Aktuella regeringsuppdrag

Här presenteras några av SGU:s aktuella regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag 2024

Denna lista uppdateras löpande men en viss fördröjning kan förekomma.

Uppdrag att uppmuntra enskilda privatpersoners sökande efter förekomster av värdefulla mineral i Sverige

Regeringen ger Sveriges geologiska undersökning i uppdrag att under åren 2024–2026 uppmuntra enskilda privatpersoners sökande efter förekomster av värdefulla mineral i Sverige genom att återinföra en tävling med den så kallade Mineraljakten som förebild.

SGU ska årligen, senast den 15 mars med start 2025, lämna en delredovisning samt senast den 15 mars 2027 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Uppdrag om kartläggning av malmpotentiella områden

Regeringen ger Sveriges geologiska undersökning i uppdrag att under 2024–2026 förstärka sitt arbete med kartläggning av malmpotentiella områden. Kartläggningen ska omfattas av myndighetens kartplan.

SGU ska årligen, senast den 15 mars med start 2025, lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet). SGU ska senast den 15 mars 2027 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Läs SGU:s nyhet om uppdraget

Läs regeringens pressmeddelande (regeringen.se)

Havsbaserad vindkraft 

Regeringen har gett SGU i uppdrag att utreda möjligheterna för undervattenskablar i anslutning till ett antal havsbaserade vindkraftsparker i Östersjön och Västerhavet.

Remisser

SGU ska till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) löpande redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten samt vid behov förse Regeringskansliet med skriftligt underlag.

Internationellt arbete

SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt myndighetens ansvar för näringslivsfrämjande i 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, och löpande redovisa detta samt vid behov förse Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) med skriftligt underlag. SGU ska också redovisa motsvarande om sitt deltagande i internationellt arbete i övrigt.

SGU ska bistå Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) med information och analyser av relevanta EU-förslag.

SGU ska bistå Statens energimyndighet med kunskapsstöd i arbetet med att analysera hur den kommande EU-förordningen om nettonollindustrin (Net Zero Industry Act) bör genomföras på nationell nivå avseende kapitel tre om injektionskapacitet av koldioxid.

Näringslivsfrämjande

Myndigheten ska årligen fram till och med 2026 senast den 15 mars i en särskild rapport till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) redovisa:

 • En uppföljning av genomförda insatser för att förstärka myndighetens arbete med att verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser med beaktande av lokala och regionala förutsättningar och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn med utgångspunkt i rapporten Insatser under 2024 för att vidareutveckla SGU:s arbetssätt avseende näringslivsfrämjande (KN2023/04008). Av redovisningen ska det framgå resultat av insatserna samt kostnad för respektive insats.
 • Vilka förenklingsåtgärder myndigheten har vidtagit för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot företagen, myndighetens fortsatta utvecklingsbehov, hinder och möjligheter i förenklingsarbetet, samt effekter för företag.
 • Identifierade hinder för etablering och hållbar tillväxt av företag inom myndighetens ansvarsområde. SGU ska också se över om det finns behov av att ta fram nya föreskrifter och vägledningar samt att revidera befintliga föreskrifter och vägledningar. Myndigheten ska med utgångspunkt av sin analys även redovisa förslag till hur identifierade hinder kan förebyggas och åtgärdas.

Slutredovisningen av uppdraget ska även innehålla en fördjupad analys av vidtagna åtgärder och effekter för företag samt myndighetens förslag på fortsatta insatser inom förenklingsarbetet.

Läs redovisningen av planerade insatser under 2024

Läs den uppdaterade redovisningen av planerade insatser under 2024

Riksintressen

SGU ska redovisa vilka insatser myndigheten genomför för att bevaka, följa upp och vidta relevanta åtgärder enligt gällande författningar avseende riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Myndigheten ska redovisa detta arbete till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 15 mars 2025.

Bergsstaten

SGU ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits 2024 för att ytterligare förbättra resultatet i förhållande till regeringens mål och återrapporteringskrav avseende Bergsstatens arbete med tillstånd och tillsyn i detta regleringsbrev. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 1 februari 2025.

Analys av grundvattenmagasinens robusthet och utsatthet för klimatförändringar

SGU ska analysera grundvattenmagasinens robusthet och utsatthet för klimatförändringar. Analysen ska inkludera uttag av grundvatten och effekten därav i både stora och små magasin.

Myndigheten ska fortsätta med sitt arbete med att utforma relevant planeringsunderlag för samhällets klimatanpassning. Utgångspunkten är den modell som SGU utvecklat för beräkning av nuläge och framtida förändringar i grundvattennivåer och grundvattenbildning och som nu används enligt regeringens uppdrag om utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser (N2017/07673). Syftet är att få ökad kunskap kring dagens grundvattenuttag och tillgång, men även kring grundvattenresurser för att möta förändringar i tillgång och behov. Arbetet ska ske i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Resultat av analysen ska tillgängliggöras så att den kan utgöra grund för olika planeringar till exempel inom vattenförvaltningsarbetet och regional vattenförsörjningsplanering.

SGU får från SMHI, anslag 1:10 Klimatanpassning, senast den 31 mars 2024 engångsvis rekvirera högst 2 000 000 kronor för uppdraget. Medel som inte har förbrukats under 2024 ska återbetalas senast den 1 mars 2025.

Informationssäkerhet

SGU ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. SGU ska särskilt redogöra för följande:

 • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta.
 • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet exempelvis genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen, samt huruvida åtgärder vidtagits med anledning av resultatet.
 • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
 • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
 • Huruvida åtgärder vidtagits för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter, samt för att skyndsamt kunna vidta nödvändiga åtgärder.
 • Huruvida en analys gjorts av om hot och sårbarheter för myndigheten förändrats i och med det rådande omvärldsläget, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
 • Huruvida en analys har gjorts i förhållande till applikationer och dess förmåga att samla in data och information från myndighetens telefoner och it-system, och om det finns särskilda rutiner för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas och efterlevs.
 • Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 1 oktober 2024.

Omarbetat dricksvattendirektiv

SGU ska redovisa myndighetens vidtagna åtgärder och resultat när det gäller arbetet med de uppgifter som tillkommit som en följd av Sveriges genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetat), det nya dricksvattendirektivet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 30 april 2025.

Användning av resurser

SGU ska redovisa hur förvaltningsanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv, respektive övrig finansiering, har disponerats de senaste tre åren mellan myndighetens avdelningar i syfte att ge en tydlig översiktlig bild av de huvudsakliga geologiska ämnesområdena. SGU ska även redovisa medel till Bergsstaten. Redovisningen ska exkludera de anslagsökningar som SGU har fått genom budgetpropositionerna för 2022–2024.

SGU ska vidare analysera hur fördelningen av förvaltningsmedel har utvecklats de två senaste åren i förhållande till regeringens prioriteringar enligt myndighetens regleringsbrev. Uppdraget ska redovisas i SGU:s årsredovisning.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2024–2027 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari
 • 23 april
 • 26 juli samt
 • 21 oktober.

Prognos för beställningsbemyndiganden

Myndigheten ska redovisa en prognos för de förslag om beställningsbemyndiganden som lämnats i budgetunderlaget och för de åtaganden som ingåtts med stöd av äldre beställningsbemyndiganden. Prognosen ska lämnas senast den 26 juli 2024 via Statsredovisningssystemet i Hermes och utformas enligt närmare information från Ekonomistyrningsverket.

Övriga pågående regeringsuppdrag

Forskningsprojekt om åtgärdstekniker för PFAS

För att minska spridningen av PFAS har SGI fått ett regeringsuppdrag om att under perioden 2022–2026 arbeta med forskning och kunskapsspridning rörande undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden. SGU stöttar SGI i arbetet och har en aktiv roll i in situ stabiliseringsdelen och de två pilotprojekt som genomförs i uppdraget. De åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten som ska testas och utvecklas inom RU PFAS är jordtvätt, in situ stabilisering, termisk behandling och luftinjektering.

Läs mer om uppdraget Forskningsprojekt om åtgärdstekniker för PFA

Uppdrag att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata

Regeringen ger Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata.

Livsmedelsverket och SGU ska senast den 29 februari 2024 lämna en gemensam skriftlig delrapport avseende kostnadsdelen till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) samt senast den 1 juni 2024 en skriftlig slutrapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Läs delrapporten från 28 februari 2024

Läs om uppdraget på Regeringens webbplats (Regeringen, nytt fönster)

Geologisk lagring av koldioxid

SGU ska undersöka och utreda lämpliga platser för permanent lagring av koldioxid i Sverige samt analysera förutsättningarna för driften av lagringsplatserna. Myndigheten ska årligen under 2023–2025 inom sitt ansvarsområde fortsätta arbetet med omvärldsbevakning och interna kompetenshöjande insatser för hantering, bearbetning och tolkning av seismiska djupdata avseende koldioxidlagring med hänsyn till relevanta delar i Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) och SGU:s publikationer: Rapporter och Meddelanden 131 (M2011/01361), Rapporter och Meddelanden 142 (N2017/06161) respektive Rapportering av regeringsuppdrag RR 2021:04 (N2022/02208). SGU ska aktivt delta i nationell och internationell samverkan och särskilt bevaka CCS-aktiviteter för att bibehålla och utveckla svensk förmåga avseende geologisk lagring av koldioxid. Vid genomförandet av uppdraget ska SGU föra en dialog med Statens energimyndighet. SGU ska delredovisa uppdragets genomförande och fortskridande till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 15 december 2023 respektive 15 september 2024. SGU ska slutredovisa resultatet av uppdraget senast den 15 mars 2026.

Rapportering av regeringsuppdrag. Geologisk lagring av koldioxid, delrapport 1, RR 2023:04

Läs mer om uppdraget

Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Nya havsplaner ska tas fram till december 2024. Regeringen har gett nio myndigheter i uppdrag att peka ut havsområden som är lämpliga för ytterligare energiutvinning. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet. 

Myndigheterna som deltar i uppdraget är Energimyndigheten, Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning. 

Energimyndigheten samordnar uppdraget. Uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. Förslag till ändringar i havsplanerna ska lämnas till regeringen senast i december 2024.

Läs mer om uppdraget

Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import

Regeringen ger Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att som ett led i arbetet med att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalk och cement i Sverige, kartlägga och analysera:

 • den årliga efterfrågan på cement, och av vilka kvaliteter, uppdelat på olika sektorer i Sverige de närmsta åren,
 • förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder, samt
 • de logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.

I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tillväxtanalys ska samordna genomförandet och redovisningen av uppdraget och övriga myndigheter ska bistå med det underlag som framgår under Närmare om uppdraget se länk till pdf om uppdraget nedan.

Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import (regeringen.se, nytt fönster)

Läs om regeringens arbete med cementförsörjning (regeringen.se, nytt fönster)

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 m.m.

SGU ska redovisa uppdraget årligen till Statskontoret.

Myndighetschefens deltagande i SamTox

SamTox består av cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Kemikalieinspektionens generaldirektör är sammankallande och ordförande för gruppen. SamTox träffas en gång per år.

Läs om SamTox på Kemikalieinspektionens webbplats (kemi.se, nytt fönster)

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt SGU med flera statliga myndigheter att under perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Myndigheterna ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år.

Läs mer om uppdraget att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 på Regeringens webbplats (regeringen.se, nytt fönster).

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

För att öka takten i arbetet med att nå miljömålen kan Miljömålsrådet till regeringen senast den 1 mars varje år överlämna förslag på avgränsade åtgärder som Miljömålsrådet menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Uppdraget redovisas årligen i SGU:s årsredovisning.

Läs mer i SGU:s årsredovisning

Senast granskad 2024-03-18