Maj

 • SGU lanserar ny lösning för att validera och rapportera in grundvattendata

  SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten. För att underlätta inrapporteringen av data driftsätter SGU nu en digital inrapporteringstjänst. Tjänsten kommer att ge en bättre och automatiserad kontroll av leveranser av grundvattenkemiska data.

  31 maj 2023

 • Grundvattennivåer i maj

  Grundvattennivåerna sjunker nu i södra Sverige och kommer att fortsätta göra så de närmaste månaderna. Om det blir varmt och torrt i sommar är det troligt att det blir ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin på flera håll i Götaland och Svealand.

  30 maj 2023

 • Dämpad metallmarknad ger dalande priser

  Andra kvartalet 2023 bjöd på växlande metallpriser med några prisuppgångar och sedan dalande priser på flera metaller. Marknaden för metaller är dämpad och Kinas industri har fortfarande inte återhämtat sig.

  30 maj 2023

 • Stabil produktion från gruvor trots en skakig omvärld

  Svensk malmproduktion nådde under 2022 drygt 87 miljoner ton, en minskning med 2 procent sedan föregående år. Trots en skakig omvärld var läget i den svenska gruvnäringen stabilt. Omsättningen uppgick till 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  25 maj 2023

 • Miljöfarlig sur sulfatjord är mer utbredd än vad man tidigare trott

  Sur sulfatjord är förknippad med försurning och läckage av skadliga metaller till angränsande vattendrag. Det är främst utmed Norrlandskusten som dessa miljöproblem har uppmärksammats, men nya undersökningar visar att sur sulfatjord kan förekomma även på andra platser i Sverige.

  24 maj 2023

 • SGU flyger igen – mätningar på låg höjd över Sveriges östkust

  Från den 8 maj till och med slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning (SGU) geofysiska flygmätningar i Gävleborgs, Östergötlands, Kalmar och Gotlands län. Flygningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  23 maj 2023

 • Olserum blir riksintresse för sällsynta jordartsmetaller

  Fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun pekas ut som riksintresse. Området innehåller så värdefulla ämnen för samhället att det bör skyddas från åtgärder som försvårar framtida utvinning av metallerna.

  23 maj 2023

 • Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker

  En ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att svenska torvmarker innehåller mellan 3,6 och 4,6 miljarder ton kol. Det motsvarar 1 000 gånger så mycket kol som årligen släpps ut av transportsektorn. Torvmarkerna är värdefulla kolsänkor men de omvandlas till utsläppskällor vid dikning.

  16 maj 2023

 • 15 000 analyser visar jordarternas egenskaper

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fyllt på databasen jordartsanalyser med resultat från hela landet. I databasen finns information om jordarternas kornstorlekssammansättning samt innehåll av organiskt material och kalk. Dessa faktorer påverkar bland annat jordarnas förmåga att hålla kvar vatten i marken.

  15 maj 2023

 • Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd

  Du har väl sett till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet? Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn.

  11 maj 2023

 • Geokemiska bakgrundshalter i mark

  SGU:s nya kartvisare Geokemiska bakgrundshalter i mark visar hur de regionala, naturliga bakgrundshalterna av utvalda grundämnen varierar i ett område. Kartvisaren är ett viktigt stöd för till exempel kommuner som behöver kartlägga förorenade områden.

  9 maj 2023

 • Geokemisk kartläggning bidrar till ökad kunskap om elddrabbad skog

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har kartlagt ett skogsområde som drabbades av den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Nu släpps resultaten av den geokemiska kartläggningen i en rapport. Förhoppningen är att underlaget ska användas i såväl miljöutvärderingar som forskning om brandens påverkan.

  5 maj 2023

 • SGU välkomnar utredning om havsbaserad vindkraft

  Regeringen beslutade i dag, den 4 maj 2023, om kommittédirektivet ”En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft”. En särskild utredare ska analysera hur nuvarande regelverk kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv, något som Sveriges geologiska undersökning (SGU) efterfrågat. Uppdraget ska redovisas i juni 2024.

  4 maj 2023

 • Analys av miljögifter i Östersjön ger ny kunskap om föroreningar

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har undersökt organiska föroreningar som bland annat PFAS och PAH i bottensediment runt Gotland och i Bråviken. Resultaten visar att en del föroreningar har högst halter nära land medan andra har högst halter ute i havet.

  2 maj 2023