Foto på en våtmark med berg i bakgrunden.

Våtmark i Jämtland.

Foto: Elin Norström/SGU.

16 maj 2023

Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker

En ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att svenska torvmarker innehåller mellan 3,6 och 4,6 miljarder ton kol. Det motsvarar 1 000 gånger så mycket kol som årligen släpps ut av transportsektorn. Torvmarkerna är värdefulla kolsänkor men de omvandlas till utsläppskällor vid dikning.

Under många tusen år, sedan den senaste istiden, har Sveriges torvmarker lagrat in koldioxid från atmosfären. Uppskattningsvis innehåller torvmarkerna mellan 3,6–4,6 miljarder ton kol. Den totala volymen torv i Sverige uppskattas till cirka 75 kubik kilometer. Beräkningarna bygger på SGU:s jordartskartor samt data från borrningar i torvmarker som SGU genomfört under lång tid.

Under de senaste 200 åren har stora arealer torvmarker dikats för att ge bättre förutsättningar för jord- och skogsbruk. Från dessa marker pågår i dag ett kontinuerligt läckage av växthusgaser som driver på den globala uppvärmningen.

Enligt SGU:s rapport ligger cirka 1,46 miljoner hektar torvmark inom 50 meter från ett dike. Detta motsvarar cirka 26 procent av den totala ytan som täcks av torvmark i Sverige. Den dikade marken läcker ständigt koldioxid till atmosfären, men genom att dämma upp diken och återställa torvmarken kan man minska detta utsläpp av växthusgaser.

– De statliga anslagen för att restaurera dikade våtmarker höjdes med 200 miljoner kronor per år från och med 2023. SGU stöttar våtmarkshandläggare på kommuner och länsstyrelser, bland annat genom vår digitala handledning för våtmarksåtgärder, säger Elin Norström, statsgeolog på SGU.

SGU:s rapport bygger på de omfattande data om torv som finns tillgängliga vid SGU. All data som använts i studien finns tillgänglig i kartvisare och databaser och kan nås via SGU:s webbplats.

Läs rapporten Torvvolymer och kolförråd i Sveriges torvmarker

Senast granskad 2023-05-16