Bild på vatten och inrapporteringstjänsten.
31 maj 2023

SGU lanserar ny lösning för att validera och rapportera in grundvattendata

SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten. För att underlätta inrapporteringen av data driftsätter SGU nu en digital inrapporteringstjänst. Tjänsten kommer att ge en bättre och automatiserad kontroll av leveranser av grundvattenkemiska data.

Under 2022 påbörjade SGU en samlad förvaltning av sina tre datavärdskap grundvatten, miljögifter och geotekniska markundersökningar. Genom datavärdskapen erbjuder SGU tjänster för inrapportering, förvaltning och tillhandahållande av data inom respektive fokusområde samt expertkompetens i frågor kring provtagningar, datakvalitet och dataanalys. Nu har en första release av den nya datavärdskapstjänsten produktionssatts. I tjänsten valideras grundvattenkemiska data mot ett omfattande paket av regler som har för avsikt att stärka datakvalitet och dataintegritet och underlätta fortsatta dataflöden på myndigheten.

– Produktionssättningen av den här inrapporteringstjänsten är ett första steg mot en samordnad infrastruktur för SGU:s tre datavärdskap och innebär en avsevärt bättre och automatiserad kontroll av leveranser av grundvattenkemiska data, berättar David Eveborn, statsgeolog på SGU:s enhet för Hållbar vattenförsörjning.

I och med den nya webbapplikationen så sker det vissa förändringar i rapporteringsprocessen för våra datarapportörer. Du kan läsa mer om detta på vår webbplats:

Datavärdskap för grundvatten

Du som är dataleverantör är välkommen att rapportera in grundvattenkemiska data i vår inrapporteringstjänst:

Rapportera data för grundvatten

Just nu pågår utveckling av motsvarande tjänst för datavärdskap miljögifter. Parallellt med detta pågår etablering av datavärdskapet för geotekniska markundersökningar där en pilotversion planeras att produktionssättas senare under 2023.

Läs mer om SGU:s datavärdskap

Senast granskad 2023-05-31