Foto av en lagbok med SGU:s byggnad i bakgrunden.

Foto: SGU.

9 februari 2023

SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

De nya föreskrifterna klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

För att säkerställa att grundvattenförekomster har god status behöver de skyddas från bland annat föroreningar och överuttag. Vattenmyndigheterna, som finns vid fem länsstyrelser, leder det systematiska arbetet för bättre grundvatten på regional nivå. SGU har beslutat om två nya föreskrifter som styr vattenmyndigheternas arbete och som börjar gälla 1 mars 2023:

  1. Föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten.
  2. Föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten.

– I de nya föreskrifterna har vi förtydligat hur vattenmyndigheterna ska arbeta för att skydda grundvatten, med större fokus på riskbedömning. Vi har fört in nya ämnen på vår generella tröskelvärdeslista såsom PFAS, läkemedel och bisfenol A, säger Stina Adielsson, statsgeolog på SGU.

När det gäller PFAS ska halten av 24 enskilda PFAS-ämnen viktas framöver, för att ta bättre hänsyn till ämnenas toxiska egenskaper. Tröskelvärden kan skilja sig mellan olika grundvattenförekomster och det kommer fortfarande ligga på vattenmyndigheterna att besluta om tröskelvärden.

– Högre lokala tröskelvärden kan behövas när det finns naturligt höga halter av till exempel arsenik eller bly i grundvattnet. Lägre tröskelvärden kan behövas för att skydda känsliga grundvattenberoende ekosystem från vissa föroreningar, berättar Joel Häggqvist, statsgeolog på SGU.

Syftet med föreskrifterna är att skapa ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra värdefulla grundvattenresurser. SGU har sedan tidigare en digital vägledning om vattenförvaltning av grundvatten som kommer att uppdateras under våren.

Läs föreskriften: SGU-FS 2023:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten.

Läs föreskriften: SGU-FS 2023:2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten

FAKTA

Miljökvalitetsnormerna beskriver vilken kvalitet grundvattnet ska ha vid en viss tidpunkt. Målsättningen är oftast att grundvattnet i en grundvattenförekomst ska ha god kvantitativ och kemisk status idag och i framtiden, men ibland finns det skäl att sänka kraven eller skjuta fram tidpunkten.

Miljökvalitetsnormerna för grundvatten är juridiskt bindande för Sveriges ca 3700 avgränsade grundvattenförekomster. Dessa förekomster täcker ungefär 10 % av Sveriges yta och utgörs av våra mest skyddsvärda grundvattenresurser, vilka framför allt finns i större sand- och grusavlagringar men även i sedimentärt berg och urberg. 

Senast granskad 2023-03-09