Foto av en man i varselklädsel som undersöker en spade med jord.

Foto: Gustav Sohlenius/SGU.

21 februari 2023

Nya jordartsdata finns tillgängliga för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

Nu finns jordartsinformation i relevant skala för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

Kunskap om de geologiska förhållandena är en förutsättning för en hållbar utveckling av vårt samhälle. SGU har ansvar för att tillgodose samhällets behov av geologisk information och förbättrar och uppdaterar löpande jordartsdata för prioriterade områden i Sverige.

I Jämtlands och Västernorrlands län finns äldre jordartsinformation som brister i geografisk noggrannhet, som inte är digital och därför inte kan kombineras med andra planeringsunderlag. Behovet av data är stort och SGU jobbar därför med att förse dessa län med modern och heltäckande jordartsgeologisk information.

Enköping, Nyköping, Kungsbacka och Alingsås behöver nya jordartsdata eftersom områdena tillhör landets mest expansiva områden för bostads- och infrastrukturbyggande. Exempelvis genomför Trafikverket en utbyggnad av Ostlänken vilket kan öka på byggandet och expansionen ytterligare i regionerna.

Alingsås-, Nyköpings- och Kungsbackaområdena tillhör även områden som kan påverkas av kommande klimatförändringar som till exempel ökande risker för skred och ras.

– Våra jordartsdata visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan användas av kommuner, myndigheter och konsulter för att bland annat bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, var det finns värdefulla grundvattentillgångar eller för att göra klimatanpassningsåtgärder, säger Henrik Mikko, statsgeolog på SGU.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, WMS-tjänster samt via beställning hos vår kundtjänst.

Länk till SGU:s Kartvisare för jordarter i skala 1:25 000 - 1:100 000

Länk till SGU:s jordartsdata

Läs mer om vår jordartsgeologiska kartläggning

Senast granskad 2023-02-21