Februari

 • Alternativa bindemedel – nödvändiga för att minska beroende av kalksten i betong

  Inom ett regeringsuppdrag har SGU, RISE och Naturvårdsverket sammanfattat kunskapsläget om alternativ till cement, som tillverkas av kalksten, i betong. Alternativen som har potential att etableras på kort och längre sikt har också beskrivits.

  28 februari 2023

 • Grundvattensituationen i februari

  I början av året steg nivåerna avsevärt i de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand och nivåerna är nu i allmänhet över de normala för årstiden. I stora delar av Norrland är nivåerna under de normala. I Götaland och södra Svealand beräknas nivåerna sjunka under mars och april, eftersom snösmältningen förväntas bli obetydlig. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under de normala i norra Götaland och Svealand.

  28 februari 2023

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2022

  Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning ger. SGU:s geologiska underlag och vägledningar bidrar till att bättre hantera klimatförändringarnas effekter på grundvatten, ras, skred och erosion, undermarksplanering och ekosystem.

  24 februari 2023

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

  Nu finns jordartsinformation i relevant skala för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

  21 februari 2023

 • Ny studie visar risk för ras i granitberggrund om hundratals år

  SGU har medverkat i en studie som visar skillnader i hur olika graniter vittrar och spricker på djupet. Djupvittring kan leda till oväntade ras vilket förväntas öka på grund av klimatförändringar.

  17 februari 2023

 • Stort behov av mer kunskap om sekundära resurser

  Det behövs ökad kunskap om sekundära resursers potential för att utvinna kritiska mineral och metaller. Sådan utvinning kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Det skriver SGU och Naturvårdsverket i en rapport och presenterar ett antal konkreta förslag till regeringen.

  15 februari 2023

 • Arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb en framgång

  Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Det är en del av resultatet av regeringsuppdraget som nu avslutas.

  13 februari 2023

 • SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

  De nya föreskrifterna klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

  9 februari 2023

 • Metallpriserna ökade under januari

  2023 inleddes med optimism på marknaden. En lägre inflation än förväntat och Kinas lättnader i covid-19-regler ledde till högre efterfrågan på flera metaller. Flera metallpriser nådde upp till nivåer som inte har setts till på flera månader.

  8 februari 2023