigare arbetet. Nu ligger fokus på att utveckla metoder och verktyg för att kunna spåra var dioxinföroreningar kommer från.

  16 maj 2024

 • SGU ger medel till forskning om våtmarker

  SGU tog i slutet av 2023 emot sex ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till ett nytt forskningsprojekt om effekterna av återvätning av våtmarker.

  8 maj 2024

 • Rapportera in din enskilda brunn och få ett bättre skydd

  Se till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet! Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn. Det tjänar alla på.

  7 maj 2024

 • Höga grundvattennivåer inför sommaren

  Mycket nederbörd sedan i höstas har gett höga eller ovanligt höga grundvattennivåer i både stora och små magasin i stora delar av landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

  2 maj 2024

 • Nu blir SGU:s data kostnadsfria och lättare att nå

  Alla geologiska data som SGU tillhandahåller blir inom kort öppna och tillgängliga för alla. De data som man tidigare behövt beställa via vår kundtjänst, ofta mot en kostnad, kommer nu vara kostnadsfria och kunna laddas ner eller nås från SGU:s webbplats. Förändringen genomförs den 9 juni och är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023.

  26 april 2024

 • Välkommen storsatsning på SGU:s mineralinformationskontor i Malå

  Som en del i arbetet med att öka Sveriges attraktionskraft som prospekteringsland ger regeringen Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utveckla mineralinformationskontoret i Malå. För detta ska 15 miljoner användas 2024. SGU ska även stärka övriga näringsfrämjande insatser.

  25 april 2024

 • Nytt zirkoniummineral har upptäckts i Sverige

  Nu är det officiellt – ett nytt mineral har upptäckts i Sverige. Mineralet som fått namnet skogbyit är rikt på grundämnena zirkonium, magnesium och mangan och är ett nytt mineral för planeten jorden. Upptäckten gjordes av Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  11 april 2024

 • SGU kartlägger jord och grundvatten vid Vätterns östra strand

  Nu under april kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöka jordarter och grundvatten längs med Vätterns östra strand. Syftet är att uppdatera och förbättra den geologiska informationen i området.

  10 april 2024

 • Så kan Sveriges grundvatten förändras – ny klimatmodell med fokus på framtiden

  Mer grundvatten i norra Sverige och mindre i söder som kan resultera i fler översvämningar och ökad grundvattentorka i olika delar av landet. Så kan framtiden se ut, enligt en ny klimatmodellering som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort för perioden 2011–2100.

  9 april 2024

 • Fortsatt ekonomisk avmattning ger sjunkande metallpriser

  Metallpriserna under årets första kvartal påverkades av en fortsatt ekonomisk avmattning. Tillverkningsindustrin, fastighetssektorn och konsumenter i Kina går på sparlåga. Geopolitisk oro bidrog till att den stora vinnaren under perioden var guldet.

  5 april 2024

 • Flera åtgärder för en bättre vattenhushållning under 2023

  I den årliga uppföljningen av miljömålen betonar SGU betydelsen av de åtgärder som genomförts med statliga medel av vattenproducenterna, med flera. Det gäller bland annat att ta fram nya vattenskyddsområden, öka robustheten i vattenförsörjningen, utöka övervakningen och ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag.

  4 april 2024

 • Världsvattendagen firas med en ny webbhandledning om Sveriges grundvattenkvalitet

  SGU har uppdaterat och digitaliserat handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten med utökat dataunderlag och fler ämnen. Handledningen innehåller datasammanställningar och beskrivningar av olika kemiska ämnen och föroreningar som förekommer i grundvatten. Statistik finns framtagen för en lång rad ämnen med olika geografiska och tematiska uppdelningar.

  22 mars 2024

 • SGU bidrar med underlag för att möta klimatförändringarna längs våra kuster

  Sverige behöver planera för att möta effekterna av ett förändrat klimat. Ett exempel är var och hur vi bygger i kustnära områden. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger bland annat hur olika kuststräckor kan påverkas av höjda havsnivåer. Informationen ligger sedan till grund för kommuners och länsstyrelsers planeringsunderlag.

  20 mars 2024

 • SGU i nytt myndighetssamarbete för att säkerställa hållbar el-infrastruktur till havs

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ingått ett samarbetsavtal med Svenska kraftnät och Sjöfartsverket för en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Samarbetet är viktigt sett till det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

  4 mars 2024

 • SGU till internationell mässa med råvarufokus

  Den 3–6 mars arrangeras PDAC Convention, världens största evenemang för gruv- och prospekteringssektorn, i Toronto, Kanada. Sveriges geologiska undersökning (SGU) representeras på plats av flera experter för att kunna ge en god bild av Sveriges geologiska potential och förutsättningarna för prospektering och gruvverksamhet i landet.

  1 mars 2024

 • Ett steg mot säkrare dricksvattenförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket lämnar nu förslag till nytt nationellt system för information om råvatten- och dricksvattenkvalitet, vattentäkter och dricksvattenanläggningar. Myndigheterna föreslår bland annat att inrapportering av vatteninformation sker via en nationell rapporteringsportal.

  1 mars 2024

 • Klart för flytt till nya lokaler i Uppsala

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) flyttar huvudkontoret till kvarteret Hugin i centrala Uppsala, bara ett stenkast från centralstationen. Myndigheten har tecknat ett nytt hyresavtal och lämnar sina nuvarande lokaler i stadsdelen Kåbo våren 2025.

  29 februari 2024

 • Samlad geologisk kunskap ska underlätta etablering av vindkraft i Östersjön

  Vindkraftparker ute till havs är ett led i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Nu samlas geologiexperter från länderna runt Östersjön för att diskutera hur etablering av vindkraft till havs kan underlättas.

  27 februari 2024

 • Nu startar Mineraljakten – igen!

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) återupptar konceptet ”Mineraljakten”, efter beslut från regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

  20 februari 2024

 • Förbättrade jordartsdata från SGU underlättar samhällsplanering och klimatanpassning

  Hur bygger vi säker infrastruktur och hållbara bostadsområden? För det krävs geologiska data om jordförhållandena. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har uppdaterat och förbättrat informationen om jordarter för flera områden i Sverige, däribland östra Södermanland, Enköpingsområdet, norra Västernorrland och längs Lule älv. Informationen nås via kartvisare och som nedladdningsbara öppna data.

  8 februari 2024

 • SGU bidrar till att utveckla Östersjöregionen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar tillsammans med andra svenska myndigheter med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. För SGU:s del handlar det om allt från maringeologisk kartläggning av havsbotten till frågor som förnyelsebar energi och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens mineralresurser.

  1 februari 2024

 • Kritiska mineral och metaller i gruvavfall från Bergslagen kan bidra till råvaruförsörjningen

  Höga halter av kritiska råvaror som sällsynta jordartsmetaller, fosfor och volfram finns i gammalt gruvavfall i Bergslagen. Det visar två nya rapporter från Sveriges geologiska undersökning (SGU). De potentiella mängderna är långt ifrån tillräckliga för att möta behovet från Europas industrier men skulle kunna utgöra ett betydande bidrag till försörjningen av kritiska råvaror.

  31 januari 2024

 • Historisk satsning för att hitta områden för mineralutvinning

  Stora satsningar görs kommande år för att kartlägga berggrunden med potential för metall- och mineralfyndigheter i Sverige. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska lägga 45 miljoner kronor årligen på att ta fram underlag som ska främja gruvetableringar.

  30 januari 2024

 • Geodata skapar nya möjligheter för Sverige

  Geodata som ger en ännu större samhällsnytta – det är målet med ett samarbete som Sveriges geologiska undersökning (SGU) ingår i. Tillsammans med övriga myndigheter som producerar geodata tar SGU nu sikte på framtiden. Välkommen till Geodatarådets öppna, digitala seminarium för att få veta mer.

  29 januari 2024

 • SGU medverkar på internationellt forum som samlar olika aktörer inom nordisk gruvsektor

  Beslutsfattare, gruv- och prospekteringsföretag, forskare, branschorganisationer och myndigheter – nästa vecka möts de på ett av Sveriges största internationella forum för gruvnäringsfrågor. Future Mine & Mineral har anordnats sedan 2011. På årets upplaga öppningstalar Anneli Wirtén, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  25 januari 2024

 • SGU betonar vikten av Malmberget som riksintresse för Sveriges råvaruförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) pekar i ett yttrande till regeringen på att ett antal gällande detaljplaner i Gällivare kommun riskerar att försvåra utvinning av flera råvaror som behövs för samhällets behov. Redan 1991 pekade SGU ut det berörda området som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

  24 januari 2024

 • Ny kunskap om Ockelbodomänen kan påverka framtida prospektering

  230 mot 6 099. Så stor är skillnaden i antalet järnmineraliseringar mellan två områden i Bergslagen med i övrigt jämförbar berggrund. Men vad beror det på? Det försöker en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ge svar på. Svaret är viktigt för planeringen av framtida prospektering.

  19 januari 2024

 • SGU i samarbete för långsiktigt hållbar havsplanering i Indiska oceanen

  Tillsammans med bland annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV) verkar Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att stärka havsplaneringen i västra Indiska oceanen. Samarbetet sker ihop med länderna i regionen.

  16 januari 2024

 • Data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2023 nu klara

  Data från de flygmätningar SGU genomförde under sommaren 2023 är nu tillgängliga och kan beställas. Mätningarna omfattade Kalmar, Jönköping, Östergötland och Gävleborgs län och fokuserade på mineralintressanta områden.

  15 januari 2024

 • Dämpad global ekonomi påverkade metallpriserna under 2023

  Metallpriserna under 2023 präglades av dämpad global ekonomi och geopolitisk oro. Den kinesiska industrin kunde inte signalera ”faran över” och därutöver var inflationen ständigt närvarande. Tidvis var det låg efterfrågan på både järnmalm och basmetaller.

  5 januari 2024