Foto från insidan av en byggnad i en byggarbetsplats med väggar, golv och tak i betong.

I centralstationen i Göteborg har man dragit ner på cementandelen och ersatt den med slagg och på så sätt minskat koldioxidavtrycket med cirka 45 procent i byggnationen.

Foto: NCC.

28 februari 2023

Alternativa bindemedel – nödvändiga för att minska beroende av kalksten i betong

Inom ett regeringsuppdrag har SGU, RISE och Naturvårdsverket sammanfattat kunskapsläget om alternativ till cement, som tillverkas av kalksten, i betong. Alternativen som har potential att etableras på kort och längre sikt har också beskrivits.

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från vägar, kajer och bostäder till säker vattenhantering och elförsörjning. Cement är ett bindemedel som tillverkas av kalksten och är en vanlig beståndsdel i betong. Inom byggbranschen finns ett ökat intresse för att ersätta cement i betong med alternativa bindemedel. Genom att öka användandet av alternativa bindemedel minskas beroendet av kalksten vilket kan bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande.

SGU har tillsammans med RISE och Naturvårdsverket slutfört ett regeringsuppdrag om alternativa bindemedel. Syftet med uppdraget är att bidra till en långsiktig materialförsörjning och minskad miljö- och klimatpåverkan i byggsektorn genom att öka kunskapen om ersättningsmaterial till cement.

Cementproduktion har högre koldioxidavtryck än alternativa bindemedel. För att uppnå en klimatförbättrad betong med lägre koldioxidavtryck behövs en större användning av alternativa bindemedel som ersättning för delar av den traditionella cementen. I dag finns det få produktcertifierade och kvalitetskontrollerade alternativa bindemedel på marknaden. Exempel är mald granulerad masugnsslagg (ett restmaterial från järn- och stålindustrin) och flygaska från kolkraft, men tillgången till dessa förväntas minska i framtiden i samband med minskad användning av masugnar och koleldning.

De framtida alternativa bindemedel som bedöms ha störst potential och har nära till användning är så kallade naturliga puzzolaner, vilket främst handlar om vulkaniska material och askor. Det finns även lerfyndigheter i Sverige som bedöms ha god potential som framtida alternativa bindemedel men dessa behöver utredas ytterligare.

– Utöver att bidra till minskat koldioxidavtryck är alternativa bindemedel även viktiga för att minska beroendet av den kalksten som i dag används som råvara till cementtillverkningen. Förhoppningen är också att kunna använda fler inhemska material inklusive mer restmaterial från olika industriella processer på lite längre sikt, säger Mugdim Islamovic, enhetschef på SGU.

I uppdragets rapport ges en redovisning av det befintliga kunskapsläget gällande alternativa bindemedel och utifrån detta ges avslutningsvist ett antal rekommendationer i syfte att underlätta implementering och användning av nya alternativa bindemedel. Exempelvis rekommenderas att:

  • Ta fram forskningsprogram och finansiera grundforskning inom cement, alternativa bindemedel och betong som kan främja innovationer och möjliggöra ny teknik.
  • Främja ett aktivt standardiseringsarbete för ökad framtagning av nationella och europeiska standarder för nya alternativa bindemedel.
  • Lyfta och behandla frågan kring hinder för implementering av nya alternativa bindemedel på europeisk nivå.

Läs rapporten Alternativa bindemedel till betong – En sammanfattning av kunskapsläget, i ett hållbarhetsperspektiv.

Senast granskad 2023-02-28