Mätning.

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, elektrisk resistivitetstomografi (ERT). Foto: Virginie Leroux.

Regeringsuppdrag om sekundära resurser

Regeringen har uppdragit åt SGU att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser.

Uppdraget består av provtagning och undersökning av gruvavfall, ta fram klassificeringsmetoder för gruvavfall och andra sekundära resurser, bedöma och föreslå ändringar i nuvarande lagstiftning, överblicka resursflöden och spårbarhet gällande kritiska metaller och mineral. Utifrån resultaten av uppdraget ska sedan ytterligare insatser föreslås för ett ökat kunskapsläge i frågan.

Lägesrapport 2021

SGU har inlett undersökning, provtagning och karakterisering av flera typer av gruvavfall: anrikningssand, varp (gråberg) och rödfyr. Under hösten 2021 har 54 objekt provtagits och totalt cirka 900 prover insamlats för analys av kemisk sammansättning. Provtagning av ytterligare 30–40 objekt är planerad att utföras våren 2022. Målsättningen är att i samband med slutrapporteringen presentera såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningar av objektens potential som sekundära mineralresurser.

SGU och Naturvårdsverket kommer att arbeta gemensamt i frågan om att använda UNFC:s klassificering som ett potentiellt verktyg för en mer integrerande inventering av svenska gruvavfall. Bland annat har en expert på UNFC anlitats för att delta i arbetet. Planering av detta deluppdrag pågår.

Under 2021 genomförs utifrån litteraturstudier en analys av praktiska hinder och hinder i lagstiftningen som motverkar utnyttjande av sekundära mineralresurser. Under inledningen av 2022 kommer en eller flera hearings genomföras med berörda myndigheter och aktörer, bland annat gruv- och återvinningsbranschen, för att ta del av deras kunskap om praktiska hinder och hinder i lagstiftningen.

Transient-elektromagnetisk-mätning-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, transient elektromagnetisk mätning (TEM). Foto: Mehrdad Bastani.

Undersökning och provtagning av gruvavfall

Enligt deluppdraget om karakterisering av gruvavfall ska SGU provta befintligt gruvavfall som utifrån känd information bedöms ha potential för utvinning av kritiska råvaror men även andra metaller och mineral. Syftet med undersökningarna är att kvalitativt, och om möjligt kvantitativt, utvärdera olika gruvavfallsdeponiers potential som sekundära mineralresurser. Insamlad information ska tillhandahållas för exempelvis forskningsändamål och näringslivsutveckling samt tillgängliggöras såväl digitalt som i fysiska provarkiv. En sammanfattning av hittills utförda och planerade undersökningsinsatser, samt förväntade resultat från dessa, presenteras nedan.

Avfallstyp

Provtagna objekt

Insamlade prover

Planerad provtagning våren 2022

Anrikningssand

15

298

borrning av cirka 5 sandmagasin

Varp

30

422

cirka 15–20 ytterligare varpobjekt

Rödfyr

9

79

tre ytterligare rödfyrobjekt

Totalt

54

799

30–40 objekt

En mer detaljerad redogörelse för undersökningarna under 2021 finns att läsa i delrapporten:

Delrapport: Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Kartor-över-utvalda-sandmagasin-för-översiktlig-och-utökad-provtagning.png

Kartor över utvalda sandmagasin för översiktlig och utökad provtagning. Notera att tre olika sandmagasin provtas inom Grängesbergsfältet, liksom Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin inom Riddarhyttefältet.

Kartor-över-de-34-prioriterade-varpobjektens-lägen-i-Sverige.png

Kartor över de 34 prioriterade varpobjektens lägen i Sverige med symbolisering efter vilken typ av mineralresurs som var huvudråvara i den före detta gruva som varpen deponerats från. Basmetaller inkluderar till exempel bly, koppar och zink, medan specialmetaller innefattar bland annat volfram.

Radiomagnetotellurik-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, radiomagnetotellurik (RMT) . Foto: Mehrdad Bastani.

Georadar-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, georadar. Foto: Mehrdad Bastani.

 

Senast granskad 2022-03-04