2023

 • SGU:s publikationer digitalt tillgängliga i GeoLagret

  Hela SGU:s publikationslager har digitaliserats och finns nu tillgängligt med kvalitetsförbättringar i GeoLagret som går att nå här på SGU:s webbplats.

  28 december 2023

 • Regeringen gör stora satsningar på SGU

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) får en kraftigt ökad budget nästa år. Regeringen satsar på myndighetens ansvarsområden och riktar 125 miljoner kronor till både främjandet av mineralutvinning i Sverige och ytterligare kartläggning till havs.

  22 december 2023

 • Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige

  Byggindustrins lågkonjunktur 2022 återspeglas i lägre efterfrågan på och sjunkande produktion av ballastmaterial. Framtida behov pekar dock på att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Det är några av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning Grus, sand och krossberg 2022, som visar samhällets behov och användning av ballast.

  22 december 2023

 • Lyckad första etapp i uppdrag om nationell koldioxidlagring till havs

  Under 2023 har Sveriges geologiska undersökning (SGU) provborrat på land och gjort seismiska mätningar både på land och till havs. Syftet är att undersöka om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige, vilket skulle kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

  18 december 2023

 • SGU deltar som expertmyndighet i utredningen av skredet i Stenungsund

  Statens haverikommission (SHK) genomför just nu en oberoende utredning av olycksorsakerna till det skred som inträffade den 23 september vid motorvägen E6 i Stenungsund. Sveriges geologiska undersökning (SGU) bistår SHK i utredningsarbetet.

  13 december 2023

 • Bättre beskrivningar av grundvattnet i Norrbottens, Kalmar och Skåne län

  SGU har kartlagt och beskrivit tio grundvattenmagasin i Norrbottens, Kalmar och Skåne län i sex rapporter. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  13 december 2023

 • Historisk EU-lag om råvaror klubbad – ”Kommer främja mineralutvinning”

  EU ska öka självförsörjningen av de strategiskt viktiga råvaror som krävs för den gröna omställningen. Det är syftet med den EU-förordning, Critical Raw Materials Act, som Europaparlamentet röstade igenom i dag, den 12 december. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med lagtexten.

  12 december 2023

 • SGU lanserar ny tjänst för att validera och rapportera in miljögifter

  SGU är datavärd för information om miljögifter som samlas in inom miljöövervakningen. Nu tar vi över valideringstjänsten, som tidigare har skötts av Metria, för att allt ska finnas under samma tak.

  8 december 2023

 • Fortsatt samverkan avgörande för en hållbar europeisk värdekedja för batterier

  Batterier är en central och avgörande del i elektrifieringen och utvecklingen av fossilfria energisystem. För att Sverige ska kunna bidra till en hållbar europeisk värdekedja för batterier är en gemensam lägesbild för att följa utvecklingen och fortsatt samverkan mellan aktörer på batteriområdet avgörande.

  4 december 2023

 • Kärnborrning och markseismisk mätning i mål

  Efter drygt två månaders intensivt arbete är både kärnborrningarna och de seismiska mätningarna på land på södra Gotland avslutade. Undersökningarna har gjorts inom ramen för det regeringsuppdrag om koldioxidlagring som Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför fram till 2026.

  17 november 2023

 • Gruvavfall och småskalig gruvnäring i fokus för ITP308 under 2023

  SGU:s internationella utbildningsprogram om gruvor och miljö (ITP308) har under året fortsatt. Två nya grupper av deltagare har startat sina utbildningsomgångar och programmet har genomfört två regionala konferenser i Zambia och Rwanda.

  9 november 2023

 • Ökad efterfrågan och prisökningar på uran under hösten

  Metallpriserna under september och oktober påverkades av stimulansåtgärder i den kinesiska ekonomin och hot om att amerikanska centralbankens kan fortsätta räntehöjningar efter en tids paus. Oroligheterna i världsekonomin gör sig fortfarande påmind. Samtidigt har priset på uran stigit med mer än 40 procent under året och ligger på en tolv års toppnotering.

  8 november 2023

 • SGU ”avlyssnar” den gotländska berggrunden

  I dag, den 7 november, påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) markseismiska mätningar på södra Gotland. Undersökningarna ingår i ett pågående regeringsuppdrag, där SGU utreder om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige.

  7 november 2023

 • Efterbehandlingen av Fredriksbergs bruk inne i sin slutfas

  Nu pågår slutfasen av saneringen och efterbehandlingen av Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun. Området återställs med planteringar samtidigt som rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnas kvar som ett minne från den gamla brukstiden.

  31 oktober 2023

 • Nytt EU-förslag för markhälsa kan motverka den gröna omställningen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har skickat in ett yttrande till Regeringskansliet om EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om markövervakning och markresiliens. Lagförslaget riskerar, om det blir verklighet, att innebära målkonflikter med annan lagstiftning för grön omställning.

  31 oktober 2023

 • Ny visningstjänst för Grundvattenmagasin

  SGU lanserar nu visningstjänsten Grundvattenmagasin och en uppdatering av kartvisaren med samma namn. Visningstjänsten och kartvisaren innehåller information om grundvatten i framför allt större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

  27 oktober 2023

 • Nu startar SGU rivningsarbetet inför sanering efter kemtvätten Färgaren i Jönköping

  I veckan påbörjas arbetet med att riva de hus i ett kvarter i Jönköping belägna på mark som ska saneras från föroreningar efter en nedlagd kemtvätt. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2018 huvudman för projektet och efter ett omfattande förarbete kan åtgärdsprocessen nu starta enligt plan.

  23 oktober 2023

 • Satsning på svenska forskningsfartyg effektiviserar livsviktig havsforskning

  Mer svensk fartygsbaserad forskning möjliggörs när Vetenskapsrådet nu beviljar Sveriges forskningsfartyg ett treårigt infrastrukturbidrag. Tanken är att främja viktig havsforskning genom att förenkla för fler att använda sig av statliga forskningsfartyg som Sveriges geologiska undersöknings fartyg Ocean Surveyor.

  19 oktober 2023

 • Sök stöd till geovetenskaplig forskning om kolinlagring i sediment och jordar

  Sveriges geologiska undersökning utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot kolinlagring i sediment och jordar.

  16 oktober 2023

 • Ny kunskap om svenskt gruvavfall kan bidra till en cirkulär ekonomi

  Gammalt gruvavfall kan vara en viktig del i en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Men kunskaperna om sekundära resurser behöver öka. Nu publicerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) den första av totalt sex rapporter med resultat från provtagningar vid nedlagda svenska gruvor.

  12 oktober 2023

 • SGU undersöker hur våtmarksrestaureringar påverkar grundvattnet

  SGU har börjat göra mätningar för att ta reda på hur grundvattennivåer och grundvattenmagasinering påverkas när man återställer våtmarker. Den informationen kan vara till hjälp för den som planerar att restaurera en våtmark för att förbättra vattenförsörjningen.

  9 oktober 2023

 • Grundvattenåret 2022/2023 – det nya onormala?

  På söndag 1 oktober börjar ett nytt hydrologiskt år. Detta är också den tid på året då det normalt är låga grundvattennivåer. Det senaste grundvattenåret kanske faktiskt inte kan betraktas som normalt. Eller är det som har varit onormalt det nya normala?

  27 september 2023

 • Ny bergmästare utsedd av regeringen – ”Hedrande och samhällsviktigt uppdrag”

  Helena Kjellson blir ny bergmästare vid Bergsstaten. Det beslutade regeringen vid torsdagens regeringssammanträde. Kjellson utsågs som vikarierande bergmästare sommaren 2022, men är nu utsedd som ordinarie i ämbetet.

  21 september 2023

 • Granit i Bergslagen kan visa vägen till fynd av volfram

  Unika karaktärsdrag hos vissa graniter i västra Bergslagen kan vara en ledtråd i sökandet efter kritiska råvaror som volfram och flusspat. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  19 september 2023

 • Prisfall på nickel och palladium under sommarmånaderna

  Perioden juni till och med augusti präglades av både upp- och nedgångar för metallpriserna. Amerikanska centralbanken skickade positiva signaler om minskad inflation. Samtidigt utgjorde en svag återhämtning av den kinesiska ekonomin en bromskloss för den globala marknaden för metaller.

  14 september 2023

 • Spåren efter slamströmmen i Åre kartlagda

  I början av augusti i år drabbades Åre av en så kallad slamström. Intensiv nederbörd drog med sig jord, sten och organiskt material från de branta sluttningarna som omger byn och orsakade skador nere i samhället vid fjällets fot. SGU har dokumenterat slamströmmens framfart och sammanställt observationerna i en rapport.

  13 september 2023

 • Mer och bättre data efter stor inventering av mineral och bergarter i Skinnskatteberg

  I en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Skinnskattebergs kommun. Rapporten är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  12 september 2023

 • Vägval om kärnkraft styr Sveriges framtida behov av tillgång till metaller och material

  När Sverige ska ställa om till fossilfri elproduktion kommer behovet av en rad metaller och material att öka. Oavsett vägval i energipolitiken är den svenska självförsörjningsgraden av de material som behövs mycket låg. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  4 september 2023

 • SGU söker svaren på var koldioxid kan lagras

  Marinseismiska undersökningar utanför Skånes kust och provborrningar på södra Gotland. I dag påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) ett par viktiga delprojekt inom ramen för det regeringsuppdrag som handlar om att utreda förutsättningarna till permanent lagring av koldioxid i svensk berggrund.

  28 augusti 2023

 • Gruvor, miljö och hållbar utveckling på ITP-konferens i Rwanda

  Att öka kapaciteten hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring står i fokus i SGU:s internationella program för kapacitetsutveckling om gruvor och miljö, ITP308 – Mine water and mine waste management. I slutet av augusti håller programmet en så kallad regionalkonferens i Kigali, Rwanda, med deltagare från fem länder i Afrika.

  15 augusti 2023

 • Ovanligt tidig återhämtning av grundvattennivåer

  I stora delar av södra och mellersta Sverige har grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen redan nu börjat återhämta sig, två månader tidigare än normalt. Beräkningar av framtida grundvattennivåer tyder på att även stora grundvattenmagasin återhämtar sig väl under hösten.

  8 augusti 2023

 • SGU – en viktig aktör i framställningen av ett nytt verktyg för havsplanering i västra Indiska oceanen

  Med det webbaserade verktyget WIO Symphony kan havsplanerare analysera de sammanlagda miljöeffekterna av mänskliga aktiviteter i västra Indiska oceanen i förhållande till naturvärden. Verktyget hjälper beslutsfattare att bättre planera havsområden och därmed minska fattigdom tack vare en mer hållbar användning av havet.

  6 juli 2023

 • Fortsatt högt anseende för SGU

  I Kantar Sifos årliga undersökning kring myndigheternas anseende hos allmänheten, Anseendeindex Myndigheter 2023, ligger SGU kvar på sjunde plats av 46 medverkande myndigheter. Med ett resultat på 55 poäng har myndigheten ökat något i anseende jämfört med förra årets mätning.

  30 juni 2023

 • Stor kartläggning av hotade arter i norra Sveriges kustvatten pågår

  Under sommaren kartlägger Sveriges geologiska undersökning, tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, grunda havsområden i Bottniska viken. Områdena är värdefulla utifrån sin biologiska mångfald, men hotas av mänsklig inverkan och klimatförändringar. Projektet SeaMoreEco, inom vilket kartläggningen genomförs, samlar information i syfte att kunna övervaka och återställa arter och habitat.

  29 juni 2023

 • Nya föroreningar behöver analyseras i grundvattnet

  Fler organiska föroreningar, bland annat olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel, skulle behöva övervakas i svenskt grundvatten.

  28 juni 2023

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattennivåerna sjunker nu snabbt och kommer troligtvis att fortsätta sjunka under de närmaste månaderna. Både vid torr och normal väderutveckling kommer det att bli ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under juli och augusti. Även i stora magasin kan ovanligt låga nivåer förekomma i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under slutet av augusti.

  27 juni 2023

 • Bättre beskrivning av grundvattnet i Skåne län

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Kristianstads kommun, Skåne län. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  27 juni 2023

 • Nya rapporter om grundvatten i Gävleborgs och Jönköpings län

  SGU har kartlagt och beskrivit sju grundvattenmagasin i Gävleborgs och Jönköpings län i sex rapporter. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  16 juni 2023

 • SGU lanserar ny lösning för att validera och rapportera in grundvattendata

  SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten. För att underlätta inrapporteringen av data driftsätter SGU nu en digital inrapporteringstjänst. Tjänsten kommer att ge en bättre och automatiserad kontroll av leveranser av grundvattenkemiska data.

  31 maj 2023

 • Grundvattennivåer i maj

  Grundvattennivåerna sjunker nu i södra Sverige och kommer att fortsätta göra så de närmaste månaderna. Om det blir varmt och torrt i sommar är det troligt att det blir ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin på flera håll i Götaland och Svealand.

  30 maj 2023

 • Dämpad metallmarknad ger dalande priser

  Andra kvartalet 2023 bjöd på växlande metallpriser med några prisuppgångar och sedan dalande priser på flera metaller. Marknaden för metaller är dämpad och Kinas industri har fortfarande inte återhämtat sig.

  30 maj 2023

 • Stabil produktion från gruvor trots en skakig omvärld

  Svensk malmproduktion nådde under 2022 drygt 87 miljoner ton, en minskning med 2 procent sedan föregående år. Trots en skakig omvärld var läget i den svenska gruvnäringen stabilt. Omsättningen uppgick till 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  25 maj 2023

 • Miljöfarlig sur sulfatjord är mer utbredd än vad man tidigare trott

  Sur sulfatjord är förknippad med försurning och läckage av skadliga metaller till angränsande vattendrag. Det är främst utmed Norrlandskusten som dessa miljöproblem har uppmärksammats, men nya undersökningar visar att sur sulfatjord kan förekomma även på andra platser i Sverige.

  24 maj 2023

 • SGU flyger igen – mätningar på låg höjd över Sveriges östkust

  Från den 8 maj till och med slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning (SGU) geofysiska flygmätningar i Gävleborgs, Östergötlands, Kalmar och Gotlands län. Flygningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  23 maj 2023

 • Olserum blir riksintresse för sällsynta jordartsmetaller

  Fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun pekas ut som riksintresse. Området innehåller så värdefulla ämnen för samhället att det bör skyddas från åtgärder som försvårar framtida utvinning av metallerna.

  23 maj 2023

 • Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker

  En ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att svenska torvmarker innehåller mellan 3,6 och 4,6 miljarder ton kol. Det motsvarar 1 000 gånger så mycket kol som årligen släpps ut av transportsektorn. Torvmarkerna är värdefulla kolsänkor men de omvandlas till utsläppskällor vid dikning.

  16 maj 2023

 • 15 000 analyser visar jordarternas egenskaper

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fyllt på databasen jordartsanalyser med resultat från hela landet. I databasen finns information om jordarternas kornstorlekssammansättning samt innehåll av organiskt material och kalk. Dessa faktorer påverkar bland annat jordarnas förmåga att hålla kvar vatten i marken.

  15 maj 2023

 • Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd

  Du har väl sett till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet? Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn.

  11 maj 2023

 • Geokemiska bakgrundshalter i mark

  SGU:s nya kartvisare Geokemiska bakgrundshalter i mark visar hur de regionala, naturliga bakgrundshalterna av utvalda grundämnen varierar i ett område. Kartvisaren är ett viktigt stöd för till exempel kommuner som behöver kartlägga förorenade områden.

  9 maj 2023

 • Geokemisk kartläggning bidrar till ökad kunskap om elddrabbad skog

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har kartlagt ett skogsområde som drabbades av den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Nu släpps resultaten av den geokemiska kartläggningen i en rapport. Förhoppningen är att underlaget ska användas i såväl miljöutvärderingar som forskning om brandens påverkan.

  5 maj 2023

 • SGU välkomnar utredning om havsbaserad vindkraft

  Regeringen beslutade i dag, den 4 maj 2023, om kommittédirektivet ”En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft”. En särskild utredare ska analysera hur nuvarande regelverk kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv, något som Sveriges geologiska undersökning (SGU) efterfrågat. Uppdraget ska redovisas i juni 2024.

  4 maj 2023

 • Analys av miljögifter i Östersjön ger ny kunskap om föroreningar

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har undersökt organiska föroreningar som bland annat PFAS och PAH i bottensediment runt Gotland och i Bråviken. Resultaten visar att en del föroreningar har högst halter nära land medan andra har högst halter ute i havet.

  2 maj 2023

 • Grundvattennivåer i april

  Snösmältning och gott om nederbörd de senaste månaderna har gett höga nivåer i både stora och små magasin i nästan hela landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

  25 april 2023

 • Regeringen föreslår ökad satsning på SGU

  I regeringens vårändringsbudget föreslås att SGU får utökade uppdrag för sammanlagt 34 miljoner kronor.

  19 april 2023

 • EU:s grundvatten på agendan – SGU värd för möte i Uppsala

  Den 19–20 april står Sveriges geologiska undersökning, inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap, värd för vårens grundvattenmöte för EU:s vattendirektiv. Mötet, som hålls på Studenternas i Uppsala, samlar representanter för EU-kommissionen, medlemsländerna och bransch- och intresseorganisationer.

  17 april 2023

 • Så ska tillgången till kritiska metaller och mineral inom EU säkras

  EU-kommissionen tar nu initiativ för att göra EU mer självförsörjande på kritiska råvaror. Den så kallade råvaruakten, som offentliggjordes i mars, innehåller en uppdaterad lista över kritiska råvaror, förslag på lagstiftning som främjar råvaruproduktion samt uppmaningar till medlemsstaterna om ökad kartläggning, forskning och innovation. I början av 2024 väntas förslaget vara färdigförhandlat.

  11 april 2023

 • SGU ger medel till forskning om mineralresurser i Sverige

  SGU tog i slutet av 2022 emot elva ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till sex nya forskningsprojekt inom temat mineralresurser i Sverige.

  6 april 2023

 • Nya områden för havsbaserad vindkraft pekas ut – SGU är en viktig aktör i regeringsuppdraget

  Samhällets behov av el förväntas öka, inte minst för att nå energi- och klimatmål. Nio myndigheter har tillsammans pekat ut 53 områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. SGU har bidragit med viktiga underlag om havsbottnens geologiska förutsättningar.

  4 april 2023

 • Fortsatt stort behov av grundvattenövervakning

  I den årliga uppföljningen av miljömålen som nu lämnats in till regeringen redovisar SGU bland annat projekt inom förbättrad dricksvattenförsörjning, utökat vattenskydd samt åtgärder i våtmarker. Samtidigt konstateras att behovet av utökad övervakning av påverkade grundvattenområden är fortsatt mycket stort.

  3 april 2023

 • Guider och naturvägledare välkomnas till workshop om geoturism

  Den 27–28 april arrangerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en workshop i Skövde tillsammans med Sveriges första Unesco globala geopark, Platåbergens geopark. Syftet är att förmedla hur geologi kan användas inom besöksnäringen för att skapa mervärde för såväl näringsidkare som besökare.

  29 mars 2023

 • Grundvattennivåer i mars

  Mycket nederbörd i början av året i stora delar av Götaland och Svealand har gjort att grundvattennivåerna där är höga eller ovanligt höga i små magasin. I fjällkedjan och i stora delar av Norrland är nivåerna däremot låga eller ovanligt låga, men tack vare en kommande snösmältning kommer också de att stiga betydligt.

  28 mars 2023

 • Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige – långsiktig samhällsplanering allt viktigare

  Tillgång till ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror.

  27 mars 2023

 • Ständig utveckling av SGU:s arbete med förorenade områden

  I Sverige finns flera tusen förorenade områden. Undersökningar och åtgärder av dessa områden är avgörande för att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en av de största aktörerna i Sverige inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

  22 mars 2023

 • Tydligare information om grundvattennivåer

  För att underlätta för de som behöver information om den aktuella grundvattentillgången i landet justerar SGU nu hur kartor och kommentarer för grundvattennivåer visas. Ändringarna gör det tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög.

  21 mars 2023

 • Energi- och näringsministern besökte ”Sveriges hetaste myndighet”

  Hur påverkas grundvattnet i ett förändrat klimat? Vilka platser kan bli aktuella för lagring av koldioxid? Och hur kan Sverige bli en viktig aktör i säkrandet av de kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen? Det var några av de frågeställningar som energi- och näringsminister Ebba Busch fick tillfälle att samtala om när hon på tisdagen besökte SGU.

  14 mars 2023

 • Sjunkande priser på guld, silver och palladium

  Flera metallpriser sjönk i februari. Trots att inflationen verkar avta förväntas kommande räntehöjningar. Flera stora ekonomier har låg arbetslöshet och relativt hög produktionstakt i tillverkningsindustrin. Kinas ekonomiska återhämtning är på gång, men är fortfarande i en uppstartsfas. Det fanns därför fortsatt dämpad efterfrågan på flera viktiga metaller.

  8 mars 2023

 • GNIST – ett svensk-norskt samarbete för att lyfta geologiskt intressanta platser över nationsgränsen

  Inom projektet GNIST har svenska och norska aktörer jobbat för att öka intresset för geologi inom turism i Dalarnas län och Innlandet fylke i Norge. Målsättningen var att utveckla verktyg som kan användas inom besöksnäringen, men även inom samhällsplanering och naturförvaltning för att förmedla och förvalta geologiska naturvärden på ett hållbart sätt.

  6 mars 2023

 • Alternativa bindemedel – nödvändiga för att minska beroende av kalksten i betong

  Inom ett regeringsuppdrag har SGU, RISE och Naturvårdsverket sammanfattat kunskapsläget om alternativ till cement, som tillverkas av kalksten, i betong. Alternativen som har potential att etableras på kort och längre sikt har också beskrivits.

  28 februari 2023

 • Grundvattensituationen i februari

  I början av året steg nivåerna avsevärt i de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand och nivåerna är nu i allmänhet över de normala för årstiden. I stora delar av Norrland är nivåerna under de normala. I Götaland och södra Svealand beräknas nivåerna sjunka under mars och april, eftersom snösmältningen förväntas bli obetydlig. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under de normala i norra Götaland och Svealand.

  28 februari 2023

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2022

  Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning ger. SGU:s geologiska underlag och vägledningar bidrar till att bättre hantera klimatförändringarnas effekter på grundvatten, ras, skred och erosion, undermarksplanering och ekosystem.

  24 februari 2023

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

  Nu finns jordartsinformation i relevant skala för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

  21 februari 2023

 • Ny studie visar risk för ras i granitberggrund om hundratals år

  SGU har medverkat i en studie som visar skillnader i hur olika graniter vittrar och spricker på djupet. Djupvittring kan leda till oväntade ras vilket förväntas öka på grund av klimatförändringar.

  17 februari 2023

 • Stort behov av mer kunskap om sekundära resurser

  Det behövs ökad kunskap om sekundära resursers potential för att utvinna kritiska mineral och metaller. Sådan utvinning kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Det skriver SGU och Naturvårdsverket i en rapport och presenterar ett antal konkreta förslag till regeringen.

  15 februari 2023

 • Arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb en framgång

  Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Det är en del av resultatet av regeringsuppdraget som nu avslutas.

  13 februari 2023

 • SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

  De nya föreskrifterna klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

  9 februari 2023

 • Metallpriserna ökade under januari

  2023 inleddes med optimism på marknaden. En lägre inflation än förväntat och Kinas lättnader i covid-19-regler ledde till högre efterfrågan på flera metaller. Flera metallpriser nådde upp till nivåer som inte har setts till på flera månader.

  8 februari 2023

 • SGU uppmärksammar internationella våtmarksdagen den 2 februari

  Våtmarker renar och håller kvar vatten i landskapet samt binder koldioxid. SGU undersöker våtmarkers betydelse för grundvatten och dess potential att minska utsläppen av växthusgaser. På internationella våtmarksdagen den 2 februari medverkar SGU på Naturvårdsverkets öppna seminarium om våtmarker.

  31 januari 2023

 • Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige

  Drygt sex av tio personer (62 %) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus.

  23 januari 2023

 • Instabila metallpriser under 2022

  Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Det visar SGU:s årssammanställning av metallpriser.

  17 januari 2023

 • Myndigheter tar krafttag mot förorenade sediment för friskare sjöar och hav

  Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet, är exempel på vad som har gjorts inom ett regeringsuppdrag för att förbättra kunskapen om hur förorenade sediment bör hanteras. Uppdraget är redovisat till regeringen och resultaten syftar till ett kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

  16 januari 2023

 • Bergverksstatistik 2021 på engelska

  Sveriges geologiska undersökning publicerar varje år Bergverksstatistik, en statistisk sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen. I samband med det svenska ordförandeskapet i EU tar SGU för första gången fram en engelsk version av rapporten.

  12 januari 2023

 • Kartläggning inför ny nationalpark visar frisk havsbotten i Stockholms skärgård

  SGU har under sommaren och hösten undersökt havsbottnen i delar av Stockholms skärgård. Syftet med undersökningen var att ta fram maringeologiska underlag till en utredning om en ny nationalpark i Stockholms skärgård. Undersökningen har visat på en bottenmiljö som är frisk och där många olika levande organismer trivs.

  11 januari 2023

 • Geofysiska flygdata 2022

  Nu är data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2022 tillgängliga.

  3 januari 2023