Detalj av borrbandvagn ute i naturen.

Kartläggning av grundvatten.

Foto: Johan Rådman

10 april 2024

SGU kartlägger jord och grundvatten vid Vätterns östra strand

Nu under april kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöka jordarter och grundvatten längs med Vätterns östra strand. Syftet är att uppdatera och förbättra den geologiska informationen i området.

– Både jordarts- och grundvattendata visar på markförhållanden och förutsättningarna för vattenuttag från grundvattenmagasin, säger Mats Wallin, chef för enheten för hållbar vattenförsörjning vid SGU.

– Den information vi nu tar fram i fält kommer att kunna används av kommuner, myndigheter och konsulter, bland annat för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, var det finns värdefulla eller skyddsvärda grundvattentillgångar och som underlag för klimatanpassningsåtgärder.

Jordarts- och grundvattengeologerna karterar från bil längs vägnätet i området eller till fots i terrängen. I grundvattenundersökningarna ingår även sondering med hjälp av borrbandvagn i sand- och grusavlagringar. Ibland installeras också grundvattenrör i samband med sondering. Bilar och borrbandvagn är tydligt märkta med SGU. Likaså har den fältarbetande personalen varselkläder märkta med SGU.

Det som görs nu är en förbättrad kartläggning av jord och grundvatten inom undersökningsområdet med syfte att uppdatera tidigare jordartskartor och beskriva förekommande grundvattenmagasin inom undersökningsområdet. 

Fältarbetet omfattar ett cirka två mil brett område längs Vätterns östra strand, från Ölmstad i söder till Sommen i norr. Informationen för området planeras vara bearbetad och klar under 2025 och dels publiceras i rapportform på SGU:s webb men även tillgängliggöras via kartvisare och nerladdningsbara data.

 

Senast granskad 2024-04-10