Nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Regeringen uppdrar följande åt Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning.

Steg 1 – Underlag för nya eller ändrade områden för energiutvinning

Med utgångspunkt i de havsplaner som regeringen beslutade den 10 februari 2022 ska Energimyndigheten tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning eller identifiera behov av ändringar i redan utsedda sådana områden så att energiutvinning med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion ska kunna möjliggöras till havs.

Denna ytterligare energiutvinning ska i första hand kunna ske i havsplaneområdet Västerhavet och i havsplaneområdet Östersjön (norra, mellersta och sydöstra Östersjön). Energimyndigheten ska samordna arbetet med uppdraget.
Uppdragsmyndigheterna ska verka för samexistens och samverkanslösningar mellan energiutvinning och kulturmiljövårdens, naturvårdens, sjöfartens, totalförsvarets respektive yrkesfiskets intressen när dessa har anspråk i samma havsområden. Fokus ska ligga på de intressekonflikter som utgör de främsta hindren för energiutvinning.

Uppdragsmyndigheterna ska bedöma förutsättningarna för att nya eller ändrade områden för energiutvinning med hänsyn till andra intressen i samma havsområden ska kunna tas in i havsplanerna och prioritera de områden som har störst förutsättningar att bli angivna som områden för energiutvinning. För denna bedömning ska Energimyndigheten hämta in synpunkter och relevant information även från andra myndigheter som berörs av de tilltänkta utpekandena och vid behov från berörda länsstyrelser.

Uppdragsmyndigheterna ska så långt som möjligt vara överens om underlaget. Havs-och vattenmyndigheten ska, parallellt med att underlaget för nya eller ändrade områden för energiutvinning tas fram, påbörja arbetet med förslag till de ändringar i havsplanerna som underlaget kan förväntas föranleda.

Delredovisning: Energimyndigheten ska redovisa underlaget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) med kopia till Havs-och vattenmyndigheten senast den 31 mars 2023. Om uppdragsmyndigheterna inte är överens om underlaget i någon del, ska oenigheten och identifierade målkonflikter redovisas och motiveras så att de olika ståndpunkterna framgår.

Steg 2 – Ändring av havsplanerna för att möta behovet av ökad energiutvinning

Havs-och vattenmyndigheten ska vidta de åtgärder enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) som behövs för att föreslå de ändringar i havsplanerna som Energimyndighetens underlag föranleder.

Redovisning: Havs-och vattenmyndigheten ska lämna sina förslag till ändrade havsplaner till regeringen så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2024.

Läs Regeringens pressmeddelande (cicion.se, Miljödepartementet, nytt fönster)

Läs mer om uppdraget

Senast granskad 2022-06-30