Bild på bilbatterier.

Uttjänta batterier från elbilar.

4 december 2023

Fortsatt samverkan avgörande för en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Batterier är en central och avgörande del i elektrifieringen och utvecklingen av fossilfria energisystem. För att Sverige ska kunna bidra till en hållbar europeisk värdekedja för batterier är en gemensam lägesbild för att följa utvecklingen och fortsatt samverkan mellan aktörer på batteriområdet avgörande.

Det finns både möjligheter och utmaningar i utvecklingen av Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja. Sverige har flera styrkeområden som ger oss stora möjligheter att bli en ledande batterination. Energimyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket redovisar regeringsuppdraget ”Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja ”.

– Sverige behöver skyndsamt växla upp insatserna inom akademi och näringsliv för att möta utmaningarna med hållbarhetsaspekter, kompetens- och materialförsörjning. Aktörer som verkar på batteriområdet behöver också öka sin samverkan och samhandling för att Sverige ska lyckas bidra till en hållbar värdekedja, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på Sveriges geologiska undersökning.

Myndigheterna har inom ramen för uppdraget arbetat fram en metod för att kunna ta fram gemensamma lägesbeskrivningar som följer utvecklingen inom batteriområdet.

– Baserat på de behov vi tre myndigheter har identifierat skulle vi önska att regeringen beslutar om ett nytt uppdrag så att Energimyndigheten kan fortsätta samverka samt ta fram och publicera lägesbeskrivningar, fortsätter Carolina Liljenstolpe.

Läs slutrapporten för regeringsuppdraget Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja

Om uppdraget

Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen genom 2023 års regleringsbrev att tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja. Uppdraget var att myndigheterna ska fortsätta utveckla en bred dialog och samverkan kring batterirelaterade förutsättningar tillsammans med relevanta aktörer från hela batterivärdekedjan. Det ingick också i uppdraget att myndigheterna skulle föreslå ändamålsenliga indikatorer för utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja och förslag på en plan för uppföljning och utvärdering av utvecklingen.

Senast granskad 2023-12-04