2023

 • Ständig utveckling av SGU:s arbete med förorenade områden

  I Sverige finns flera tusen förorenade områden. Undersökningar och åtgärder av dessa områden är avgörande för att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en av de största aktörerna i Sverige inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

  22 mars 2023

 • Tydligare information om grundvattennivåer

  För att underlätta för de som behöver information om den aktuella grundvattentillgången i landet justerar SGU nu hur kartor och kommentarer för grundvattennivåer visas. Ändringarna gör det tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög.

  21 mars 2023

 • Energi- och näringsministern besökte ”Sveriges hetaste myndighet”

  Hur påverkas grundvattnet i ett förändrat klimat? Vilka platser kan bli aktuella för lagring av koldioxid? Och hur kan Sverige bli en viktig aktör i säkrandet av de kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen? Det var några av de frågeställningar som energi- och näringsminister Ebba Busch fick tillfälle att samtala om när hon på tisdagen besökte SGU.

  14 mars 2023

 • Sjunkande priser på guld, silver och palladium

  Flera metallpriser sjönk i februari. Trots att inflationen verkar avta förväntas kommande räntehöjningar. Flera stora ekonomier har låg arbetslöshet och relativt hög produktionstakt i tillverkningsindustrin. Kinas ekonomiska återhämtning är på gång, men är fortfarande i en uppstartsfas. Det fanns därför fortsatt dämpad efterfrågan på flera viktiga metaller.

  8 mars 2023

 • GNIST – ett svensk-norskt samarbete för att lyfta geologiskt intressanta platser över nationsgränsen

  Inom projektet GNIST har svenska och norska aktörer jobbat för att öka intresset för geologi inom turism i Dalarnas län och Innlandet fylke i Norge. Målsättningen var att utveckla verktyg som kan användas inom besöksnäringen, men även inom samhällsplanering och naturförvaltning för att förmedla och förvalta geologiska naturvärden på ett hållbart sätt.

  6 mars 2023

 • Alternativa bindemedel – nödvändiga för att minska beroende av kalksten i betong

  Inom ett regeringsuppdrag har SGU, RISE och Naturvårdsverket sammanfattat kunskapsläget om alternativ till cement, som tillverkas av kalksten, i betong. Alternativen som har potential att etableras på kort och längre sikt har också beskrivits.

  28 februari 2023

 • Grundvattensituationen i februari

  I början av året steg nivåerna avsevärt i de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand och nivåerna är nu i allmänhet över de normala för årstiden. I stora delar av Norrland är nivåerna under de normala. I Götaland och södra Svealand beräknas nivåerna sjunka under mars och april, eftersom snösmältningen förväntas bli obetydlig. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under de normala i norra Götaland och Svealand.

  28 februari 2023

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2022

  Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning ger. SGU:s geologiska underlag och vägledningar bidrar till att bättre hantera klimatförändringarnas effekter på grundvatten, ras, skred och erosion, undermarksplanering och ekosystem.

  24 februari 2023

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

  Nu finns jordartsinformation i relevant skala för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

  21 februari 2023

 • Ny studie visar risk för ras i granitberggrund om hundratals år

  SGU har medverkat i en studie som visar skillnader i hur olika graniter vittrar och spricker på djupet. Djupvittring kan leda till oväntade ras vilket förväntas öka på grund av klimatförändringar.

  17 februari 2023

 • Stort behov av mer kunskap om sekundära resurser

  Det behövs ökad kunskap om sekundära resursers potential för att utvinna kritiska mineral och metaller. Sådan utvinning kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Det skriver SGU och Naturvårdsverket i en rapport och presenterar ett antal konkreta förslag till regeringen.

  15 februari 2023

 • Arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb en framgång

  Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Det är en del av resultatet av regeringsuppdraget som nu avslutas.

  13 februari 2023

 • SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

  De nya föreskrifterna klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

  9 februari 2023

 • Metallpriserna ökade under januari

  2023 inleddes med optimism på marknaden. En lägre inflation än förväntat och Kinas lättnader i covid-19-regler ledde till högre efterfrågan på flera metaller. Flera metallpriser nådde upp till nivåer som inte har setts till på flera månader.

  8 februari 2023

 • SGU uppmärksammar internationella våtmarksdagen den 2 februari

  Våtmarker renar och håller kvar vatten i landskapet samt binder koldioxid. SGU undersöker våtmarkers betydelse för grundvatten och dess potential att minska utsläppen av växthusgaser. På internationella våtmarksdagen den 2 februari medverkar SGU på Naturvårdsverkets öppna seminarium om våtmarker.

  31 januari 2023

 • Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige

  Drygt sex av tio personer (62 %) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus.

  23 januari 2023

 • Instabila metallpriser under 2022

  Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Det visar SGU:s årssammanställning av metallpriser.

  17 januari 2023

 • Myndigheter tar krafttag mot förorenade sediment för friskare sjöar och hav

  Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet, är exempel på vad som har gjorts inom ett regeringsuppdrag för att förbättra kunskapen om hur förorenade sediment bör hanteras. Uppdraget är redovisat till regeringen och resultaten syftar till ett kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

  16 januari 2023

 • Bergverksstatistik 2021 på engelska

  Sveriges geologiska undersökning publicerar varje år Bergverksstatistik, en statistisk sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen. I samband med det svenska ordförandeskapet i EU tar SGU för första gången fram en engelsk version av rapporten.

  12 januari 2023

 • Kartläggning inför ny nationalpark visar frisk havsbotten i Stockholms skärgård

  SGU har under sommaren och hösten undersökt havsbottnen i delar av Stockholms skärgård. Syftet med undersökningen var att ta fram maringeologiska underlag till en utredning om en ny nationalpark i Stockholms skärgård. Undersökningen har visat på en bottenmiljö som är frisk och där många olika levande organismer trivs.

  11 januari 2023

 • Geofysiska flygdata 2022

  Nu är data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2022 tillgängliga.

  3 januari 2023