Två män studerar ett sedimentprov. De befinner sig på en båt ute till havs. De har handskar, hjälm och flytväst på sig samt långbyxor och t-shirt. Foto.

Foto: Viktor Fagerström, SGU.

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

SGU har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Statens geotekniska institut ta fram mer kunskap för att kunna hantera förorenade sedimentområden. På webbportalen ”Rena sediment” finns mer information, kontaktuppgifter och resultat från uppdraget samlat.

Sedimentundersökningar för ökad kunskap

I uppdraget från regeringen ingår att undersöka sediment både i sjöar, vattendrag och i kustområden. Omfattande fältarbeten har utförts under hösten och vintern 2021 där SGU har undersökt utvalda kustområden. Under våren 2022 slutför konsulten NIRAS på uppdrag av SGU undersökningar i sjöar och vattendrag. Undersökningarna har resulterat i ett stort antal sedimentprover som analyseras med avseende på miljöfarliga ämnen. Resultaten från fältundersökningarna utvärderas och sammanställs under våren och sommaren 2022 och kommer att presenteras i flera rapporter under hösten och vintern. Syftet med undersökningarna är att öka kunskapen om olika branscher och verksamheters betydelse för uppkomsten av förorenade sediment. Resultatet ska bidra till att fylla i kunskapsluckor och ge verktyg för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som utgör störst risk för miljön och människors hälsa.

Erfarenhetsåterföring

Inom regeringsuppdraget kartläggs erfarenheter från tidigare efterbehandlingsprojekt avseende sediment med särskilt fokus på åtgärder (tekniker och metoder). Underlaget ska kunna användas i planeringen av framtida sedimentsaneringsprojekt och bidra till mer kostnadseffektiva åtgärdslösningar. Två rapporter har publicerats och utgivning av ytterligare en rapport planeras under våren 2022.

Pilotprojekt

Regeringsuppdraget innebär också att fyra pilotprojekt genomförs i syfte att höja kunskapen om åtgärdsmetoder för förorenade sediment. Genom att pröva tillämpning av nya eller befintliga, men i Sverige ännu inte etablerade, åtgärdsmetoder och metoder för att omhänderta de förorenade sedimentmassorna kan mycket erfarenhet samlas. Resultat från pilotprojekten ska göras tillgängliga och utvärderas tillsammans med kunskap från erfarenheter av tidigare efterbehandlingar av sedimentområden.

Vägledningar och fortsatt arbete

Vägledningarna som tas fram inom regeringsuppdraget ska vara ett stöd i processen för efterbehandling och underlätta för ansvariga och projektledare. Det är viktigt att det finns tillförs tillräckligt med resurser så att resultat av regeringsuppdraget kan användas till att skapa en renare vattenmiljö. Det finns också stort behov av en fortsatt effektiv myndighetssamverkan även efter redovisningen av regeringsuppdraget.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt med start hösten 2019. Rapportering ska ske senast 5 januari 2023.

Regeringsuppdraget samordnas med miljömålsrådsåtgärden ”Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment”.

Senast granskad 2022-12-02

Rapporter framtagna inom RUFS