Foto på berg bredvid en skateboardpark.

Foto: Claes Mellqvist, SGU.

Alternativa bindemedel till betong

SGU fick i uppdrag av regeringen att identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong.

Regeringsuppdragets syfte var att genom bättre kunskap om ersättningsmaterial till cement (alternativa bindemedel) förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi och därigenom minska behov och sårbarhet kopplad till icke förnybara råvaror och/eller import av sådana.

Uppdraget redovisades till Klimat- och näringslivsdepartementet den 23 februari 2023 (sista datumet att redovisa var den 1 mars).

Läs rapporten Alternativa bindemedel till betong – En sammanfattning av kunskapsläget, i ett hållbarhetsperspektiv

Genomförande

Uppdraget genomfördes i projektform och sammanfattade kunskapsläget om alternativa bindemedel som det ser ut idag, inklusive pågående forskning och projekt. Utifrån kunskapsläget identifierades utvecklingsbehov och åtgärder föreslogs.

Projektet genomfördes av SGU i samarbete med RISE och Naturvårdsverket, dessa organisationer utgjorde projektgruppen. Till projektet fanns även en referensgrupp bestående av representanter från Umeås universitet (UMU), Chalmers tekniska högskola, Statens geotekniska institut (SGI), Svensk betong, Sveriges bergmaterialindustri (SBMI), Jernkontoret, Skanska och Thomas Concrete Group.

Projektet hade tre fokusområden:

  1. Identifiera alternativa bindemedel – beprövade och ännu inte beprövade, deras användning, egenskaper och livscykelanalys, erfarenheter från Sverige och utomlands.
  2. Identifiera källor, tillgång och flöden för alternativa bindemedel – materialkällor, avfall och deponi, naturliga i jämförelse med processade alternativ, tillgång, flöden, samt lagstiftning, regleringar, tillståndsprocesser, möjligheter och hinder.
  3. Hållbar materialförsörjning för betong – ballast till betong, behov och tillgänglighet, återvinning av betong, befintlig cementproduktion och CCS (Carbon Capture and Storage).

Intervjuer med referensgrupp

I syfte att ta del av kunskap och erfarenheter inom området genomfördes åtta enskilda intervjuer med medlemmar i referensgruppen, med en bred sammansättning av representanter från akademi och bransch.

Av intervjuerna framgick att det inom både bransch och akademi finns ett ökat intresse för att med alternativa bindemedel delvis ersätta cement, och forskning inom området pågår i både Sverige och utlandet.

Användningen av alternativa bindemedel i Sverige är än så länge relativt låg jämfört med andra europeiska länder. Exempel på hinder för att skala upp användningen i Sverige är att det kan finnas logistiska utmaningar med att hantera flera olika bindemedel parallellt, och att vissa alternativa bindemedel dessutom är importberoende. Ett exempel på ett alternativt bindemedel som redan används i Sverige i dag är granulerad masugnsslagg, ett restmaterial från järn- och stålindustrin med bra funktionella egenskaper som bindemedel, men där tillgångarna dessvärre inte kan täcka det svenska behovet av bindemedel för betong.

Förhoppningen är bland annat att mer restmaterial från olika industriella processer på sikt ska kunna användas som alternativa bindemedel. Detta skulle minska mängden massor som hamnar på deponi och samtidigt bidra till cirkulära materialflöden och cirkulär ekonomi. För att göra de olika restmaterial reaktiva som bindemedel till betong kommer kompletterande processer behöva prövas och utredas.

I dagsläget tillåts enbart användning av slagg, stenkolsaska, och mikrosilika som alternativa bindemedel till betong i Sverige. Ökat användande av flera typer av råvaror kan bidra till mer cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhällsbyggande.  

Resultatmöte oktober 2022

Regeringsuppdragets projektgrupp har den 10 oktober haft ett första resultatmöte med projektets referensgrupp där man har diskuterat:

  1. identifierade alternativa bindemedel
  2. källor, flöden och tillgänglighet till identifierade alternativa bindemedel
  3. hållbar materialförsörjning med fokus på återvinning samt behov-, användbarhet- och tillgänglighetskartor för betongballast

Under mötet diskuterades bland annat utmaningar gällande tillståndsprövningar samt importbehov gällande vissa av de identifierade alternativen till cement, exempelvis naturliga puzzolaner, som är ett vulkaniskt material.

Det konstaterades att det är viktigt att titta på uthållighet på sikt då vissa material kan komma att minska eller försvinna helt på längre sikt. 

I mötet diskuterades även potential att hitta lämpliga alternativa material i deponier, värdet av geologiska riksintressen och behovet av logistik som klarar av de avstånd som kan bli aktuella för transport av ersättningsmaterial.

Öppet seminarium december 2022

Måndag den 12 december 2022 genomförde projektet för regeringsuppdraget Alternativa bindemedel ett öppet seminarium via Teams där 88 personer deltog.

SGU, RISE och Naturvårdsverket presenterade uppdragets innehåll och projektets preliminära resultat under huvudspåren Hållbar materialförsörjning, Alternativa bindemedel, samt Källor och tillgänglighet.

Det var ett lyckat seminarium med intressanta frågor och diskussioner kring underlagen. Den färdiga rapporten publiceras den 1 mars 2023.

Resultatmöte januari 2023

Den 24 januari genomförde regeringsuppdragets projektgrupp det andra och sista resultatmötet med projektets referensgrupp. Under mötet gavs feedback på det preliminära manuset till uppdragets rapport.

I rapporten utreds bland annat:

  • de alternativa bindemedel som i dag används och är standardiserade,
  • de potentiella alternativa bindemedel som bedöms kunna tas i bruk inom en snar framtid och på längre sikt
  • och vilka steg som behöver tas för att detta kan ske.

Referensgruppen diskuterade de olika alternativen och vilka aktiviteter som blir nödvändiga för att implementera en högre användning av alternativa bindemedel.

Rapportmanuset granskas internt på SGU och sedan genomgås redaktionellt arbete innan den slutligen bereds och godkänns av SGU:s generaldirektör.

Senast granskad 2023-06-20