Avslutade regerings­uppdrag

Här följer korta presentationer av de regeringsuppdrag som SGU redovisat från 2012 och framåt.

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen 2019-2022 

Genom samverkan med Verket för innovationssystem (Uppdrag till verket för innovationssystem att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling, N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter ska SGU, utifrån sina ansvarområden, bistå Regeringskansliet i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter senast 1 mars 2021 t.o.m. 2023.

Uppdraget redovisas årligen i SGU:s årsredovisning.

Läs SGU:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 (nytt fönster)

Läs SGU:s årsredovisning för verksamhetsåret 2021, sidor visas som uppslag (nytt fönster)

Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja

SGU har tillsammans med Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket fortsatt att utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja. Myndigheterna skulle enligt uppdraget fortsätta utveckla en bred dialog och samverkan kring batterirelaterade förutsättningar, tillsammans med relevanta aktörer från hela batterivärdekedjan. Myndigheterna skulle även föreslå ändamålsenliga indikatorer för utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja samt föreslå en tillhörande plan för uppföljning och utvärdering av utvecklingen. Uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 1 december 2023. Energimyndigheten har haft det sammanhållande ansvaret för redovisningen.

Läs slutrapporten för regeringsuppdraget Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja

Näringslivsfrämjande

Uppdraget gick ut på att vidareutveckla arbetssätt för att systematiskt samla in och fördjupa myndighetens kunskap avseende hinder för etablering och hållbar tillväxt av företag inom myndighetens ansvarsområde. Särskilt fokus skulle läggas på det institutionella ramverket som påverkar sektorn.

Myndigheten redovisade den 1 mars 2023 regeringsuppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och redovisade vilka insatser myndigheten har genomfört med anledning av uppdraget. 

Rapportering av regeringsuppdrag. Redovisning av näringslivsfrämjande insatser inom SGU:s ansvarsområde 2022, RR 2023:03

Alternativa bindemedel

SGU ska identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong. Uppdraget innefattar bland annat insatser för att, tillsammans med berörda myndigheter, verka för en hållbar och långsiktigt stabil materialförsörjning till byggsektorn med minskad miljö- och klimatpåverkan. Syftet är att, genom bättre kunskap om ersättningsmaterial, förbättra förutsättningar för en cirkulär ekonomi och därigenom minska behov och sårbarhet kopplad till icke förnybara råvaror och/eller import av sådana. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

Läs mer om hur uppdraget genomförts och SGU:s slutrapport

Uppdrag att öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Regeringen uppdrog åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet skulle bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi, i enlighet med regeringens strategier för smart industri och cirkulär ekonomi. Uppdraget fokuserade på kritiska mineral och metaller.

Läs mer om hur uppdraget gick till och myndigheternas slutrapport

Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal. 

Läs delrapport 4, 2022 (nytt fönster)

Läs delrapport 3, 2022 (nytt fönster)

Läs delrapport 2, 2022 (nytt fönster)

Läs delrapport 1, 2022 (nytt fönster)

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Syftet med regeringsuppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa. Inom regeringsuppdraget samarbetar SGU med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut. Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt under 2019–2022.

Målet med regeringsuppdraget är att:

 • sammanställa befintliga föroreningsdata
 • ta fram en nationell prioriteringsmetodik
 • framställa vägledningar för riskbedömning
 • utföra ett pilotprojekt för olika saneringstekniker
 • undersöka föroreningar i prioriterade sedimentområden
 • utvärdera kostnadseffektiva behandlingsmetoder nationellt och internationellt
 • upprätta en nationell kunskapsplattform

Läs rapporten Erfarenhetsåterföring inom regeringsuppdraget RUFS. Åtgärder av förorenade sediment – erfarenheter från genomförda projekt, SGU-rapport 2022:18

Läs rapporten Kartläggning inom regeringsuppdraget RUFS. Källor till information och data avseende föroreningar i sediment, SGU-rapport 2022:17

Läs rapporten Rapport inom regeringsuppdraget RUFS. Sedimentundersökningar i svenska kustområden 2021, SGU-rapport 2022:16

Läs rapporten Enkätundersökning inom regeringsuppdraget RUFS. Information avseende förorenade sediment – användning och förbättringsmöjligheter, SGU-rapport 2021:33 

Läs rapporten Miljömålsrådsåtgärden ”Förorenade sediment”. Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av? SGU-rapport 2021:24

Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på SGU:s webbplats.

Uppdraget har delredovisas senast den 5 januari 2022 och slutredovisades senast den 5 januari 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

SGU ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen har skett inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Informationssäkerhet

SGU ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bland annat utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. SGU ska särskilt redogöra för följande:

 • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. hur myndighetsledningen hålls informerad. 
 • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.
 • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
 • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
 • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Uppdraget har redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Internationellt arbete

SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, och löpande redovisa detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). SGU ska också redovisa motsvarande om sitt deltagande i internationellt arbete i övrigt.

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med information och analyser under rådsbehandlingen av förslag kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).

Uppdrag att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras. Uppdraget har redovisats senast den 30 november 2022.

Havs- och vattenmyndigheten ska inhämta synpunkter från Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Kammarkollegiet, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Sveriges geologiska undersökning samt de aktörer i övrigt som Havs- och vattenmyndigheten finner relevanta. Konsekvenser av redovisade förslag ska lämnas enligt det som anges i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Uppdraget har redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2022.

Uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

SGU, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket ska utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier.

En slutredovisning av uppdraget med en beskrivning av genomförandet, nyckelfrågor för eventuell fortsatt analys eller med tillhörande och
konsekvensanalyserade förslag på åtgärder har lämnats till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Miljödepartementet och
Näringsdepartementet) senast den 14 oktober 2022. En delredovisning har lämnats till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Miljödepartementet och Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2021. 

Läs mer om förslagen i rapporten Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier (Energimyndighetens webbplats, nytt fönster)

Läs mer om uppdraget att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Uppdrag att kartlägga vattenförekomster

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga vattenförekomster utifrån ett sårbarhetsperspektiv. Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering. Sveriges geologiska undersökning ska bistå Havs-och vattenmyndigheten med nödvändigt stöd för att genomföra uppdraget.

Havs-och vattenmyndigheten lämnade den 31 mars 2022 en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet).

Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin antogs av EU 2009 och SGU fick januari 2016 i uppdrag att medverka fram till och med år 2020. Uppdraget förlängdes och återrapportering har skett under januari 2021 och 2022. Tillväxtverket fungerar som central roll i uppdraget – 22 myndigheter, samt alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att bidra till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Rapportering av regeringsuppdrag SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2024:01

Rapportering av regeringsuppdrag. SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2022:01

Rapportering av regeringsuppdrag. EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2021:01

Avslutande redovisning av regeringsuppdrag: SGU:s medverkan till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2020:01 (nytt fönster) 

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01 (nytt fönster)

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02 (nytt fönster)

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, SGU-rapport 2017:02 (nytt fönster) 

Rapportering av regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen , SGU-rapport 2016:07 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats (endast på engelska, nytt fönster).

Titta på film på Östersjöstrategins Youtubekanal (nytt fönster).

Remisser 2021

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal. 

Uppdrag att bereda ansökan och tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 30 april 2021.

Uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Det är en del av resultatet av regeringsuppdraget som avslutades i februari 2023.

Läs mer om Naturnära jobb och vad som skett inom projektets olika delar

Koldioxidlagring

SGU har under 2021 inom sitt ansvarsområde fortsatt arbetet med omvärldsbevakning och interna kompetenshöjande insatser för hantering, bearbetning och tolkning av seismiska djupdata avseende koldioxidlagring med utgångspunkt i Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4). SGU har aktivt deltagit i nationell och internationell samverkan och särskilt bevakat CCS-aktiviteter för att bibehålla och utveckla svensk förmåga inför framtagande av en handlingsplan med mål att påbörja undersökningar av potentiella svenska lagringsplatser. Uppdraget redovisades till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 december 2021.

Rapportering av regeringsuppdrag - Geologisk lagring av koldioxid i Sverige och i grannländer – status och utveckling, RR2021:04

Utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel

SGU har inhämtat information om andra länders planering för och utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel, och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget slutredovisades till regeringen (Näringsdepartementet) den 15 december 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Östersjön

Uppdraget återrapporterades till Näringsdepartementet den 1 oktober 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Kattegatt

Uppdraget återrapporteras till Näringsdepartementet den 1 oktober 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1996:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln inom Sveriges territorialhav

Uppdraget återrapporterades till Näringsdepartementet den 1 september 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Bottenhavet 

Uppdraget återrapporterades till Näringsdepartementet den 1 september 2021.

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Regeringen uppdrar åt SGU med flera statliga myndigheter att, för tiden fram t.o.m. den 24 januari 2021, säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, vilket bl.a. innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens lokaler. Myndigheterna ska vidare vidta ytterligare åtgärder för att, i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter, fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån.

Myndigheter med fler än tio anställda ska den sista dagen varje månad, med början i januari 2021, till Arbetsgivarverket redovisa hur stor andel av respektive myndighets anställda som arbetar hemifrån, enligt närmare anvisningar från verket. Myndigheterna ska inte redovisa uppgifter som bedöms omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Arbetsgivarverket ska sammanställa redovisningarna i månatliga rapporter, som ska ges in till regeringen (Finansdepartementet) senast den tionde dagen i varje månad. Arbetsgivarverket ska senast den 31 juli 2021 slutredovisa uppdraget till regeringen.

Läs mer om uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån på Regeringens webbplats (nytt fönster).

Regionalt tillväxtarbete 

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Myndigheten har redovisat insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket den 21 februari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020 m.m.

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019–2020 m.m. 

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal.

Utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel 

SGU ska, mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning ska ske till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020.

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020 samt delredovisas senast den 15 december 2018 och 2019.

Plan för kartläggning  

SGU ska avseende perioden 2021–2027 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2021 respektive 2022 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin och i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020.

Återrapportering forskning och utveckling

SGU ska främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Vidare ska SGU utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder som grundas på forskningsresultat vid SGU. 

SGU ska redovisa vilka projekt som har fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

Redovisning har skett i SGU:s årsredovisning 2017, 2018 och 2019.

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av igångvarande gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet ska redovisas.

Bergsstaten ska redogöra för hur den har tagit om hand rekommendationer som riktas mot Sverige i internationella granskningar i fråga om samråd med samiska företrädare i ärenden som rör undersöknings- och koncessionstillstånd som bergmästaren beslutar om samt hur de förändringar i minerallagen som infördes 2014 gällande utökat samråd och arbetsplaner svarar mot rekommendationerna.

Redovisning har skett i SGU:s årsredovisning 2017, 2018 och 2019.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

För att öka takten i arbetet med att nå miljömålen kan Miljömålsrådet till regeringen senast den 1 mars varje år överlämna förslag på avgränsade åtgärder som Miljömålsrådet menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Redovisning har skett i SGU:s årsredovisning 2017, 2018 och 2019.

Uppdrag att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral

I februari 2018 beslutade regeringen att ge SGU ett särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för utvinning av innovationskritiska metaller och mineral i Sverige (SGU diarie-nr: 311-493/2018, Näringsdepartementets diarie-nr: N2018/01044/FOF). Regeringsuppdraget har till stor del bedrivits samordnat med det pågående Bergslagsprojektet. Uppdraget har nu slutförts och återrapporterats till Näringsdepartementet.

Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Uppdraget redovisades den 28 oktober 2019.

Bereda ansökan om tillstånd om kontinentalsockeln

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1996:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledning på kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon.

Återrapporterades 1 oktober 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten 

SGU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Kortfattad analys redovisas den 1 mars 2016, årlig redovisning den 1 mars varje år och slutredovisning den 1 mars 2019.

Uppdrag att öka kunskapen om tillgången av grundvatten genom att utveckla vissa av myndighetens befintliga nationella databaser

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att i dialog med kommuner, fastighetsägare, företagare och andra berörda kvalitetssäkra och komplettera information om grundvatten i vissa nationella databaser som drivs och förvaltas vid myndigheten. Denna information behövs för att få en bättre uppfattning på nationell nivå om grundvattnets användning och dess beskaffenhet i syfte att få bättre kunskap om vattenbalans och vattentillgång.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.

SGU ska senast den 15 januari 2019 redovisa uppdraget till Statskontoret.

Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna 

Av anslaget ska högst 8 000 000 kronor användas årligen under 2018-2020 för att bidra till att skapa enklare vägar till gröna jobb genom att prioritera angelägna uppgifter som hittills inte har kunnat genomföras. Av dessa får högst 5 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Skogsstyrelsen. Närmare om uppdraget framgår av regeringens beslut den 7 december 2017. 

Uppdraget ska delredovisas till Skogsstyrelsen den 17 januari 2018, den 1 maj 2018, den 1 oktober 2018 och den 1 oktober 2019. Slutredovisning sker den 15 februari 2021.

Uppdraget togs bort i och med att 2019-års budget klubbades igenom varför endast en delrapport hanns med.

Ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet.

Regeringen har den 13 juli 2017 uppdragit åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet. Detta ska ske genom utökade hydrogeologiska undersökningar samt en särskild förstudie rörande möjligheter att samla in och på nationell nivå datalagra uppgifter om grundvattennivåer som har tagits fram av aktörer på regional och framför allt lokal nivå.

Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling

SGU har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling.

Uppdraget omfattar att:

 1. ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet
 2. utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som har genomförts från 1980-talet och framåt, samt
 3. kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet.

Moderna beredskapsjobb

SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna och därmed även SGU ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

SGU har den 3 april 2018 till Statskontoret redovisat hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Nationell strategi för regionalt tillväxtarbete

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. SGU ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020.

Redovisningen har skett enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket den 27 april 2018.

Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de metaller och mineral som krävs för tillverkning av nya miljö- och teknikinnovationer som ar under utveckling i Sverige och Europa. Uppdraget innefattar kartläggning och kunskapsuppbyggnad om både primära och sekundära källor av dessa metaller och mineral. Redovisningen av uppdraget ska kunna användas som metodik for kartläggning i större skala. Inom ramen for uppdraget ska SGU bland annat kartlägga de viktigaste gruvavfallsdeponierna i Bergslagen. Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 februari 2018 och slutredovisades den 7 december 2018.

Att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna – visuellt stöd. Deluppdrag inom uppdraget att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

SGU ska skapa förutsättningar för fler gröna jobb inom sitt verksamhetsområde, genom att prioritera angelägna uppgifter som hittills inte kunnat genomföras bland annat att åtgärda kvarlämnat material från prospektering samt olika typer av investeringar av geologiska objekt, till exempel kallkällor. SGU ska i samarbete med Skogsstyrelsen arbeta fram en visuellt stöd/kartor etcetera där de insatser som görs inom programmet som helhet kan tydliggöras i olika geografiska avgränsningar. 

Uppdraget delredovisas den 12 januari 2018. Slutredovisning skedde den 31 mars 2018.

System för klassificering av råvaror

SGU uppdras att delta i arbetet med FNs system för klassificering av råvaror (UNFC). Uppdraget har utförts i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer inom branschen. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) december 2017.

Tillsyn av undersökningsarbete enligt Minerallagen

Bergsstaten har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten (prospektering) som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen. Målsättningen med tillsynen är att prospektering ska utföras i enlighet med minerallagens bestämmelser och att störningar och missförhållanden ska minimeras. I en rapport föreslår Bergsstaten följande tillsynsmetodik:

 1. Tillsynen av prospektörernas arbetsplaner bör förstärkas och göras mer systematisk. En utökad granskning bör ske av arbetsplanernas innehåll och på vilket sätt prospektörer kommunicerar arbetsplanen med berörda parter.
 2. Den förebyggande tillsynen bör förbättras genom utökad information och rådgivning om minerallagen och vilka krav som ställs vid genomförande av undersökningsarbeten och upprättande av arbetsplaner. Systematiska insatser bör omfatta samtliga tillståndshavare men särskilt fokus bör ställas på nya aktörer på prospekteringsmarknaden.
 3. Fältinspektioner bör genomföras för ett urval av undersökningsarbeten för att följa upp resultaten av prospekteringsverksamheten.

En utökad systematisk tillsyn enligt föreslagen metodik kräver förstärkning av Bergsstatens resurser. I rapporten presenteras exempel på olika ambitionsnivåer i tillsynen och behov av personella och finansiella resurser.

Regeringsuppdrag: Hydrogeologisk kartläggning i bristområden

Regeringen har den 13 juli 2017 uppdragit åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet. Detta ska ske genom utökade hydrogeologiska undersökningar samt en särskild förstudie rörande möjligheter att samla in och på nationell nivå datalagra uppgifter om grundvattennivåer som har tagits fram av aktörer på regional och framför allt lokal nivå.

Den information som har samlats in ska enligt uppdraget kunna användas av länsstyrelser och
kommuner vid projektering av nya vattentäkter. Beroende på de geologiska förutsättningarna ska traditionella tekniker och metoder eller ny teknik, till exempel så kallad TEM-mätning som sker med helikopter, användas. Insatserna ska prioriteras till de mest angelägna bristområdena.

Förstudie kring ökad insamling av grundvattennivådata

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på regeringens uppdrag utrett förutsättningar för ökad insamling av grundvattennivådata på nationell och regional nivå, med fokus på grundvattenförekomster i bristområden. En ökad insamling av nivådata beräknas ge bättre underlag för planering av Sveriges dricksvattenförsörjning samt för åtaganden inom
vattenförvaltningen och miljömålsarbetet. SGU föreslår att insamlingen inriktas på vattenproducenter. Tidigare studier visar att stora skillnader finns i vattenproducenternas
nivåövervakningsprogram. Metoder att mäta nivåer samt att hantera och tillgängliggöra data skiljer sig stort mellan olika vattenproducenter. SGU föreslår därför att tre olika
insamlingsmetoder utreds. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 november 2017.

Plan för kartläggning

SGU ska avseende perioden 2018–2024 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2018 respektive 2019 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 september 2017.

Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

SGU ska med beaktande av sitt ansvar enligt förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid samt miljötillsynsförordningen (2011:13) och med utgångspunkt från SGU:s publikation "Rapporter och Meddelanden 131" uppdatera och avrapportera det aktuella kunskapsläget rörande geologisk lagring av koldioxid i motsvarande rapporteringsform. Rapporteringen ska vidare innehålla en redovisning av olje- och gasförekomster i närheten av och med förbindelse till potentiella områden för geologisk lagring av koldioxid, samt andra länders planer på prospektering och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel, i form av beviljade och utnyttjade tillstånd. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 september 2017.

Kunskapsunderlag om grundvattenbildning

Ett förändrat klimat påverkar grundvattenbildning och samhällets vattenbehov. Kunskapsunderlaget om grundvattenbildning och vattenbalansberäkningar i Sverige behöver förbättras för att på såväl nationell som regional nivå möta planeringsbehov i ett förändrat klimat. SGU ska därför bedöma och redovisa grundvattenbildningens variation och känslighet samt effekter för tillgång till grundvatten. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 september 2017.

Strategi för hantering av gruvavfall

Gruvnäringen är och har länge varit en viktig del av svensk industri, där Sverige är EU:s största järnmalmsproducent och även framträdande när det gäller övriga basmetaller. För att säkerställa Sveriges ställning som gruvnation och göra Sverige till en föregångare för en hållbar gruvnäring och avfallshantering, där verksamheten inte överlämnar en skadad miljö eller ekonomiska åtaganden till framtiden, har regeringen gett Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning i uppdrag att:

 • ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet (del 1)
 • utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som har genomförts från 1980-talet och framåt (del 2), samt
 • kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet (del 3).

Uppdraget redovisades den 15 september 2017.

Mineralinformationskontoret i Malå

SGU ska utreda och analysera möjligheterna för en expansion och utveckling av verksamheten vid mineralinformationskontoret och borrkärnearkivet i Malå. Utredningen ska belysa olika alternativ och redogöra för dess kostnadsnivåer, effekter och konsekvenser. Verksamheten vid mineralinformationskontoret ska beskrivas och framtida användningsområden för borrkärnorna och arkiven ska belysas. Uppdraget ska genomföras i samverkan med näringsliv och akademi. Den genomförda satsningen på digitalisering och scanning av borrkärnor ska utvärderas. Vidare ska framtida inriktning och handlingslinjer föreslås. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 maj 2017.

Politik för global utveckling

SGU ska redogöra för hur myndigheten kan bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling dels inom ramen för den egna verksamheten och dels i samarbete med andra aktörer. Rapporten ska innefatta en analys om hur Sverige kan bidra till utvecklingen av ett hållbart nyttjande av mineralresurser inom såväl primär som sekundär utvinning av metaller. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 maj 2017.

Remisser

SGU ska redogöra för hur antalet besvarade remisser och resursanvändningen för att hantera den stora mängden remissärenden ska minskas väsentligt till 2018 och därefter successivt utgöra en mindre del av myndighetens verksamhet. Redovisningen ska belysa olika alternativ av resursprioritering och dess konsekvenser. Arbetet ska genomföras med beaktande av 3 och 6 §§ myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 20 april 2017.

Utvinning av olja och gas

SGU ska utreda vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas innebär och beskriva konsekvenserna av om ett förbud införs. Konsekvenserna ska redogöras för enligt 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 10 april 2017.

Metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering

Kommunerna har ansvaret för planläggningen av vilken mark som ska anvisas för täkter av bergmaterialprodukter som används vid byggande av såväl infrastruktur som bostäder. För att välgrundade beslut ska kunna fattas om var berg- och grustäkter ska lokaliseras behövs ett bra beslutsunderlag och system för beslutsstöd. Underlaget för regional planering av materialförsörjning ska utgöra ett stöd i kommunernas översikts- och detaljplanearbete.

En målbild för regeringens mineralstrategi är att resurseffektivitet vid utvinning, bearbetning och återvinning av bergmaterial ska öka. En god planering för materialförsörjning bör även beakta aspekter som bidar till en minskning av transporter av tunga energikrävande massor och underlätta för återvinning av bergmaterial.

Detta ligger även väl i linje med målsättningarna inom miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som innefattar ett mål om minskad användning av naturgrus.

Uppdraget lämnades den 6 september 2013 (dnr N2013/4066/FIN) och delredovisades den 15 december 2014 och den 18 december 2015. Slutredovisningen skedde den 1 mars 2017.

Öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

SGU ska inom ramen för sitt ansvar att främja hållbar tillväxt och företagande inom gruv- och mineralsektorn, genomföra insatser för att öka kunskapen om geologins roll i samhället och dess betydelse för tillväxt i alla delar av landet.

Insatserna ska riktas mot allmänheten såväl som mot mer specifika målgrupper som lärare och skolelever. I uppdraget ligger bland annat att bidra till kunskapsspridning och kunskapsutveckling, stödja befintliga initiativ, samla och sprida information om goda exempel, främja dialog och samordning mellan olika sektorer och kompetenser och underlätta samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Erfarenheter från andra aktörer ska tas till vara.

Målet är att näringens och regionernas kompetensförsörjning ska tryggas i ett nära samarbete mellan näringen och aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Uppdraget lämnades den 10 oktober 2013 (dnr N2013/4687/FIN) och delredovisades den 15 december 2014 samt den 18 december 2015. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2017.

Grus och sand till havs som ersättningsmaterial till naturgrus och natursand från land

SGU ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten se över om och i så fall under vilka förutsättningar och till vilka kostnader utvinning av grus och sand till havs som ersättningsmaterial till naturgrus och natursand från land skulle kunna genomföras. Syftet är att säkerställa att ett eventuellt uttag sker på ett långsiktigt hållbart sätt och ska kunna utgöra en del i den lokala och regionala materialförsörjningsplaneringen.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i januari 2017.

Läs rapporten "Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige, SGU-rapport 2017:05" (nytt fönster)

Sveriges mineralstrategi

SGU ska för 2015 och 2016 sammanställa och redovisa genomförandet av de åtgärder som initierats genom Sveriges mineralstrategi (dnr N2013/972/FIN).

Uppdraget redovisades enligt särskild överenskommelse med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018

SGU har, som en av flera myndigheter, av regeringen fått i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 oktober 2016.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

SGU har, som en av flera myndigheter, av regeringen fått i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 oktober 2016.

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som upptas i bilaga 1 att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

Respektive myndighet ska bedöma på vilka mål och delmål i agendan som dess verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell nivå. Redovisningen ska också innehålla en kort beskrivning av vilka delar av myndighetens verksamhet som avses, hur de bidrar till att agendans mål och delmål kan uppfyllas, samt en bedömning av om myndighetens verksamhet på området är tillräcklig. Myndigheten ska även i redovisningen beakta att det i agendan anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan.

Uppdraget redovisades till regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 augusti 2016.

Ansvarsfördelning vid insamling, förvaltning och tillhandahållande av havsrelaterad data, främst djupdata och så kallad backscatterdata

SGU och Sjöfartsverket ska tillsammans lämna förslag till hur ansvarsfördelningen vid insamling, förvaltning och tillhandahållande av havsrelaterad data, främst djupdata och så kallad backscatterdata, kan förtydligas myndigheterna emellan. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt kunskapsunderlag för att på ett bra sätt möta såväl dagens som morgondagens behov inom havsplanering och havsmiljöförvaltning. Mot bakgrund av gällande sekretessregler och anslutande information samt de kostnader som är förknippade med datainsamlingen ska även förslag lämnas på hur samverkan kring datainsamling och hantering av data ska kunna förbättras mellan berörda myndigheter.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 juni 2016.

Uppdrag att bereda en ansökan, från MarCon Windpower AB, om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbottnen samt lägga ned och bibehålla elkablar i Kalmarsund, Mörbylånga och Torsås kommuner

SGU har av regeringen fått i uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbottnen samt lägga ned och bibehålla elkablar i Kalmarsund, Mörbylånga och Torsås kommuner, genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett eget yttrande med förslag till beslut åt regeringen.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 24 april 2016.

Förslag till system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg

Ökad användning av krossberg som ballast bör främjas och användning av naturgrus, som är en ändlig resurs, bör minska. Entreprenadberg (sprängsten) kan ersätta bland annat naturgrus som ballast i olika tillämpningar om den hanteras på rätt sätt. 

Vid större infrastruktur- och entreprenadprojekt är uppgifterna idag ofullständiga om den mängd av entreprenadberg som uppstår. Förbättrad statistik om produktion av ballast inklusive entreprenadberg kan därför bidra till ett bättre underlag för fysisk planering samt en förbättrad uppföljning av målet om minskad användning av naturgrus.

Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

Uppdraget lämnades den 12 september 2013 (dnr N2013/4153/FIN), har delredovisats i mars 2014 och i mars 2015, och slutredovisades den 15 december 2015.

Redovisning av andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel 

SGU ska mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 december 2015.

Sammanställning och redovisning av resultat och effekter från användningen av interna forskningsmedel samt SGU:s stöd till geovetenskaplig forskning

SGU ska sammanställa och redovisa resultat och effekter från användningen av interna forskningsmedel samt SGU:s stöd till geovetenskaplig forskning och hur dessa har kommit till användning i myndighetens verksamhet.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 december 2015.

SGU:s arbete med geologisk mångfald och geologiskt arv.

SGU ska redovisa hur myndigheten arbetar med geologisk mångfald och geologiskt arv som underlag för arbetet med att exempelvis bedöma naturvärden, underlag för fysisk planering och framtagande av informationsinsatser. SGU ska även ge förslag till en utökad användning av kunskapen om geologisk mångfald och geologiskt arv.

SGU:s interna och externa strategiarbete och hur detta påverkar SGU:s prioriteringar

SGU ska redogöra för myndighetens interna och externa strategiarbete och hur detta påverkar SGU:s prioriteringar. Redogörelsen ska genomföras med beaktande av resultaten från Statskontorets myndighetsanalys på uppdrag av regeringen (dnr N2013/1614/FIN).

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 december 2015.

SGU:s mål och resultatmått för kvantitet eller kvalitet

SGU ska utveckla mål och resultatmått för kvantitet eller kvalitet för de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. I årsredovisningen ska resultatet kommenteras i förhållande till måluppfyllelse. 

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 december 2015.

Bereda ansökningar om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbotten på svensk kontinentalsockel i Östersjön, genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett eget yttrande med förslag till beslut åt regeringen.

Uppdraget lämnades den 30 oktober, dnr N2014/3966/FIN. Underlag och SGU:s yttrande redovisades till regeringen (Näringsdepartementet) den 9 mars 2015.

Kartlägga vilka länder som utbytet inom gruv- och mineralområdet bör fördjupas med

I samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, Sida, ska länder som är intressanta för fördjupade kontakter inom gruv- och mineralområdet kartläggas, och ett förslag till handlingsplan tas fram.

Nationella innovationsstrategin

SGU ska, efter samråd med Verket för innovationssystem och Konkurrensverket, analysera hur och inom vilka delar av sitt verksamhetsområde det finns behov av utveckling och innovation. Vidare ska myndigheten identifiera möjliga vägar att lösa dessa behov, genom till exempel innovationsupphandling.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 februari 2015.

Sammanställning och redovisning av ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en gång varje kvartal under åren 2015-2016.

SGU ska ingå i Miljömålsrådet och bistå i dess arbete

Miljömålsrådet kommer varje år att presentera en lista på åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i syfte att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016.

Myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden inom befintliga resurser. Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och frågor som rådet tycker att regeringen behöver jobba vidare med. Myndigheterna ska bilda ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018.

Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar

Återvinning och återutnyttjande är en av de mest energieffektiva åtgärderna för att minska gruv- och mineralnäringens påverkan på miljön. Återvinningen av mineral och metaller kan och behöver öka. Detta gäller traditionella material, men i än högre grad för nya, mer ovanliga metaller som är centrala för utvecklingen av framtidens energilösningar och där system för återvinning saknas.

Målet med uppdraget är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden. Arbetet genomfördes i samarbete med Naturvårdsverket.

Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar

Återvinning och återutnyttjande är en av de mest energieffektiva åtgärderna för att minska gruv- och mineralnäringens påverkan på miljön. Återvinningen av mineral och metaller kan och behöver öka. Detta gäller traditionella material, men i än högre grad för nya, mer ovanliga metaller som är centrala för utvecklingen av framtidens energilösningar och där system för återvinning saknas.

Målet med uppdraget är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden. Arbetet ska göras i samarbete med Naturvårdsverket.

Uppdraget slutredovisades den 15 december 2014.

SGU:s tillsyn, förbättringsåtgärder och plan för tillsynen åren 2015-2017

SGU ska redogöra för hur den tillsyn som myndigheten utför går till och för de eventuella förbättringsåtgärder beträffande tillsynsverksamheten som myndigheten ser. Vidare ska myndigheten ta fram en plan för framtida tillsynsverksamhet vid myndigheten för åren 2015–2017.

Översyn och uppdatering av föreskrifter. 

SGU ska påbörja en översyn och uppdatering av sådana föreskrifter som myndigheten har beslutat och som är kungjorda i andra myndigheters författningssamlingar och om så är möjligt kungöra dessa i SGU:s egen författningssamling. Vidare ska myndigheten ta fram en plan för översyn och uppdatering av utfärdade föreskrifter avseende åren 2015–2017.

Ta emot, kvalitetssäkra, förvalta och tillgängliggöra geologisk information som har tagits fram av externa aktörer.

SGU ska utreda och se över möjligheterna att i ökad utsträckning kunna ta emot, kvalitetssäkra, förvalta och tillgängliggöra geologisk information som har tagits fram av externa aktörer exempelvis inom större infrastrukturprojekt eller området efterbehandling av förorenad mark. Av utredningen ska det framgå vilken typ av informationsslag som det är lämpligast att börja med samt nytta och bedömd kostnad.

Hållbar gruvindustri i låginkomstländer, lägre medelinkomstländer och medelinkomstländer.

SGU har, i samråd med Sida, lämnat förslag till hur Sverige och svenska företag kan bidra till utvecklingen av en hållbar gruvindustri och god förvaltning av mineralresurserna i utvecklingsländer, exempelvis genom aktörssamverkan. Arbetet utgick från SGU:s erfarenheter från det av Sida finansierade projektet Meeting Points Mining som bedrivits i södra Afrika.

SGU ska samverka med och redovisa till Verket för innovationssystem kring sitt bidrag till att uppnå målet i genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen har lämnats enligt anvisningar från Verket för innovationssystem. http://www.vinnova.se/

Vägledning för prövning av gruvverksamhet slutredovisades den 31 maj 2013.

Regeringen gav SGU i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket utarbeta en branschspecifik vägledning för prövning av gruvverksamhet. Avsikten var att vägledningen ska vara ett stöd för såväl företag som myndigheter verksamma inom området.

Havsbaserad olje- och gasverksamhet i anslutning till svensk kontinentalsockel

Förutsättningarna för och omfattningen av offshoreverksamhet varierar mellan länder i anslutning till svensk kontinentalsockel. Regeringen gav SGU i uppdrag att redovisa omfattning, hanteringen av licensiering och tillsyn i de angränsande länderna.

Senast granskad 2024-02-01