Foto av genomskärning i jord.

Foto: Cecilia Karlsson/SGU.

15 maj 2023

15 000 analyser visar jordarternas egenskaper

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fyllt på databasen jordartsanalyser med resultat från hela landet. I databasen finns information om jordarternas kornstorlekssammansättning samt innehåll av organiskt material och kalk. Dessa faktorer påverkar bland annat jordarnas förmåga att hålla kvar vatten i marken.

Jordarnas kornstorleksfördelning och kemi är avgörande för en rad viktiga egenskaper, så som jordarnas vattenhållande förmåga, genomsläpplighet och erosionsbenägenhet. Innehållet av kalk och andra lättvittrade mineral har dessutom en direkt inverkan på vegetationens sammansättning.

Information om jordarnas kornstorleksfördelning är viktig för jord- och skogsbruk men även inom samhällsplanering, för att bland annat bedöma markstabilitet, grundvattentillgångar, risker för spridning av miljögifter och lokalisering av avloppsanläggningar.

I samband med SGU:s jordartskarteringen tas jordprover som siktas och sedimenteras i laboratorium för att bestämma kornstorleksfördelningen. Databasen jordartsanalyser innehåller 15 000 analyser och är fri att ladda ned från SGU:s webbplats.

– Jag vill gärna slå ett slag för denna ganska okända nationella databas som nu har fått ett rejält uppsving i och med resultaten från 1 500 nya analyser. Förutom samhällsplanering kan informationen även användas inom forskning och försvar, säger Gustav Sohlenius, statsgeolog på SGU.

Läs mer och ladda ned databasen: Jordartsanalyser, öppna data (sgu.se).

Senast granskad 2023-05-15