Foto av tång och blåmusslor på havsbotten.

Foto av tång och blåmusslor på havsbottnen i Stockholms skärgård. Blåmusslor filtrerar vatten och bidrar på så sätt till en bättre vattenkvalitet. De är också viktig föda för fisk och fågel.

Foto: SGU

11 januari 2023

Kartläggning inför ny nationalpark visar frisk havsbotten i Stockholms skärgård

SGU har under sommaren och hösten undersökt havsbottnen i delar av Stockholms skärgård. Syftet med undersökningen var att ta fram maringeologiska underlag till en utredning om en ny nationalpark i Stockholms skärgård. Undersökningen har visat på en bottenmiljö som är frisk och där många olika levande organismer trivs.

I Stockholms skärgård pågår en utredning om att bilda en nationalpark som även omfattar den marina miljön. För att kunna gränsdra nationalparken behöver Länsstyrelsen i Stockholm information om vilka bevarandevärden som finns under havsytan. Med hjälp av undersökningsfartygen Ocean Surveyor och Ugglan har SGU under året kartlagt havsbottnens tillstånd och egenskaper.

– Det finns information om grunda vikar men vi vet mindre om läget ute i skärgården. Den information som vi tar fram kompletterar den nationella kunskapen om förutsättningarna för bottenlevande arter och de marina livsmiljöerna, säger Ola Hallberg maringeolog på SGU.

Vid undersökningen delades havsbottnen in i 15 olika klasser och platser för sedimentprovtagning slumpades ut för att få en jämn fördelning i de olika klasserna. Förutom provtagning så filmades även platserna och studerades på djupet med hjälp av sedimentekolod.

– Vi har sett att området är väldigt kuperat och dramatiskt, med mycket toppar och dalar. Området är exponerat för vågor och strömmar och här finns få döda bottnar. Vi ser i stället levande bottnar, friska och syresatta där olika havsbottenlevande organismer kan trivas, säger Cecilia Edbom Blomstrand maringeolog på SGU.

Med denna och annan insamlad information kommer SGU att ta fram modeller och kartor som är heltäckande vad gäller sannolikheten för förekomster av arter och habitat. Modellerna och kartorna blir ett viktigt underlag för att gränsdra nationalparken och fyller samtidigt på kunskapen om Stockholms skärgårds marina livsmiljöer och geologi.

Arbetet med att bilda nationalparken drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Senast granskad 2023-01-11