Foto av en våtmark i vinter.

Våtmark i Gömmarens naturreservat i Huddinge, cirka 1 mil sydväst om Stockholm.

Foto: Elin Norström/SGU.

31 januari 2023

SGU uppmärksammar internationella våtmarksdagen den 2 februari

Våtmarker renar och håller kvar vatten i landskapet samt binder koldioxid. SGU undersöker våtmarkers betydelse för grundvatten och dess potential att minska utsläppen av växthusgaser. På internationella våtmarksdagen den 2 februari medverkar SGU på Naturvårdsverkets öppna seminarium om våtmarker.

Under de senaste 200 åren har stora arealer våtmarker avvattnats för att ge bättre förutsättningar för jord- och skogsbruk. Våtmarker binder koldioxid och håller kvar vatten i landskapet. En utdikad våtmark har en minskad förmåga att magasinera grundvatten och läcker koldioxid till atmosfären.

Med framtida klimatförändringar kommer grundvattensituationen att förändras. Områden där man idag har problem med vattenbrist kan komma att få större utmaningar i framtiden. SGU arbetar med att undersöka områden där grundvattentillgången kan stärkas genom att bland annat lägga igen diken i våtmarker.

– För att en restaurering ska kunna ge en betydande effekt på grundvattentillgången krävs det att våtmarken ligger i anslutning till genomsläppliga jordar. Det är därför viktigt att känna till både grundvattenförhållandena och jordartsgeologin på platsen, säger Elin Norström, statsgeolog på SGU.

SGU undersöker även miljöer där utsläpp av växthusgaser kan minskas av att återställa våtmarker. Genom att blötlägga delar av våtmarker kan man minska läckaget av koldioxid. Bästa effekten för minskade utsläpp fås om man restaurerar näringsrika torvmarker i södra och mellersta Sverige.

Återställning av våtmarker har betydelse för att nå flera miljökvalitetsmål och regeringen har höjt anslaget för att restaurera dikade våtmarker med 200 miljoner kronor per år från och med 2023.

– Just nu satsas det mycket på våtmarksrestaureringar, och i vårt arbete vill vi lyfta grundvattnets roll i detta sammanhang. Om vi kan hitta platser där vi tror att grundvattnet påverkas positivt av en restaurering, finns det möjlighet påverka framtida vattenförsörjning, säger Gustav Sohlenius, statsgeolog på SGU.

SGU arbetar kontinuerligt med att stötta våtmarkshandläggare på kommuner och länsstyrelser. Till exempel har SGU tagit fram en webbhandledning med information om våtmarksåtgärders påverkan på grundvatten, hur man kan hitta lämpliga områden för restaurering med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) och länkar till kartor och andra underlag.

På internationella våtmarksdagen den 2 februari medverkar SGU på Naturvårdsverkets seminarium och berättar om våra stöd för att planera rätt våtmarksåtgärder. Seminariet sänds live på Youtube. Ingen anmälan krävs.

Läs mer om Naturvårdsverkets seminarium på internationella våtmarksdagen

Läs pressmeddelande från regeringen: Regeringen satsar på återvätning av dikade våtmarker

Senast granskad 2023-01-31