Mätning.

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, elektrisk resistivitetstomografi (ERT). Foto: Virginie Leroux.

Regeringsuppdrag om sekundära resurser

Regeringen gav 2020 uppdrag åt SGU att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Regeringsuppdraget är nu slutredovisat.

Uppdraget bestod av provtagning och undersökning av gruvavfall, ta fram klassificeringsmetoder för gruvavfall och andra sekundära resurser, bedöma och föreslå ändringar i nuvarande lagstiftning, överblicka resursflöden och spårbarhet gällande kritiska metaller och mineral. 

I slutrapporten nedan redovisas resultaten av regeringsuppdraget om sekundära resurser. Förslag ges till fortsatta insatser för att öka kunskapsbasen om sekundär resurspotential.

Slutrapportering av regeringsuppdrag Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser

I filmen nedan får du en sammanfattande bild av hur uppdraget genomförts och vilka slutsatser som kan dras. Du får också träffa några av SGU:s geologer som i fält arbetat med provtagning av varp, sandmagasin och rödfyr.

 

Transient-elektromagnetisk-mätning-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, transient elektromagnetisk mätning (TEM). Foto: Mehrdad Bastani.

 

Kartor-över-utvalda-sandmagasin-för-översiktlig-och-utökad-provtagning.png

Kartor över utvalda sandmagasin för översiktlig och utökad provtagning. Notera att tre olika sandmagasin provtas inom Grängesbergsfältet, liksom Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin inom Riddarhyttefältet.

Kartor-över-de-34-prioriterade-varpobjektens-lägen-i-Sverige.png

Kartor över de 34 prioriterade varpobjektens lägen i Sverige med symbolisering efter vilken typ av mineralresurs som var huvudråvara i den före detta gruva som varpen deponerats från. Basmetaller inkluderar till exempel bly, koppar och zink, medan specialmetaller innefattar bland annat volfram.

Radiomagnetotellurik-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, radiomagnetotellurik (RMT) . Foto: Mehrdad Bastani.

Georadar-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, georadar. Foto: Mehrdad Bastani.

 

Senast granskad 2022-03-04