En källa med grönska i vintertid.

Magdalena Thorsbrink

4 april 2024

Flera åtgärder för en bättre vattenhushållning under 2023

I den årliga uppföljningen av miljömålen betonar SGU betydelsen av de åtgärder som genomförts med statliga medel av vattenproducenterna, med flera. Det gäller bland annat att ta fram nya vattenskyddsområden, öka robustheten i vattenförsörjningen, utöka övervakningen och ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag.

Den årliga uppföljningen av miljömålen (ÅU 24) har nu redovisats till regeringen. Rapporten har fokus på statligt initierade satsningar under 2023 för att nå miljömålen. SGU ansvarar för uppföljning av ett av miljökvalitetsmålen, ”Grundvatten av god kvalitet”.

Statliga satsningar som har varit positiva för grundvattnet under 2023 har främst gällt åtgärder för framtagande av nya vattenskyddsområden, ökad robusthet i vattenförsörjningen, utökad övervakning och framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag. Satsningen har gått under benämningen dricksvattenstödet.

– Satsningen med de olika åtgärderna har haft mycket stor betydelse för att påskynda och genomföra konkreta åtgärder inom dricksvattensektorn, och därmed även för skydd och hållbar användning av grundvatten. Dricksvattenstödet avslutades under 2023 men behovet av statligt stöd är fortsatt stort, något som även länsstyrelserna i sina årliga redovisningar av miljömålsarbetet 2023 har poängterat, berättar Lars-Ove Lång, statsgeolog på SGU:s avdelning Mark och grundvatten.

Under 2023 påbörjade Livsmedelsverket och SGU ett regeringsuppdrag om ett nytt system för insamling, lagring och tillhandahållande av data från råvattenkontrollen. Arbetet ska redovisas till regeringen senast 1 juni 2024.

SGU har uppdaterat föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status samt miljökvalitetsnormer för grundvatten. Under året har studier av referenshalter för PFAS i mark och grundvatten påbörjats. Den statliga satsningen för åtgärder i våtmarker fortgår. SGU har påbörjat klimatmodellering med avseende på bland annat framtida grundvattennivåer. 

Minskningen av uttag av naturgrus fortsätter enligt den senaste statistiken från 2022. Det pågående arbetet med ”Vägledning vid prövning och tillsyn av täktverksamhet” är mycket viktigt för bättre hantering av bland annat naturgrus.

Läs om viktiga insatser för miljömålen (naturvardsverket.se)

Läs rapporten Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2024 (naturvardsverket.se)

Senast granskad 2024-04-04