Bild på mineraliserad gång med sällsynta jordartsmetaller.

Exempel på mineraliserad gång med sällsynta jordartsmetaller (REE-fosfatmineralen xenotim och monazit ) i Olserum.

Foto: Stefan Andersson/SGU

23 maj 2023

Olserum blir riksintresse för sällsynta jordartsmetaller

Fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun pekas ut som riksintresse. Området innehåller så värdefulla ämnen för samhället att det bör skyddas från åtgärder som försvårar framtida utvinning av metallerna.

För att en fyndighet ska kunna utpekas som riksintresse för värdefulla ämnen eller material krävs omfattande undersökningar och dokumentation. Fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Olserum, beläget sydost om Överum i Västerviks kommun, uppmärksammades första gången i samband med statlig uranprospektering på 1970-talet.

Sedan dess har området genomgått utökade undersökningar både av SGU och av prospekteringsbolag, samt varit föremål för vetenskaplig forskning. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer ihop med magnetitförekomster som utvunnits i historisk tid och varit kända sedan 1600-talet.

– Ett utpekande av ett riksintresse innebär inte att fyndigheten med säkerhet kommer att utvinnas. Syftet med riksintressen är att genom dessa redovisa vilka intressen som har särskild betydelse. Med andra ord är det ett stöd till samhället vid planering av markanvändningen i området, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Säker tillgång till råvaror är en strategisk säkerhetsfråga för Sverige och inom EU. Sällsynta jordartsmetaller är i dag avgörande för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle, och behovet av dem kommer att fortsätta öka. Dessa metaller behövs till exempel i vindkraftverk, elfordon, mobiltelefoner och datorer. Dessutom är de en viktig komponent inom en mängd andra teknologier inom medicin, kärnkraft och transport.

– Vi ska såklart även återvinna och återbruka de sällsynta jordartsmetallerna, men än så länge är det omöjligt att täcka dagens behov genom återvinning då de sitter i nytillverkade produkter som inte har levt ut sin livslängd. Dessutom finns det relativt låga halter i varje produkt. Det kommer dröja innan återvinning kan stå för en större andel av det som behövs i Sverige och globalt, berättar Lena Lundqvist, statsgeolog och utredare för riksintressen vid SGU.

Produktionen av sällsynta jordartsmetaller i världen är i dag kraftigt koncentrerad till Kina som har cirka 70 procent av världsmarknaden. Det gör försörjningen av denna råvara mycket sårbar, vilket såväl pandemin som det rådande geopolitiska läget har visat. Dessutom sker en del av brytningen under förhållanden som är under europeisk standard. En utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Sverige kan minska sårbarheten i tillförseln till svensk och europeisk industri.

Läs beslutet för Olserum

Läs mer om riksintressen för värdefulla ämnen eller material

Senast granskad 2023-05-23