Foto av en skog med block, lila blommor och brända träd.

Foto: SGU.

5 maj 2023

Geokemisk kartläggning bidrar till ökad kunskap om elddrabbad skog

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har kartlagt ett skogsområde som drabbades av den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Nu släpps resultaten av den geokemiska kartläggningen i en rapport. Förhoppningen är att underlaget ska användas i såväl miljöutvärderingar som forskning om brandens påverkan.

Hälleskogsbrännans naturreservat i Västmanland bildades 2015, ett år efter den omfattande skogsbranden. Området används i dag som undersökningsfält, där man studerar hur naturen återhämtar sig efter branden. Forskning och inventering av djur och växter pågår där sedan brandsläckningen. Nu har SGU sammanställt sin geokemiska kartläggning av det branddrabbade området i en rapport. 

På flera håll i den branddrabbade skogen har jordlagret brunnit upp och karg sten har blottlagts, många träd brann också ned och föll till marken. Grundvattennivån och markens förmåga att hålla kvar regnvatten (så kallad retention) påverkades av den saknade växtligheten. Men skogen återhämtar sig snabbt. 

– Efter en skogsbrand förändras marken, och askan ger under en tid ökad tillgång på näring. Branden ger nya möjligheter för flera olika slags växter, svampar och insekter som behöver brandskadade träd och nybränd skog för sin långsiktiga överlevnad, säger Anna Ladenberger, statsgeolog vid SGU.

Geokemisk kartering vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. I Hälleskogsbrännans naturreservat samlades inom denna kartläggning 15 prov av morän och 26 prov av skogsjord in och analyserades för 53 grundämnen och pH-värde.

Moränens kemiska sammansättning beror till största delen på den underliggande berggrundens mineralogiska och kemiska sammansättning Geografisk spridning av grundämnena visar också påverkan från den kvartära glaciologiska historien där moränen kan ha transporterats mer eller mindre långt och därmed kan ha en något annorlunda kemisk karaktär än den direkt underliggande berggrunden.

– En jämförelse av den kemiska fördelningen mellan skogsjord och morän tyder på att markprocesser och väder står för de flesta skillnaderna mellan ytlig och djup horisont. En del av grundämnena urlakas och andra anrikas i ytlig jord, säger Anna Ladenberger.

SGU:s geokemiska kartering av Hälleskogsbrännan bidrar, genom provtagning av morän och skogsjord, till kunskap om den kemiska sammansättningen i skogens jordprofil i området. Rapportens resultat kommer att kunna användas både i miljöutvärderingar och forskningsstudier kring skogsbrandens påverkan på naturen.

Läs rapporten: Markgeokemi: morän och skogsjordgeokemi i Hälleskogsbrännans naturreservat

Senast granskad 2023-05-05