Foto av en sluttning med skred.

Foto: SGU.

24 februari 2023

SGU:s klimatanpassningsarbete under 2022

Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning ger. SGU:s geologiska underlag och vägledningar bidrar till att bättre hantera klimatförändringarnas effekter på grundvatten, ras, skred och erosion, undermarksplanering och ekosystem.

SGU:s bidrag till samhällets klimatanpassningsarbete följs upp varje år och 2022 års arbete har nu rapporterats till SMHI och Klimat- och näringslivsdepartementet. SGU har under 2022 tagit fram underlag för klimatanpassningsarbete på flera fronter, bland annat:

  • 6 nya beskrivningar av grundvattenmagasin i isälvsavlagringar.
  • Modern jordartsinformation i delar av Jämtlands och Västernorrlands län.
  • Uppdaterad och förbättrade jordartsdata i riskområden för ras och skred, omkring Nyköping, Kungsbacka och Alingsås.
  • Forskningsrapport om lidmoräner (en typ av geologisk bildning som uppvisar intressanta
    egenskaper som potentiella grundvattenmagasin) i Berg i Växjö kommun.
  • Nya underlag till förbättrad undermarksplanering genom uppdatering av SGU:s kartvisare för byggnadsgeologi med en modell för Malmöområdet.
  • Lansering av marina habitatkarteringar vid Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken som öppna data.

När det gäller klimatomställning har SGU under 2022 bidragit med kunskapsunderlag om innovationskritiska mineral och metaller, som behövs till förnyelsebar energi och batterier, genom löpande geologisk kartläggning. Under 2022 har bland annat berggrundskarta K 730 över södra Norrbottens län och rapporten ”Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun, Västmanlands län” publicerats.

SGU har även lanserat en ny kartvisare för geoenergi som visar berggrundens värmeledningsförmåga under 2022. Vidare har SGU publicerat rapporten ”Berggrunden på Sudret, Gotland. Underlag för bedömning av grundvattentillgångar, geoenergipotential samt koldioxidlagring” under året som gått.

– I SGU:s handlingsplan för klimatanpassning finns mål och åtgärder kopplade till kartläggning av berg, jord, grundvatten och maringeologi. Det finns även mål om att öka kunskapen om klimatförändringarnas effekter på grundvattnets kvantitet och kvalitet, översvämningar, ras, skred, erosion, undermarksplanering och effekter på ekosystem. SGU har även inkluderat arbete som kopplar till utsläppsminskning av växthusgaser i handlingsplanen, där SGU har en viktig roll vid kunskapsutveckling om geoenergi, geologisk lagring av koldioxid och kartläggning av möjligheterna för utvinning av innovationskritiska mineral som behövs till förnyelsebar energi, säger Joel Häggqvist, statsgeolog på SGU. 

Behovet av geologiska underlag för samhällets klimatanpassningsarbete är stort och har under året bland annat belysts i Riksrevisionens granskning av Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön och i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Länk till Riksrevisionens granskning av Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

Länk till den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

Senast granskad 2023-02-24