Foto av berg med sprickor.

Granit med sprickor i Bohuslän.

Foto: Bradley Goodfellow/SGU.

17 februari 2023

Ny studie visar risk för ras i granitberggrund om hundratals år

SGU har medverkat i en studie som visar skillnader i hur olika graniter vittrar och spricker på djupet. Djupvittring kan leda till oväntade ras vilket förväntas öka på grund av klimatförändringar.

Berggrunden i Sverige består till stora delar av granit, en bergart som innehåller mineralerna kvarts, fältspat och det järnhaltiga mineralet biotit. Graniter vittrar kemiskt på ytan när järn i biotit reagerar med vatten och gaser i atmosfären. Detta leder så småningom till millimeterstora sprickor djupare i berget som ökar vatteninfiltrationen vilket driver på sprickbildningen ytterligare.

På grund av klimatförändringar som varmare temperaturer och ökad vatteninfiltration väntas vittringen av graniter att öka i högre takt. På en tidskala på minst hundratals år kan detta skapa risk för ras som kan utgöra en fara för infrastruktur som är byggd nära granitsluttningar. Det skapar även utmaningar när man anlägger underjordisk infrastruktur som tunnlar.

– Det är omöjligt att förutsäga hur graniter spricker på djupet genom att studera ytans vittring. Vittring på ytan kan skapa försvagningszoner i annars stabila graniter till djup som nås av syresatt vatten, vilket kan leda till oväntade ras, säger Bradley Goodfellow, statsgeolog på SGU.

SGU har deltagit i en studie som har publicerats i Earth and Planetary Science Letters. Studien bygger på resultat från en modell som beräknar potentialen för vittring utifrån olika klimatscenarier samt sammansättningen av, och storleken på granitbergets mineral.

Enligt modellen bildas tjocka försvagningszoner fortare i järnfattiga och grovkorniga graniter. I försvagningszonerna kan berget plötsligt falla sönder till grus. Risken för ras ökar ju större lutningen är på berget.

– Det är svårt att säga hur stor riskerna är kopplade till vittringen av granit eftersom det inte har kvantifierats för berggrunden i Sverige. Enligt modellen finns det risk långt i framtiden för att granitbergarter kan rasa ihop på många platser ungefär samtidigt, men fler studier behöver göras, säger Bradley Goodfellow, statsgeolog på SGU.

Läs studien Climatic and lithological controls on the structure and thickness of granitic weathering zones

Läs mer om skred och ras på vår webbplats

Senast granskad 2023-02-21