Fotocollage, till vänster en bild av händer i arbetshandskar som håller upp jord och till höger ett utsnitt av en karta.

Sur sulfatjord i Västerbotten. Jorden kännetecknas av rostutfällningar, pH under 4, samt ofta av det ljusgula mineralet jarosit. Litet utsnitt från den uppdaterade kartan till höger.

Foto: Gustav Sohlenius/SGU.

24 maj 2023

Miljöfarlig sur sulfatjord är mer utbredd än vad man tidigare trott

Sur sulfatjord är förknippad med försurning och läckage av skadliga metaller till angränsande vattendrag. Det är främst utmed Norrlandskusten som dessa miljöproblem har uppmärksammats, men nya undersökningar visar att sur sulfatjord kan förekomma även på andra platser i Sverige.

I områden med sur sulfatjord kan vattendragen periodvis kännetecknas av mycket låga pH-värden och höga metallkoncentrationer. Detta leder till en försämrad miljö för vattenlevande organismer och i extrema fall kan påverkan bli så stor att större organismer som fiskar dör.

SGU:s undersökningar av sur sulfatjord har fram till nyligen inriktat sig på förekomster längst Norrlandskusten, där det finns historiska fall av fiskdöd kopplade till områden med sura sulfatjordar. På senare tid har SGU börjat kartlägga dessa jordar längs hela Sveriges kust.

SGU:s kartvisare Sur sulfatjord bygger på en modell som använder maskininlärning. Modellen identifierar områden där sura sulfatjordar troligen förekommer med hjälp av geografisk information och data från provtagningar i fält. Nu har modellområdet utvidgats söderut. Förutom Norrbotten och Västerbotten identifierar modellen även sura sulfatjordar i Västernorrland samt Nordanstigs kommun i Gävleborg.

– Inom det uppdaterade området förutspår modellen att det kan finnas sur sulfatjord på en cirka 2 000 kvadratkilometer stor yta. Vi har även bekräftat att sura sulfatjordar finns i det uppdaterade området genom att ta prover på 350 platser, vilket resulterar i 2 680 provtagningsplatser i hela modellområdet, säger Christian Öhrling statsgeolog på SGU.

Än så länge täcker inte modellen hela Sveriges yta men inom flera mindre samarbeten mellan SGU och Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Skåne och Göteborgs universitet har sura sulfatjordar påträffats i Mälarregionen och Sveriges sydöstra kuster, samt i Halland och inom Göteborgsområdet.

I nuläget finns det inga kartor för sura sulfatjordar i södra Sverige, men SGU:s jordartskarta kan användas för att identifiera områden där dessa jordar sannolikt förekommer. I södra Sverige påträffas sur sulfatjord exempelvis oftast i områden med gyttjejordar.

– Sur sulfatjord förekommer inte lika frekvent som i norr men det finns belägg för att de ändå påverkar vattnets kvalitet till det sämre på vissa platser i landets södra delar. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden kunna samla in mer data om dessa jordar, säger Gustav Sohlenius, statsgeolog på SGU.

Se kartvisaren Sur sulfatjord

Senast granskad 2023-05-24