December

 • SGU:s publikationer digitalt tillgängliga i GeoLagret

  Hela SGU:s publikationslager har digitaliserats och finns nu tillgängligt med kvalitetsförbättringar i GeoLagret som går att nå här på SGU:s webbplats.

  28 december 2023

 • Regeringen gör stora satsningar på SGU

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) får en kraftigt ökad budget nästa år. Regeringen satsar på myndighetens ansvarsområden och riktar 125 miljoner kronor till både främjandet av mineralutvinning i Sverige och ytterligare kartläggning till havs.

  22 december 2023

 • Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige

  Byggindustrins lågkonjunktur 2022 återspeglas i lägre efterfrågan på och sjunkande produktion av ballastmaterial. Framtida behov pekar dock på att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Det är några av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning Grus, sand och krossberg 2022, som visar samhällets behov och användning av ballast.

  22 december 2023

 • Lyckad första etapp i uppdrag om nationell koldioxidlagring till havs

  Under 2023 har Sveriges geologiska undersökning (SGU) provborrat på land och gjort seismiska mätningar både på land och till havs. Syftet är att undersöka om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige, vilket skulle kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

  18 december 2023

 • SGU deltar som expertmyndighet i utredningen av skredet i Stenungsund

  Statens haverikommission (SHK) genomför just nu en oberoende utredning av olycksorsakerna till det skred som inträffade den 23 september vid motorvägen E6 i Stenungsund. Sveriges geologiska undersökning (SGU) bistår SHK i utredningsarbetet.

  13 december 2023

 • Bättre beskrivningar av grundvattnet i Norrbottens, Kalmar och Skåne län

  SGU har kartlagt och beskrivit tio grundvattenmagasin i Norrbottens, Kalmar och Skåne län i sex rapporter. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  13 december 2023

 • Historisk EU-lag om råvaror klubbad – ”Kommer främja mineralutvinning”

  EU ska öka självförsörjningen av de strategiskt viktiga råvaror som krävs för den gröna omställningen. Det är syftet med den EU-förordning, Critical Raw Materials Act, som Europaparlamentet röstade igenom i dag, den 12 december. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med lagtexten.

  12 december 2023

 • SGU lanserar ny tjänst för att validera och rapportera in miljögifter

  SGU är datavärd för information om miljögifter som samlas in inom miljöövervakningen. Nu tar vi över valideringstjänsten, som tidigare har skötts av Metria, för att allt ska finnas under samma tak.

  8 december 2023

 • Fortsatt samverkan avgörande för en hållbar europeisk värdekedja för batterier

  Batterier är en central och avgörande del i elektrifieringen och utvecklingen av fossilfria energisystem. För att Sverige ska kunna bidra till en hållbar europeisk värdekedja för batterier är en gemensam lägesbild för att följa utvecklingen och fortsatt samverkan mellan aktörer på batteriområdet avgörande.

  4 december 2023